Καθαρά κέρδη 586 χιλ. ευρώ κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος Nexans έναντι ζημίας 1,36 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η εισηγμένη εταιρεία (δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων μέσα από τη μονάδα που διαθέτει στη Φθιώτιδα και υλοποιεί σημαντικές εξαγωγές) σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών από τα 34,3 στα 40,59 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Nexans  χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής επίδοσης κάθε εταιρείας του τον δείκτη του «λειτουργικού περιθωρίου» ο οποίος ισοδυναμεί με το καθαρό κέρδος προ τόκων και φόρων εκφρασμένο σε ποσοστό επί των πωλήσεων σε σταθερές τιμές μετάλλων. Αυτό το λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας για το α΄ εξάμηνο του 2015 ήταν κερδοφόρο, της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, ίσο προς το 3,6% επί του κύκλου εργασιών (σε σταθερές τιμές μετάλλων) έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2014.