Συρρίκνωση ζημιών κατέγραψε ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου του 2015.

Ειδικότερα, ο όμιλος κατέγραψε ζημιές ύψους 6.303 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 17.542 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σε επίπεδο μητρικής,  για το πρώτο εξάμηνο του 2015 καταγράφηκαν ζημιές μετά από φόρους 178 χιλ. ευρώ έναντι 10.515 χιλ. ευρώ μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Ο όμιλος κατέγραψε πωλήσεις ύψους 121.690 χιλ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2015, μειωμένες κατά 1,4%, έναντι 123.470 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Αντιστοίχως οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 107.005 χιλ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,1%, έναντιι 110.447 χιλ.  ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στις 13.510 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη σύμφωνα με τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σύγκριση με ζημίες 4.189 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 15.964 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 85 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία «η μείωση του κύκλου εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οφείλεται στο μειωμένο όγκο των εξαγωγών και των εγχώριων πωλήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2015, των εκλογών και της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και πολιτική αστάθεια και οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, ιδιαιτέρως όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προδιαγράφουν ένα πολύ δυσχερές περιβάλλον δραστηριοποίησης τόσο για τα δημόσια έργα όσο και για τον κατασκευαστικό κλάδο».

Παρόλα αυτά συνεχίζεται το πρώτο εξάμηνο του 2015 η προσπάθεια του ομίλου και της εταιρείας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση του μεικτού και καθαρού κέρδους παρά τις μειωμένες πωλήσεις.