Σχεδόν 1 εκατ. για τον «Εθνικό Χάρτη Υγείας»  - Το έργο, οι στόχοι και τα οφέλη

Έφη Τσιβίκα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Σχεδόν 1 εκατ. για τον «Εθνικό Χάρτη Υγείας»  - Το έργο, οι στόχοι και τα οφέλη
Το έργο, στοχεύει στη χαρτογράφηση της πλευράς της «προσφοράς» και της «ζήτησης» του συστήματος υγείας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, μέσω ενός συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας.

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Υγείας», του έργου «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας», που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας», μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), διακήρυξε την Τρίτη (9/5/2023) ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.).

Το έργο, στοχεύει στη χαρτογράφηση της πλευράς της «προσφοράς» και της «ζήτησης» του συστήματος υγείας (Εθνικός Χάρτης Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας), τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 928.264,00 ευρώ. Σκοπός είναι να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και συστάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά παραδοτέα:

• την ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος/ηλεκτρονικής πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και των συνοδευτικών βιβλιοθηκών) για τη συλλογή, ανάλυση και παρακολούθηση των δεδομένων προσφοράς και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, με διασύνδεση και αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας (NHS-Bi Health), και

• την ανάπτυξη στρατηγικού πλαισίου, πολιτικών και συστάσεων για την καλύτερη υποστήριξη του στόχου του ΟΔΙΠΥ και του Υπουργείου Υγείας, με έμφαση στην αναδιοργάνωση του νοσοκομειακού τομέα, για την παροχή καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας, τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα υγείας του ανθρώπου.

Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη, η εν λόγω πλατφόρμα θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων Υγείας, για τη συστηματική συλλογή ανάλυση και παρουσίαση πρωτογενών λειτουργικών δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και απώτερο σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση του συστήματος υγείας στις διαχρονικά αυξανόμενες υγειονομικές ανάγκες των πολιτών. Αντλώντας και συλλέγοντας δεδομένα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και από την διαλειτουργικότητα του με το Bi-Health και άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΗΔΙΚΑ), ο Χάρτης Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα ανάκτησης στοιχείων για έναν τεκμηριωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας του πληθυσμού.

Συνδυασμένη αποτύπωση των στοιχείων

Μέσω της πλατφόρμας θα παρέχεται η δυνατότητα για τη συνδυασμένη αποτύπωση των στοιχείων:

• των αναγκών υγείας του πληθυσμού και της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας (π.χ. διαπεριφερειακές ροές, στοιχεία νοσηρότητας και θνησιμότητας καθώς και αυτοαναφορές εκτίμησης της κατάστασης της υγείας και νόσησης από διάφορες χρόνιες παθήσεις)
• της προσφοράς των υπηρεσιών υγείας (πχ ημέρες νοσηλείας, αριθμός νοσηλευμένων, αριθμός κλινών, ανθρώπινο δυναμικό και εξαγωγή συναφών δεικτών π.χ. πληρότητα, ΜΔΝ, διάστημα εναλλαγής, ρυθμός εισροής, κ.ά.), καθώς και
των δεικτών ποιότητας (ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας)

Επιπρόσθετα, θα είναι εφικτή η αυτόματη εξαγωγή δεικτών λειτουργίας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων ζήτησης και προσφοράς. Η επέκτασή τους θα είναι δυναμική και συνεχής, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αξιολόγησης της λειτουργίας των συστημάτων υγείας.

Αναλύοντας και συνδυάζοντας τα προαναφερθέντα στοιχεία, θα είναι εφικτή η καλύτερη κατανόηση των αναγκών υγείας στο σύνολο της χώρας, καθώς και σε κάθε γεωγραφική/υγειονομική περιφέρεια/περιοχή, αλλά και η λήψη αποφάσεων αναφορικά με τον ανασχεδιασμό και τη διαχείριση του συνόλου των μονάδων υγείας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τρόπο αποδοτικότερο και παράλληλα διαφανή.

Επίσης, εφαρμόζοντας στατιστικές αναλύσεις και αλγορίθμους βελτιστοποίησης στα παραπάνω κριτήρια και συνδυάζοντάς τα με τη διαθέσιμη ειδική γνώση, θα είναι δυνατός ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας, βάσει των σύγχρονων μοντέλων οργάνωσής τους.

Ειδικές εφαρμογές συλλογής δεδομένων

Για την εκτίμηση των δεικτών που θα ενταχθούν στο χάρτη Υπηρεσιών Φροντίδας υγείας, θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν ειδικές εφαρμογές συλλογής δεδομένων. Οι εφαρμογές συλλογής δεδομένων θα παρέχουν τις δύο κάτωθι βασικές δυνατότητες:

Δυνατότητα διασύνδεσης πολλαπλών πιστοποιημένων χρηστών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση δεδομένων. Χρήστες θα αποτελέσουν τα στελέχη όλων των μονάδων υγείας της χώρας, στις οποίες πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους βάσει των επιχειρησιακών αναγκών και οδηγιών. Η καταχώρηση θα γίνεται μέσω προκαθορισμένης και προ τυποποιημένης ηλεκτρονικής μορφής και θα αφορά πεδία και δείκτες που σχετίζονται με την προσφορά των υπηρεσιών υγείας του εκάστοτε ιδρύματος.

Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία θα τις τροφοδοτούν με τα κατάλληλα δεδομένα π.χ. BI Health Υπουργείου Υγείας, ΗΔΙΚΑ κλπ. Οι εφαρμογές θα μπορούν να συλλέγουν, συνδέουν, ομογενοποιηθούν και να επεξεργάζονται δεδομένα από πολλαπλές πηγές συλλογής δεδομένων. Για κάθε πηγή πληροφόρησης που θα οριστεί, θα αναπτυχθεί και το κατάλληλο ηλεκτρονικό κανάλι επικοινωνίας και συλλογής δεδομένων.

Οι εφαρμογές θα έχουν τη δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης και τροποποίησης ,ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν στο σύστημα υγείας. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των περιγραφόμενων εφαρμογών.

Η πλατφόρμα του Χάρτη Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας θα αποτελεί ένα ανεπτυγμένο εργαλείο επιχειρηματικής ευφυΐας, το οποίο αξιοποιώντας όλη τη διαθέσιμη πληροφορία από τις διάφορες πηγές δεδομένων και χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθοδολογίες ανάλυσης και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, θα βοηθήσει σημαντικά στην λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη ενός πλαισίου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας στην υγεία στη χώρα.

Αναμενόμενα οφέλη

Σύμφωνα με τον ΟΔΙΠΥ, η δημιουργία του Εθνικού Χάρτη Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας, θα έχει πολλαπλασιαστικά και μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία μέσα από:

• Τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης Βάσης Δεδομένων Υγείας για τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των πρωτογενών λειτουργικών δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας τεκμηριωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας του πληθυσμού.

• Τη συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δεικτών λειτουργίας και ποιότητας της φροντίδας, με δυνατότητα της επικαιροποίησης των στοιχείων της ζήτησης και προσφοράς των υπηρεσιών υγείας. Η επικαιροποίηση των υπηρεσιών θα είναι δυναμική και συνεχής με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αξιολόγησης της λειτουργίας των συστημάτων υγείας.

• Τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης, πρόσβασης, χρήσης, επεξεργασίας, μοντελοποίησης, διατήρησης και διαγραφής και εν γένει την αύξηση των επιπέδων ποιότητας και στρατηγικής και επιχειρησιακής αξίας των διαθέσιμων δεδομένων και πόρων, προκειμένου να γίνεται ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας αλλά και των σχετικών υποδομών ανά γεωγραφική/υγειονομική περιοχή.

• Την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων και της χάραξης των πολιτικών υγείας, βάσει τεκμηρίων και την ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών μέσω εύκολα προσβάσιμων, αξιόπιστων, αμερόληπτων, δια-λειτουργικών, ασφαλών και υψηλής ποιότητας δεδομένων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή της και κατά ανώτατο όριο έως την 30-06-2025 και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ και μέχρι της λήξης αυτών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πάνω από 1 δισ. για τον τουρισμό υγείας – Κλινικές σε τουριστικά θέρετρα, ιατρική visa και DMOs στο σχεδιασμό

ΕΟΔΥ: Η μετάβαση στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας Covid-19

Οι επιστήμονες ανησυχούν για την αλόγιστη χρήση των απολυμαντικών

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider