Κυριακίδου: Οι προτάσεις της Κομισιόν για την προστασία από τον αμίαντο αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα

Newsroom
Μοιράσου το
Κυριακίδου: Οι προτάσεις της Κομισιόν για την προστασία από τον αμίαντο αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη καρκινογόνο ουσία που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά κτίρια και ευθύνεται για πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η δέσμη περιλαμβάνει:

μια ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο, που αντιμετωπίζει τον αμίαντο με ολοκληρωμένο τρόπο, από τη βελτίωση της διάγνωσης και τη θεραπεία των ασθενειών που προκαλεί ο αμίαντος έως τον εντοπισμό και την ασφαλή αφαίρεση και επεξεργασία των αποβλήτων αμιάντου· και

μια πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων μέσω της σημαντικής μείωσης του ορίου επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο.

Αν και όλες οι μορφές αμιάντου έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ από το 2005, εξακολουθεί να υπάρχει αμίαντος σε παλαιότερα κτίρια. Ο αμίαντος συνιστά απειλή για την υγεία, ιδίως όταν τα υλικά που περιέχουν αμίαντο διαταράσσονται και οι ίνες απελευθερώνονται και εισπνέονται, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων.

Το 78% των επαγγελματικών καρκίνων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη σχετίζονται με τον αμίαντο. Όταν οι αιωρούμενες ίνες αμιάντου εισπνέονται, μπορούν να προκαλέσουν, για παράδειγμα, μεσοθηλίωμα και καρκίνο του πνεύμονα, με μέση χρονική καθυστέρηση 30 ετών μεταξύ της έκθεσης και των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «η πρόληψη του καρκίνου είναι αποτελεσματικότερη από τη θεραπεία του. Δεδομένου ότι το 40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν, πρόκειται για την πλέον αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου μειώνοντας την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες - μία από τις οποίες είναι ο αμίαντος. Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό έργο προς υλοποίηση του σχεδίου μας για τον καρκίνο και ένα ακόμη βήμα στο έργο μας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.»

Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία από την έκθεση στον αμίαντο είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με παράλληλη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της φιλοδοξίας της ΕΕ για αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης των κτιρίων. Οι ανακαινίσεις θα βελτιώσουν την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, ενώ θα μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, θα αυξήσουν επίσης τους κινδύνους έκθεσης στον αμίαντο, ιδίως για τους εργαζομένους στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι δράσεις που προτείνονται σήμερα αποτελούν μέρος του πυλώνα πρόληψης του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Προσπάθειες για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο για όλους

Για την προστασία των πολιτών από την έκθεση στον αμίαντο και την πρόληψη των κινδύνων για τις μελλοντικές γενιές, η Επιτροπή καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημόσια υγεία με στόχο:

Καλύτερη στήριξη των θυμάτων ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο.

Η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη της τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σχετικά με τη συμπερίληψη στις επαγγελματικές ασθένειες πρόσθετων ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο· και

η Επιτροπή έχει προτείνει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για την ανίχνευση του καρκίνου, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2003 σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.

Καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο.

Η Επιτροπή:

*θα προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η οριακή τιμή της επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο·

θα επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να στηρίξει τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους εργαζομένους στην εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας· και

*θα οργανώσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλή αφαίρεση του αμιάντου.

Βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον αμίαντο στα κτίρια.

Η Επιτροπή:

*θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τον έλεγχο και την καταγραφή του αμιάντου στα κτίρια. Θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την αφαίρεση του αμιάντου· και

*θα προτείνει μια κανονιστική προσέγγιση για την καθιέρωση ψηφιακών ημερολογίων κτιρίων με στόχο την καλύτερη ανταλλαγή και χρήση δεδομένων σχετικά με τα κτίρια, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την κατεδάφιση.

Εξασφάλιση ασφαλούς απόρριψης του αμιάντου και μηδενικής ρύπανσης.

Η Επιτροπή:

*θα αναθεωρήσει το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους αποβλήτων πριν από τις εργασίες κατεδάφισης και ανακαίνισης κτιρίων και

*θα δρομολογήσει μελέτη για τον εντοπισμό πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας.

Η ΕΕ διαθέτει σημαντική χρηματοδότηση για τη στήριξη των κρατών μελών στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας, των ανακαινίσεων και της ασφαλούς αφαίρεσης του αμιάντου, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει επίσης να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση του αμιάντου παγκοσμίως, για παράδειγμα στο πλαίσιο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης του Ρότερνταμ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της G7 και της G20.

Προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στον αμίαντο

Οι εργαζόμενοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνο αμίαντο. Για να βελτιωθεί η προστασία τους, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία. Η πρόταση περιλαμβάνει μείωση του ορίου έκθεσης στον αμίαντο κατά την εργασία σε τιμή 10 φορές χαμηλότερη από την τρέχουσα (από 0,1 ίνες ανά κυβικό εκατοστό (f/cm³) σε 0,01 f/cm³), με βάση τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Μαζί με την ευαισθητοποίηση και άλλες βελτιώσεις στην υγειονομική πρόληψη και θεραπεία, η πρόταση αυτή θα μας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την καταπολέμηση του καρκίνου. Δημιουργεί επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις δαπάνες υγείας που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν τη δράση για την επίτευξη μιας ΕΕ χωρίς αμίαντο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ενώ η Επιτροπή θα ζητήσει ταχεία έγκριση. Μετά την έκδοση της οδηγίας τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Επιστολή Σ. Κυριακίδου προς τους υπουργούς Υγείας της ΕΕ για την ευλογιά των πιθήκων

Όλες οι ειδήσεις

00:20

Μητσοτάκης: Εφικτή η αυτοδυναμία στις εκλογές - Απαράδεκτες οι απειλές της Τουρκίας

23:56

Σομαλία: Έληξε η πολιορκία του ξενοδοχείου - Τουλάχιστον 8 νεκροί από την επίθεση τζιχαντιστών

23:44

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας κατηγορείται ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της για το κλίμα

23:29

Ιδρυτής του Forex Club ο Ρώσος επιχειρηματίας που σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στη Γαλλία

23:20

Ουκρανία: 258 ρωσικοί βομβαρδισμοί στη Χερσώνα την τελευταία εβδομάδα

23:12

Fed και Κίνα «πλήγωσαν» την Wall Street - Απώλειες 500 μονάδων για τον Dow Jones

22:59

Θετικός στον κορονοϊό ο Γιώργος Παπανδρέου

22:46

Δημοσκόπηση Prorata: Στο 5% η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ - Διατηρείται το προβάδισμα Μητσοτάκη

22:32

Τζ. Ασάνζ: NΥΤ, Guardian, El Pais, Le Monde και Der Spiegel καλούν τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις κατηγορίες

22:20

Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη μείωση φόρων και εισφορών - Ενισχύουμε το επιχειρείν με φορολογικά κίνητρα

22:12

Περιόρισε τις απώλειες μετά τα χαμηλά έτους το πετρέλαιο - Πτώση 1,3%

22:03

Βεσυρόπουλος: Έως 21/12 η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης

21:57

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις διήμερες εργασίες του το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε

21:53

Ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακής κρίσης ζητούν οικονομολόγοι του Ινστιτούτου Bruegel

21:47

Αυτοκίνητο: «Πρωταθλήτρια» η Κίνα στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων - Στην 3η θέση οι ΗΠΑ

21:43

«Ούριος άνεμος» για τις μετοχές μέχρι το τέλος του 2022 - Έρχονται «εκπλήξεις» εκτιμά αναλυτής

21:30

Οι κλυδωνισμοί από τις διαδηλώσεις στην Κίνα μεταφέρθηκαν στον χρυσό

21:24

Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις - Επιζητά το θέαμα, όχι την ουσία

21:15

ΕΕ: Νέα διαφωνία των «27» για το πλαφόν στο ρωσικό αργό - «Αγκάθι» η στάση της Πολωνίας

21:11

Αντιμέτωπη με τέταρτο έτος ξηρασίας η Καλιφόρνια

21:07

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄

20:53

Στο Βουκουρέστι ο Ν. Δένδιας για τη Σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

20:48

Μπούλαρντ (Fed): Υψηλά επιτόκια μέχρι το 2024 - Να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό

20:34

Τα νέα πακέτα προαπαιτούμενων: Οι στόχοι για τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις, οφειλές προς ιδιώτες, εργατική νομοθεσία

20:32

Αιχμηρός Μασκ για Apple: «Μισεί την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ;»

20:26

Γ. Ζαββός: Η καινοτομία, το νέο πεδίο μάχης του διεθνούς στρατηγικού παιχνιδιού - Η συμβολή της HDB

20:18

Ουκρανία: Νέες διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω καθυστερήσεων στις επισκευές

20:10

Γουίλιαμς (Fed): Να αυξηθούν κι άλλο τα επιτόκια - Νέα άνοδος της ανεργίας το 2023

20:07

Γερμανία: Οργάνωση σχεδίαζε κατάλυση του πολιτεύματος και απαγωγή του υπ. Υγείας

20:01

Πλαστικά Θράκης: Η υιοθέτηση πρακτικών ESG βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου