ΤΕΚΑ: Η επενδυτική στρατηγική του νέου Επικουρικού Ταμείου και οι δικλείδες προστασίας των ασφαλισμένων - Ο ρόλος του ΕΦΚΑ

Αγγελική Μαρίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΤΕΚΑ: Η επενδυτική στρατηγική του νέου Επικουρικού Ταμείου και οι δικλείδες προστασίας των ασφαλισμένων - Ο ρόλος του ΕΦΚΑ
Κατά την πρώτη, μεταβατική, περίοδο -που θα διαρκέσει ένα εξάμηνο- οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδυθούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ χαμηλού κινδύνου (καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος) και θα τοκίζονται με 1,5%. Το 2022 η διαχείριση των επενδύσεων θα γίνει από την ΕΔΕΚΤ.

Με γνώμονα το συμφέρον του ασφαλισμένου ώστε να λάβει την μεγαλύτερη δυνατή σύνταξη μελλοντικά, ξεκινάει από τις αρχές του 2022 την λειτουργία του το νέο Επικουρικό Ταμείο (ΤΕΚΑ).

Με κάθε νέα πρόσληψη που θα πραγματοποιείται από τη νέα χρονιά, ο ασφαλισμένος κατηγοριοποιείται ως «νέος» ή «παλαιός» και υπάγεται αντίστοιχα στο ΤΕΚΑ ή στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ).

Η δήλωση θα γίνεται μέσω των ΑΠΔ, οι προθεσμίες και ο χρόνος υποβολής τους δεν αλλάζουν και συνεχίζουν να ισχύουν όπως και σήμερα (έως το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος). Ωστόσο η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται με βάση δύο ταυτότητες πληρωμής: μία για τον e-ΕΦΚΑ και μία για το ΤΕΚΑ.

Οι εργοδότες θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τις πληρωμές τους προς το νέο Ταμείο, αφού δεν θα ρυθμίζονται (όπως συμβαίνει με τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Ταυτόχρονα δεν θα μπορούν να προβούν σε απολύσεις, αν δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ.

Επιπλέον ασφαλισμένος που θα επιλέξει να ασφαλιστεί στο ΤΕΚΑ δεν μπορεί για κανένα λόγο να φύγει και να επιστρέψει στον κλάδο επικούρησης του e-ΕΦΚΑ.

Η επενδυτική στρατηγική

Οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΤΕΚΑ θα επενδύονται σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μετοχικών, ομολογιακών και καταθετικών επενδυτικών προϊόντων. Το Διοικητικό του Συμβούλιο (που θα προκύψει έως το καλοκαίρι του 2022) θα φέρει και την τελική ευθύνη των επενδύσεων, συνεπικουρούμενο από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου και θα χαράσσουν την στρατηγική των επενδύσεών του.

Η Διεύθυνση Επενδύσεων του Ταμείου, σε συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές, θα υλοποιεί την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική με τον βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των ασφαλισμένων.

Κατά την πρώτη, μεταβατική, περίοδο -που θα διαρκέσει ένα εξάμηνο- οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδυθούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ χαμηλού κινδύνου (καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος) και θα τοκίζονται με 1,5%. Το 2022 η διαχείριση των επενδύσεων θα γίνει από την ΕΔΕΚΤ.

Το 2023 και το 2024 οι εισφορές όλων των ασφαλισμένων θα επενδυθούν με βάση τις τοποθετήσεις ενός προκαθορισμένου συνταξιοδοτικού προϊόντος. Κατά το ίδιο έτος θα συγκροτηθεί διεύθυνση επενδύσεων του ΤΕΚΑ.

Το 2025 θα προβλεφθούν και άλλα συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι ασφαλισμένοι. Ωστόσο θα υπάρχει σύσταση του ΤΕΚΑ προς τους ασφαλισμένους για την επιλογή του προκαθορισμένου συνταξιοδοτικού προϊόντος. Το ίδιο έτος το ΤΕΚΑ θα έχει τη δική του επενδυτική επιτροπή.

Το 2027 το ΤΕΚΑ θα συγκροτήσει μητρώο εξωτερικών διαχειριστών.

Στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ θα προσφέρεται ένα βασικό συνταξιοδοτικό- επενδυτικό προϊόν (default) που θα συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου,
απόδοσης και ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός τυπικού ασφαλισμένου χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα έχει δομή κύκλου ζωής. Δηλαδή, η σύνθεσή του θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του κάθε ασφαλισμένου και θα αντιστοιχεί σε σύνθεση με υψηλότερο ρίσκο για τους νεότερους σε ηλικία ασφαλισμένους, το οποίο βαθμιαία θα μειώνεται καθώς ο ασφαλισμένος πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Στους ασφαλισμένους θα προσφέρονται και άλλα συνταξιοδοτικό-επενδυτικά προϊόντα, επίσης με δομή κύκλου ζωής αλλά με διαφορετικό προφίλ ρίσκου, γι αυτούς που θέλουν μόνοι τους να επιλέξουν τη διαβάθμιση του ρίσκου που επιθυμούν να αναλάβουν. Ο ασφαλισμένος θα κατατάσσεται αυτομάτως
στο default χαρτοφυλάκιο και θα μπορεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επιλέξει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο ή συνδυασμό χαρτοφυλακίων.

Εάν το επιθυμεί, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει το χαρτοφυλάκιό του κάθε τρία χρόνια, παρακολουθώντας την πορεία του χαρτοφυλακίου του στο myteka.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση του ΤΕΚΑ προς τους ασφαλισμένους θα είναι να εμπιστευτούν τους επαγγελματίες διαχειριστές του Ταμείου και να παραμείνουν στο default χαρτοφυλάκιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Δικλείδες προστασίας των ασφαλισμένων

Στο ΤΕΚΑ ενισχύεται η προστατευτική λειτουργία του συστήματος έναντι των ασφαλισμένων. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη ρητή πρόβλεψη ότι το Κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, η οποία υπολογίζεται στη βάση του ύψους της πραγματικής αξίας των εισφορών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι.

Κατά συνέπεια, απονέμεται στους ασφαλισμένους επικουρική σύνταξη τουλάχιστον ίση με αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές τις οποίες κατέβαλαν, λαμβανομένου υπόψη και του πληθωρισμού – με άλλα λόγια, το Κράτος εγγυάται μη αρνητικές αποδόσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΚΑ απολαμβάνουν αποτελεσματικότερη προστασία απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς στις διακυμάνσεις της αγοράς υπόκεινται μόνο οι αποδόσεις και όχι το καταβληθέν κεφάλαιό τους.

Περαιτέρω, στο ΤΕΚΑ προβλέπεται κατώτατη επικουρική σύνταξη σε περίπτωση αναπηρίας ή θανάτου ενεργού ασφαλισμένου, κάτι που δεν ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης νοητής κεφαλαιοποίησης.

Ειδικότερα, εάν το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου υπολείπεται του ποσού των εισφορών ασφαλισμένου με δεκαπέντε (15) έτη
ασφάλισης και αποδοχές ίσες με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό υπαλλήλου
για πλήρη απασχόληση, ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει τη διαφορά και στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης του ασφαλισμένου ή των λοιπών δικαιοδόχων προσώπων.

Ο ρόλος του ΕΦΚΑ

«Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε άλλους μηχανισμούς είσπραξης αφού έχουμε τον ΕΦΚΑ» παραδέχτηκε ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων ότι ο e-ΕΦΚΑ θα είναι αρμόδιος για τη συλλογή και απόδοση των εισφορών του TEKA.

Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης θα συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και θα πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Το ύψος τους δεν διαφοροποιείται από εκείνο του ισχύοντος συστήματος, διαμορφώνεται δηλαδή σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο μέχρι και τον Μάιο του 2022, και σε 3% για τον καθένα εφεξής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΕΚΑ: Πού θα επενδύονται οι εισφορές - Τι επιλογές θα έχουν οι ασφαλισμένοι

gazzetta
gazzetta reader insider insider