ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

0.911€
Μεταβολή -3.09%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-24
 • Υψηλό Ημέρας 1.222
 • Χαμηλό Ημέρας 0.658
 • Άνοιγμα 0.938
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.94
 • Όγκος 129.850
 • Τζίρος 119122.31
 • Αγορά 0,91€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 104145884.4
 • Αριθμος Μετοχών 114320400
 • Κωδ. ISIN GRS372003004
 • BBGID BBG000BG51D9
 • Κλάδος Άλλα Οικοδομικά Υλικά

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,9100,948-4,00301.99737392.689
30 Ημέρες0,8800,970-0,763.061.1913.780128.621
3 Μήνες0,6630,97038,0314.441.98315.601202.883
6 Μήνες0,5900,97027,2321.234.70523.864139.238
12 Μήνες0,4640,97042,3441.946.52947.406114.884
2021-06-08 | 10:43:12
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2021

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΗ  & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Αριθ. ΓΕΜΗ 949301000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Hotel, επί της οδού Φιλαδελφέως 2, Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01 – 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
 2. Έγκριση για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 01.01 – 31.12.2020.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.
 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2021.
 5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.
 6. Έγκριση της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).
 7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για  την εταιρική  χρήση 01.01.2021–31.12.2021
 8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και  ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
 10. Καθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
 11. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.
 12. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 25 Ιουνίου 2021) που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται στην Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία ή αποστέλλεται μέσω fax (210 2818574), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α)  την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/2018,  έξι  (6)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη,  με  αίτησή  τους  που  πρέπει  να  περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  επτά  (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  δικαιούνται  να  ζητήσουν  με  αίτησή  τους  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5) τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  την  παροχή  από  το  Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Λεπτομερέστερες πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με τα ανωτέρα δικαιώματα της μειοψηφίας, καθώς το κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.iktinos.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής.

 

2021-06-04 | 15:33:46
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθ. 665/4-6-2021, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Εσωτερικός Ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παναγιωτίδης σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Λιαρδάκη, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Ο κ. Παναγιωτίδης  πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 4706/2020, ήτοι έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, δεν είναι  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία, ενώ διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για τη θέση αυτή.

Έχει πολυετή ενεργή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Οικονομικά  από το Bradford School of Management, ενώ είναι και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA) από το Institute of Internal Auditors-IIA.

Τέλος,  η κ. Αναστασία Χαϊδά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων &  Εταιρικών Ανακοινώσεων, σε αντικατάσταση της κ. Δήμητρας Κρικζώνη.

Η κ. Δήμητρα Κρικζώνη  αναλαμβάνει υπεύθυνη του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

2021-05-27 | 10:49:37
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΙΚΤΙΝΟΣ στα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, προχώρησε χθες η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Ιουλία Χαϊδά.

Η κ. Χαϊδά σημείωσε ότι η Ικτίνος παραμένει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μαρμάρων παγκοσμίως με ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στο εξωτερικό, ενώ μέσω των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στον χώρο της αιολικής ενέργειας και στον κλάδο του real estate. Αναφορικά με την επένδυσή της εταιρείας στην Κρήτη, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να αναζητά επενδυτή.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου, καθώς το ελληνικό μάρμαρο είναι περιζήτητο στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη στην Ικτίνος, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 12% και η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 450 άτομα, με την πλειοψηφία του προσωπικού της εταιρείας να συνταξιοδοτείται από την Ικτίνος. Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών € 8,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 6,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 28,61%. Το EBITDA ανήλθε στα € 2,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι € 0,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 238%. Συμπλήρωσε δε, ότι η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην διανομή προ  μερίσματος για την χρήση 2021.

Η κ. Χαϊδά εξέφρασε την αισιοδοξία της για το 2021, καθώς οι αγορές δείχνουν να έχουν ανοίξει, ξεπερνώντας την πανδημία, ενώ σημείωσε ότι πάγιος στόχος της εταιρείας είναι συνέχιση των ερευνών για την ανεύρεση νέων πρώτων υλών.

Αναφερόμενη στο διάστημα της πανδημίας, υπογράμμισε ότι η εταιρεία κλήθηκε να ενεργήσει άμεσα και αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της. Προχώρησε στην εκπαίδευση του προσωπικού της για την απόκτηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ στάθηκε στον στόχο της εταιρείας για τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση του προσωπικού της. Σημείωσε δε, ότι η ΙΚΤΙΝΟΣ στέκεται στο πλευρό των Δήμων και των Κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, κατανοώντας τις παρούσες δύσκολες συνθήκες, ενώ ενίσχυσε και το Νοσοκομείο Δράμας στην μάχη κατά του COVID-19.

2021-05-06 | 09:55:58
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Πληροφορίες αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2021

Πληροφορίες αναφορικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2021

 

Α) Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ:

 

 1. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 2,80 εκατ. ευρώ έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 238%.
 2. Τα κέρδη  προ φόρων ανήλθαν σε 1,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 3786%.
 3. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,61%.
 4.  Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 39,65 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,19 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.
 5.  Οι εξαγωγές μαρμάρου ανήλθαν στο 97% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.

 

Β) Σε επίπεδο Ομίλου :

 

 1. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο  3μηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 121,90%.
 2. Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 536,52%.
 3. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 3μηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,61% .
 4. Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 41,4 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31/12/2020.

Παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020 που προκλήθηκε από την εξάπλωση  την πανδημίας, για το 2021 υπάρχει αισιοδοξία, καθώς οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων και η διαφαινόμενη προοπτική αντιμετώπισης του COVID-19  θα οδηγήσει σε διεθνή ανάκαμψη. Διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άμεση βελτίωση παγκοσμίως, καθώς τα μεγάλα έργα του εξωτερικού που τηρούσαν στάση αναμονής λόγω της πανδημίας φαίνονται να επανέρχονται  στο προσκήνιο και να υπάρχει μια κινητικότητα που μας κάνει να ευελπιστούμε για το μέλλον.

Οπωσδήποτε η πρόβλεψη ενός χρονοδιαγράμματος για την ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης για το 2021 δεν είναι καθόλου εύκολη δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων της πανδημίας. Προβλέπεται ωστόσο ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους η ανάκαμψη θα είναι μικρότερη και ότι θα επιταχυνθεί από το δεύτερο εξάμηνο και μετά.

Δεδομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικών για το 2021 η εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή προμερίσματος για τη τρέχουσα χρήση .

Τα επενδυτικά πλάνα της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για το 2021 προβλέπουν ανανέωση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού στα λατομεία  με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας με μειωμένο κόστος, καθώς και τη συνέχιση όλων των ερευνητικών  ενεργειών για εξεύρεση πρώτης ύλης που αποτελεί πάγιο στόχο της.

2021-04-29 | 10:38:18
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 & και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, όπως την ενημέρωσε :

 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Λυδία Χαϊδά, στις 28-4-2021, προέβη σε πώληση 100.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 83.400 ευρώ.
 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Ιουλία  Χαϊδά, στις 28-4-2021, προέβη σε αγορά  50.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 41.700 ευρώ.
 • H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Αναστασία  Χαϊδά, στις 28-4-2021, προέβη σε αγορά 50.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 41.700 ευρώ.
2021-04-28 | 13:32:32
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

H IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ, ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2020 όπως δημοσιεύθηκαν, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΙΑ

 • O κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε ευρώ 32,6 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε ευρώ 40,6 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά ευρώ 8 εκατ. και σε ποσοστό 19,70%. Οι εξαγωγές  αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της χρήσης, πλέον το ποσοστό των εξαγωγών έχει σταθεροποιηθεί σε ποσοστά άνω του 95% του κύκλου εργασιών.
 • Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 33,64%.
 • Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 4,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 80,26%.
 • Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 40,8 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2019 ήταν 36,5 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 4,3 εκατ. ευρώ.

ΟΜΙΛΟΣ

 • O κύκλος εργασιών για το 2020 ανήλθε σε ευρώ 35,2 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2020 ανερχόταν σε ευρώ 44,5 εκατ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά ευρώ 9.3 εκατ. και σε ποσοστό 21,00%.
 • Tα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2020, ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη χρήση του 2019 ανερχόταν σε 11,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 28,38%.
 • Tα κέρδη προ φόρων για το 2020 ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά τη Χρήση του 2019 ανερχόταν σε 6,0 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 55,20%.
 • Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2020 ανήλθαν 42,6 εκατ. ενώ για τη χρήση του 2019 ήταν 40,6 εκατ. δηλ. αυξήθηκαν κατά 2,0 εκατ. ευρώ.
2021-04-27 | 14:30:18
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021:

Τετάρτη 28.04.2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους

Τετάρτη 26.05.2021 : Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Τετάρτη 30.06.2021 : Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.

Για οποιαδήποτε αλλαγή η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.