ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε

9.7€
Μεταβολή -1.62%
Τελ. ενημ: 17:25:00 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 12.8
 • Χαμηλό Ημέρας 6.91
 • Άνοιγμα 9.86
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 9.86
 • Όγκος 82.383
 • Τζίρος 797652.49
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 9,70€
 • Κεφαλαιοποίηση 1003205922.7
 • Αριθμος Μετοχών 103423291
 • Κωδ. ISIN GRS145003000
 • BBGID BBG000DKG2T7
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες9,5909,970-2,61247.4231.148482.926
30 Ημέρες9,21010,0603,971.231.0005.185567.709
3 Μήνες9,19010,620-0,104.702.82619.854733.682
6 Μήνες8,59010,6203,6310.041.07942.671746.872
12 Μήνες6,85010,64034,7263.692.946107.4352.578.635
2022-01-21 | 14:42:53
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ: Προβολή του από 14.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, στην ειδική πληροφοριακή ενότητα «ATHEX BONDS GREENet» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, εξέδωσε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας, με την ονομασία «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3»,  συνολικού ποσού Ευρώ300 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία Ευρώ 1,000 εκάστη, με μονάδα διαπραγμάτευσης μία (1) ομολογία και επιτόκιο 2,30% ετησίως, το οποίο εκδόθηκε στις 14.12.2021 και από τις 15.12.2021 έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την από 29.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. της, η Εταιρεία υιοθέτησε το με ίδια ημερομηνία Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου (Sustainability-Linked Bond Framework), με βάση το οποίο εκδίδεται το Ομολογιακό Δάνειο. Το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου έχει συνταχθεί με βάση τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP)) που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA)) τον Ιούνιο 2020  

Σύμφωνα τις προαναφερθείσες Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων του ICMA, το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κατωτέρω βασικά στοιχεία:

 • Επιλογή βασικών δεικτών επίδοσης (ΒΔΕ)
 • Διαβάθμιση στόχων αειφορικής επίδοσης (ΣΑΕ)
 • Χαρακτηριστικά του Ομολόγου
 • Δημοσιοποίηση πληροφοριών
 • Επαλήθευση

Το πλήρες κείμενο του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/ .

Το Πλαίσιο Έκδοσης Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, έχει υποβληθεί σε περιορισμένου επιπέδου (limited assurance) εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (pre-issuance external review) έναντι των πέντε βασικών στοιχείων των Αρχών Σύνδεσης με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ) της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) όπως αποτυπώνονται στο από 29.11.2021 Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Framework) της Εταιρείας και σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 “Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης” (ISAE 3000) από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας και οι σχετικοί όροι του Προγράμματος ΚΟΔ:

 

Βασικά στοιχεία του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας

Επιλογή Βασικού Δείκτη Επίδοσης (ΒΔΕ) και Στόχος Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ)

Με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο αειφορικής επίδοσης (ΣΑΕ) τη μείωση της έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΘ) (tn CO2e/MWh) (ΒΔΕ), κατά 25% έως την 31.12.2025 - όπως αυτή θα μετρηθεί το α' εξάμηνο του 2026 - σε σχέση με την επίδοση για το χρονικό διάστημα 01.01.2021 – 31.12.2021 (έτος βάσης).

Ο ΒΔΕ έχει οριστεί ως εξής:

Ο ΒΔΕ περιλαμβάνει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατηγορίας Scope 1 και Scope 2 όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο μέτρησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Greenhouse Gas Protocol[1] και ειδικότερα:

 • Scope 1: Άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
 • Scope 2: Έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας ανά MWh παραγόμενης ενέργειας.

Χαρακτηριστικά Ομολόγου:

Η προσαύξηση του επιτοκίου (0,20%) του ομολογιακού δανείου είναι το αποτέλεσμα τουλάχιστον μίας εκ των παρακάτω παρατηρήσεων:

 1. Η Εταιρεία δεν έχει επιτύχει τον ΣΑΕ κατά την Ημερομηνία Παρατήρησης Στόχου (ήτοι 31.12.2025, με βάση το Πλαίσιο Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 2. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών που θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία σε ετήσια βάση δεν πληροί τις απαιτήσεις του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου της Εταιρείας (όπως καταγράφονται στην ενότητα 3.5 «Δημοσιοποίηση Πληροφοριών» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου),
 3. Η επαλήθευση του ΒΔΕ δεν έχει παρασχεθεί και δημοσιοποιηθεί σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ενότητα 3.6 «Επαλήθευση» του Πλαισίου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα ενεργοποίησης προσαύξησης επιτοκίου, αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

Δημοσιοποίηση και Επαλήθευση Πληροφοριών

Η Εκδότρια:

 • Δεσμεύεται να δημοσιοποιεί εντός της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία θα δημοσιεύεται μέχρι 30 Ιουνίου της εκάστοτε επόμενης χρήσης, πληροφορίες σχετικά με την επίδοση του ΒΔΕ και την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη του ΣΑΕ, μέχρι τη λήξη του ομολόγου.
 • Θα παρέχει στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τον σκοπό της παρακολούθησης της προόδου του ΣΑΕ σε ετήσια βάση.
 • Θα δημοσιεύσει στον εταιρικό της ιστότοπο την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή περιορισμένης διασφάλισης (ISAE 3000) αναφορικά με την έκδοση του συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων που έχει εκδώσει η ICMA (Ιούνιος 2020), έως την 30 Ιουνίου κάθε έτους, μέχρι την λήξη του Ομολόγου (αφαιρείται αν είναι το ίδιο με το κάτω bullet).
 • Θα δημοσιεύει στον εταιρικό της ιστότοπο την έκθεση του ανεξάρτητου παρόχου διασφάλισης ως προς τις επιδόσεις της σε σχέση με τον ΣΑΕ σε ετήσια βάση, έως την 30 Ιουνίου κάθε έτους, μέχρι την λήξη του Ομολόγου.

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού - http://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/

Η Εταιρεία θα παρέχει στο Χ.Α. ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για το χαρακτηρισμό του ομολόγου ως Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας, καθώς και για οποιοδήποτε μελλοντικό γεγονός που δύναται να έχει δυσμενή επίδραση σε αυτό.[1] https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

2022-01-21 | 10:30:45
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 20/01/2022, σε αγορά 7.339 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8000 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 71.922,20 ευρώ καθώς και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8400 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.680,00 ευρώ.

 

2022-01-05 | 10:09:25
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, απέκτησε την 04/01/2022 μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, 8.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 9,6200 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 76.960,00 ευρώ.

 

2022-01-03 | 09:53:03
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, απέκτησε την 31/12/2021 μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, 9.500 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 9,5747 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 90.960,00 ευρώ.

2021-12-24 | 11:00:48
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020

Σύμφωνα με τους όρους του από 3 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία  προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού από 05.07.2021 έως 03.01.2022 είναι η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 30η Δεκεμβρίου 2021.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 3η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 6.951.388,89 ευρώ, ήτοι ποσό 13,9027777778 ευρώ ανά ομολογία  το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,75% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Αρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.»

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο  Ελληνικό Δημόσιο.

2021-12-23 | 18:22:42
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ 2020

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στα πλαίσια της ενημέρωσης για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2020 (ΚΟΔ 2020), ανακοινώνει ότι χορήγησε από 29 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021 μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους ευρώ 176,4 εκατ. σε θυγατρικές της Εταιρείες, για την χρηματοδότηση επενδύσεων κατασκευής νέων έργων ενέργειας. Το εν λόγω ποσό καλύφθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Κοινής Ομολογιακής Έκδοσης της Εταιρείας ποσού ευρώ 500 εκατ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τα οριζόμενα της ενότητας 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 22ης Ιουνίου 2020.

2021-12-23 | 09:55:43
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, απέκτησε την 22/12/2021 μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, 7.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 9,3429 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 65.400,00 ευρώ.

2021-12-22 | 10:19:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, απέκτησε την 21/12/2021 μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία ενήργησε στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, 4.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 9,3200 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 37.280,00 ευρώ.

2021-12-21 | 10:04:27
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 20/12/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3350 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 74.680,00 ευρώ.

2021-12-20 | 09:34:04
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 17/12/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,5200 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 76.160,00 ευρώ.

2021-12-16 | 18:45:41
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 16/12/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 9.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,6178 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 86.560,20 ευρώ.

2021-12-16 | 09:29:21
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 15/12/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,5200 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 95.200,00 ευρώ.

2021-12-15 | 16:54:13
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» (o “Εκδότης”) ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Μιχαήλ Γουρζής (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εκδότριας, απέκτησε την 14/12/2021, 267 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 267.000,00 ευρώ.

2021-12-15 | 16:30:53
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» (o “Εκδότης”) ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Aγγελος Μπενόπουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εκδότριας, απέκτησε την 14/12/2021, 16 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 16.000,00 ευρώ.

 

2021-12-15 | 16:28:54
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» (o “Εκδότης”) ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι το Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Γεώργιος Περδικάρης (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), ανταποκρινόμενος στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Εκδότριας, απέκτησε την 14/12/2021, 27 κοινές ομολογίες της Εκδότριας, συνολικής αξίας 27.000,00 ευρώ.

 

2021-12-14 | 17:58:17
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
2021-12-14 | 17:57:56
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισυνάπτεται.

Ανακοίνωση Έκβασης ΔΠ
2021-12-13 | 11:33:33
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
2021-12-07 | 12:51:20
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ

Επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΡΟΣ
2021-12-02 | 19:28:53
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ
2021-12-02 | 19:28:37
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
2021-12-02 | 19:28:11
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
2021-12-02 | 10:14:23
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 01/12/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8733 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 98.772,50 ευρώ.

 

2021-12-01 | 21:54:43
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - IR REPORT 9M 2021 (Ορθή Επανάληψη)

Επισυνάπτεται

9M 2021 Financial Update
2021-12-01 | 18:35:30
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, και κατόπιν γνωστοποίησης που έλαβε την 01.12.2021 από την EFG Trust Company Ltd, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα εξής:

 Την 11.08.2021 η «EFG Trust Company Ltd», υπό την ιδιότητά της ως trustee του «Thalassa Trust», απέκτησε από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση το σύνολο των μετοχών που αυτή κατείχε στην εταιρία με την επωνυμία «Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L.». Κατόπιν της ως άνω απόκτησης, η EFG Trust Company Ltd κατέχει το σύνολο των μετοχών της «Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L» και ελέγχει αυτήν ως trustee του Thalassa Trust.  Σημειώνεται ότι στον trustee παρέχεται διακριτική ευχέρεια ως προς την διαχείριση και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και προσόδων ενώ το trust είναι ανέκκλητο.

Με βάση τα ανωτέρω, η EFG Trust Company Ltd αποτελεί τη μοναδική μέτοχο και ελέγχει (για λογαριασμό του «Thalassa Trust») την Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. και κατέχει έμμεσα μέσω αυτής, 7.858.571 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,5985% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ως άνω γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την EFG Trust Company Ltd, η οποία αποτελεί των απώτατο ελέγχοντα μέτοχο, για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Thalassa Trust και της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L. Σχετική γνωστοποίηση υπεβλήθη και από την κα. Αννα Μαρία Λουίζα Λάτση σχετικά με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Latsco Hellenic Holdings S.à.r.L».

2021-11-30 | 20:45:22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - IR REPORT 9M 2021

Επισυνάπτεται

IR REPORT 9M 2021
2021-11-30 | 20:33:22
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

 

Απάντηση της Εταιρείας σε Επιστολή της Ε.Κ.

 

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κοινοποιήθηκε στους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβαίνει στην παρακάτω ενημέρωση αναφορικά με τη διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του κατά το εννεάμηνο του 2021.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένα EBITDA) αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατά το εννεάμηνο του 2021, στο οποίο καταγράφηκαν καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 27,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική ενίσχυση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου του Ομίλου, το οποίο με τα προς υπογραφή έργα θα ανέλθει στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου συνεχίζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του (υποδομές, παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, παραγωγή κι αποθήκευση ενέργειας, κυκλική οικονομία – έργα περιβάλλοντος), με τις συνολικές επενδύσεις που προωθεί ή στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος να υπερβαίνουν σε αξία τα 6,5 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των έργων της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου αναμένεται η οριστικοποίηση της ανάθεσής τους σε επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ). 

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου εννεαμήνου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 700,7 εκατ. ευρώ (261,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 658,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (238,6 εκ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 6,4%.
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 113,3 εκατ. ευρώ (45,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (38,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 18,5%.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)[1] διαμορφώθηκε στα 212,7 εκατ. ευρώ (76,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 181,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (67 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020) σημειώνοντας αύξηση 17,0%.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το γΆ τρίμηνο 2021) έναντι κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 398,8 εκατ. ευρώ (150,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 390,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (136 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 29,4 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 7,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (8,0 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 38,4 εκατ. ευρώ (10,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).

Το κατασκευαστικό υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Με την προσθήκη των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 4,5 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 150,6 εκατ. ευρώ (52,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 138,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (46,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 72,2 εκατ. ευρώ (26,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (22,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα  104,2 εκατ. ευρώ (36,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 97,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (30,7 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).

 

Το σύνολο των Κεφαλαιουχικών Δαπανών στις 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 130,6 εκατ. ευρώ (61 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021). Αξίζει να τονιστεί ότι το επενδυτικό πρόγραμμα  της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της Εταιρείας. Στόχος παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 124,2 εκατ. ευρώ (54,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 117,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (50,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 31,0 εκατ. ευρώ (18,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 33,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (14,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 81,8  εκατ. ευρώ (35,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (29,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).

Υπενθυμίζεται πως η ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – EGIS, ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων για διάστημα 35 ετών, σηματοδοτώντας την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων Παραχώρησης του Ομίλου. 

Παράλληλα, εγκρίθηκε το νέο Master Plan για το αεροδρόμιο του Καστελίου, βάσει του οποίου θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του έργου.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το έργο Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, σημειώνεται ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου, στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τομέα της θερμικής ενέργειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 • Στο λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 69,4 εκατ. ευρώ (42,9 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 26,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (10,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Τα Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021), έναντι 0,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε μείον 0,2 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2021) έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (0,2 εκ. ευρώ αφορούν στο γΆ τρίμηνο του 2020).

Σημειώνεται πως ο Όμιλος προέβη σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% και 50% των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αντίστοιχα. Εντός του Οκτωβρίου 2021 και μετά την έγκριση των αρμόδιων αρχών ολοκληρώθηκε η απόκτηση του επιπλέον 75% των μετοχών της ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. Μετά την έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων αρχών της συμφωνίας για το 50% της εταιρείας ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος θα έχει στην κατοχή του το 100% και των δυο εταιρειών. Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας αυξάνει το αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην παραγωγή και εμπορία ενέργειας, σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για έναν σημαντικό ρόλο του Ομίλου στην μεταβαλλόμενη ελληνική αγορά ενέργειας.

Οι Όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσαν στις 11.06.2021 τη συνεργασία τους για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου Αεριοστρόβιλου Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εγκατεστημένης μικτής ισχύος 877 MW, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. ευρώ, που θα δημιουργήσει περίπου 500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 100 κατά την περίοδο λειτουργίας.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2021

Όσον αφορά στα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης:

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30.09.2021 ανήλθε στο ποσό των 4.090 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 86,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 30.06.2021. Το Καθαρό Χρέος1 του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε την 30.09.2021 σε περίπου 1.268,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.226,4 εκατ. ευρώ την 30.06.2021. Να σημειωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 1.023,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2021.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2021 ανήλθαν σε 755,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 19,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30.06.2021.

Πληροφορίες για την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Παρά τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid-19, οι δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζονται όσο το δυνατόν ομαλότερα, με δεδομένο ότι οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς του (ΑΠΕ και Παραχωρήσεις) εμφανίζουν σημαντικά αμυντικά χαρακτηριστικά. Ο Όμιλος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η εξέλιξη των βασικών δραστηριοτήτων του (Κατασκευή, ΑΠΕ, Παραχωρήσεις) και το επενδυτικό του πρόγραμμα στους κλάδους της ενέργειας και των παραχωρήσεων. Συγκεκριμένα, στον Λειτουργικό Τομέα των Κατασκευών αν και υπήρξαν καθυστερήσεις κατά την περίοδο του lockdown, οι κατασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός του 2021, ενώ δεν διακρίνεται κίνδυνος μη τήρησης συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων καθώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται αντίστοιχα. Στον τομέα ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δεν έχει υπάρξει διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ενώ για τις επενδύσεις στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις δεν έχει προκληθεί καθυστέρηση και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί. Τέλος στον Λειτουργικό Τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος είναι επαρκώς προστατευμένος.

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις αυτής, όπως οι πρόσφατες ανατιμήσεις βασικών υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα υλικά κατασκευής προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δεν έχει επηρεαστεί από τη ενεργειακή κρίση δεδομένου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και της δομής των συμβολαίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τη μεταβολή των Αποτελεσμάτων και των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου για το γΆ τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου, δεν έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς από την εξάπλωση του Covid-19 και την έως τώρα εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης.

 


[1] Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης ΕΔΜΑ προσδιορίστηκαν στην ενότητα ΣΤ της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου που λήγει την 30.06.2021.

2021-11-30 | 10:26:13
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (SUSTAINABILITY - LINKED BOND)

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως ευρώ 300.000.000, με ελάχιστο ποσό τα ευρώ 200.000.000, με διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες. Το Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί με βάση το Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας της Εταιρείας (το «Πλαίσιο»), το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.gekterna.com, και θα προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την Εταιρεία του Στόχου Αειφορικής Επίδοσης, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Πλαίσιο, καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης από την Εταιρεία και επαλήθευσης από πιστοποιημένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί βάσει του Πλαισίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-11-25 | 18:19:23
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 500.000.000 της Εταιρείας

Επισυνάπτεται.

Αποφάσεις
2021-11-25 | 18:11:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 120.000.000 της Εταιρείας

Επισυνάπτεται.

Αποφάσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ