BYTE COMPUTER ABEE (KO)

2.39€
Μεταβολή 0.84%
Τελ. ενημ: 17:25:02 - 2021-06-11
 • Υψηλό Ημέρας 3.08
 • Χαμηλό Ημέρας 1.66
 • Άνοιγμα 2.34
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 2.37
 • Όγκος 16.170
 • Τζίρος 38457.13
 • Αγορά 2,39€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 37800261.51
 • Αριθμος Μετοχών 15816009
 • Κωδ. ISIN GRS368313003
 • BBGID BBG000CC26L0
 • Κλάδος Υπηρεσίες Η/Υ

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,3302,450-1,6553.32228225.324
30 Ημέρες2,1902,5900,42798.0213.15781.897
3 Μήνες1,3802,59067,131.821.0906.59064.011
6 Μήνες1,2202,59095,903.136.84911.14348.062
12 Μήνες0,7742,590178,555.166.16615.85331.507
2021-06-02 | 16:36:12
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

          Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 23ης Aπριλίου 2021 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1743/23-04-2021) και της αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 31ης Μαϊου 2021 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1735/31-05-2021), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24ην  Ιουνίου 2021, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:                                                                    

1.- ‘Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- 'Εγκριση διαθέσεως κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2020 έως 31-12-2020 – Διανομής Μερίσματος.

3.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

5.- ‘ Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2021 έως 31/12/2021.

6.- ‘ Εγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου της εταιρείας, συμφώνως προς  την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.  

7.- Παροχή αδείας, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

8.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

 Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09ην Ιουλίου 2021, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας.

          Συμφώνως προς το άρθρον 121 του ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

         Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται, συμφώνως προς το Καταστατικόν της εται-ρείας, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπρο-σώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στον οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιό-τητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφου βεβαιώσεως του ως άνω φορέως, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

          Κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, η ιδιότης του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 19ην Ιουνίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής).

          Δια την τυχόν  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένου ότι η ημεροχρονολογία αυτής έχει ορισθεί δια της παρούσης, κατά τα ανωτέρω, εις χρόνον μικρότερον των 20 ημερών από την αρχικήν ημερομηνίαν, ως ημερομηνία καταγραφής ισχύει η ως άνω αρχική ορισθείσα (19-06-2021).   

          Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετό-χου προς τις διατάξεις του άρθρου 124 και 128 του ν. 4548/2018, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή του μόνον δια σπουδαίον λόγον δικαιολογούντα την άρνησή της.

          Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικόν διάστημα, το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

        

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

          Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πρό της ανωτέρω ορι-σθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναλη-πτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 22-6-2021 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, και μέχρι την 07-07-2021 δια την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέ-σουν τον διορισμόν του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένον και δεόντως υπογεγραμμένον το σχετικόν έντυπον αντιπροσωπεύσεως, το οποίον είναι διαθέσιμον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

          ΄Εκαστος μέτοχος δύναται να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

          Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση, ορίζοντα ως εκπροσώπους των μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

          Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσο-τέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχον να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες εις έκαστον λογαριασμόν αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

          Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους δύναται να ψηφίζει διαφορετικώς δι΄ έκαστον αντιπροσωπευόμενον μέτοχον.

          Η παροχή της ανωτέρω πληρεξουσιότητος είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητή.

          Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκε-κριμένον γεγονός, το οποίον μπορεί να είναι χρήσιμον στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή είναι άλλο νομικόν πρόσωπον ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχον αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος, η οποία ελέγχεται από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος ελεγχομένης από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα  στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπον διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

 

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας να εγγράψει εις την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέ-ματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμ-βούλιον δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 09-06-2021. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρη-μένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 11ην Ιουνίου 2021, και ταυτοχρόνως τίθεται στην διάθεση των μετόχων εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 141 παρ. 2,3, 6 και 7 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει.

          2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει εις το Δ..Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ., το Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα  εις το άρθρον 141 παρ.3 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 128 παρ. 3 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 18-06-2021) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη. 

          3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 18-06-2021, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας, καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον (ως π.χ. ότι οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται εις το Δ.Σ. και, συνεπώς, γνωρίζουν τις ως άνω πληροφορίες), ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να απαντήσει ενιαίως σε  αιτήσεις μετόχων με το αυτό περιεχόμενον.

          4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλά-χιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 18-06-2021, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέ-λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

          Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική των ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου 3 (εδ. ά παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται δια παντός νομίμου μέσου και πάντως βάσει ενημερώσεως, την οποίαν λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών εις το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).       

      Αθήνα,  31 Μαϊου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

                                  

 

                                    Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

2021-04-27 | 09:45:38
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αξιοσημείωτες επιδόσεις στην κερδοφορία και την ανάπτυξη

για την Byte το 2020

 

 • Ενδυνάμωση κύκλου εργασιών
 • Ενίσχυση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο EBITDA
 • Τριπλασιασμός των κερδών προ φόρων
 • Κομβική συνεισφορά στην ψηφιακή οργάνωση των δημοσίων δομών για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 

 

Το 2020 η Byte κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιδόσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης παρά την πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία.  Με βασική προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, των προμηθευτών και συνεργατών της, η εταιρεία εφάρμοσε αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Παράλληλα, προσάρμοσε με ευελιξία τη λειτουργία της για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της και τη συνεπή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο ήταν αξιοσημείωτα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 31,669 εκ. ευρώ έναντι 29,716 εκ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,6%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στο ύψος των 6,050 εκ. ευρώ από 4,490 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 34,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 74,3% και ανήλθαν σε 3,456 εκ. ευρώ έναντι 1,983 εκ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου τριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,915 εκ. ευρώ από 0,667 εκ. ευρώ το 2019. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας που ανήλθαν σε 1,662 εκ. ευρώ έναντι 0,599 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

 

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου στο επίπεδο των 9,340 εκ. ευρώ από 5,194 εκ. ευρώ την 31/12/2019. Ο δανεισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων.

Η Byte, το 2020 συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών έργων σε ότι αφορά την τεχνολογική επάρκεια και την ψηφιακή οργάνωση των δημοσίων δομών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Μεταξύ άλλων η Byte είχε κομβικό ρόλο στην υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών που νοσούν από COVID-19,  το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας. Παράλληλα, η εταιρεία Byte, ως εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, παραχώρησε δωρεάν τις εγκεκριμένες ψηφιακές υπογραφές που απαιτούνται για την υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιακής υπογραφής Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε σχετικά: “μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, η εταιρεία κατάφερε να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία και τη συνέπειά της. Χάρη στη σκληρή δουλειά, τον επαγγελματισμό και την επιστημονική επάρκεια των εργαζομένων μας  πετύχαμε όχι μόνο καλά αποτελέσματα σε οτι αφορά τους οικονομικούς δείκτες, αλλά αποδείξαμε οτι η Byte είναι κομβικός εταίρος της νέας εποχής της ψηφιακής Ελλάδας»

 

 

 

***

Η Byte, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000, η εταιρεία έχει καταγράψει δυναμική πορεία ανάπτυξης που υπογράφεται από διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και από ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που εξασφαλίζουν στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Η Byte σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα που πιστοποιούνται από ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, η Byte συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υλοποιούν έργα υποδομής εδραιώνοντας την ψηφιακή λειτουργία του Δημόσιου Τομέα της χώρας.

 

2021-04-16 | 13:44:53
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

                                              «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

                                      Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, εγκύρου και εγκαίρου ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς τα άρθρα 4.1.2. (παρ. 1 περ. 2) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, το οποίον έχει ως ακολούθως:

• Ημερομηνία ανακοινώσεως και δημοσιεύσεως των Ετησίων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), τα οποία συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών), και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

•  Ημερομηνία Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων: Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.     

• Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2020: Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2020: Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 (record date).

•   Ημερομηνία ενάρξεως καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2020: Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021.

Ειδικώτερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικώς με τα ανωτέρω θα δοθούν με νέες ανακοινώσεις της εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρων ημερομηνιών ,θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.

                                                                    

2021-04-14 | 10:31:51
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - BYTE COMPUTER ABEE .Παροχή εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας

«ΒYTE COMPUTER Α.B.E.Ε.» - Παροχή εγγυήσεως, συμφώνως προς τα άρθρα 99 επόμενα ν. 4548/2018, υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας «METROSOFT- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. METROSOFT S.Α).

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία « ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» (δ.τ. ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.») ανακοινώνει, ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογήν των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, απεφάσισε στην από 26.03.2021 συνεδρίασή του (πρακτικόν Δ.Σ. 1717/23-03-2021) την χορήγηση αδείας για την παροχή από την Εταιρεία εγγυήσεως υπέρ της, κατά ποσοστόν 100%, θυγατρικής της εταιρείας ««METROSOFT - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. METROSOFT S.Α) προς τις εταιρείες: 1) ΙΒΜ Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 284, Χαλάνδρι 15232, Αθήνα και  2) IBM Ireland Product Distribution Limited, BM House, Shelbourne Road Ballsbridge, Dublin, 4 Ireland, προμηθευτές της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας, υπό τους ακολούθους όρους:

1.-To ύψος της ως άνω εγγυήσεως θα ανέρχεται, συνολικώς και αθροιστικώς δι' αμφότερες τις ανωτέρω εταιρείες – προμηθευτές, εις το ποσόν των ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000€) και η διάρκειά της εις ένα (1) έτος, διότι θα αφορά επαναλαμβανόμενες συμβάσεις προμηθείας – πωλήσεως προϊόντων των ως άνω εταιρειών- προμηθευτών προς την «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», αρχομένου του έτους από της 23ης Ιουνίου 2021 και λήγοντος την 22αν Ιουνίου 2022.

2.- Η εταιρεία «ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ», ως εγγυητής στις ως άνω συμβάσεις, θα έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά της πρωτοφειλέτιδος και υπέρ τής οποίας η εγγύηση εταιρείας «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε». Και

3.- Η παροχή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται υπό τον ρητόν όρον ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ανωτέρω προμηθευτές θα ικανοποιούνται μόνον μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των τυχόν πιστωτών, οι οποίοι είχαν απαιτήσεις γεγενημένες ήδη κατά τον χρόνον υποβολής σε δημοσιότητα της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της παροχής εγγυήσεως.           Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί  χορηγήσεως αδείας για την παροχή  της ανωτέρω εγγυήσεως υπέρ της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» ελήφθη, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 3 περ. στ΄, 100 και 101 παρ. 1 ν. 4548/2018, βάσει της από 23-03-2021 εκθέσεως της Ανωνύμου Εταιρείας  Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  111, Α.Μ. ΕΛΤΕ  004, Α.Φ.Μ. 094397000), υπογραφομένης υπό του μέλους αυτής Δρ. Γερασίμου Ρομποτή του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121), η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.byte.gr και συμφώνως προς την οποίαν η παροχή της εν λόγω εγγυήσεως υπέρ της εν ως άνω θυγατρικής εταιρείας, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι χονδρικές πωλήσεις του Ομίλου, είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους της συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, διότι εξυπηρετεί το εταιρικόν συμφέρον, τόσον της ιδίας της θυγατρικής εταιρείας, όσον και της μητρικής εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ», δεδομένου ότι η εγγύηση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ακριβή εκπλήρωση όλων των, απορρεουσών εκ των συναφθησομένων εντός του χρόνου της εγγυήσεως συμβάσεων με τους ανωτέρω προμηθευτές της, υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας «ΜETROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και, επομένως, δι' αυτού του τρόπου θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητάς της, γεγονός το οποίον θα συμβάλλει εις την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της μητρικής εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.».

Tέλος, για την χορήγηση της αδείας παροχής της εν λόγω εγγυήσεως ετηρήθησαν οι κατ΄ άρθρον 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. η υπ' αριθ. πρωτ. 37169/30-03-2021 Ανακοίνωση της ΓΕΜΗ Ανωνύμων Εταιρειών ), παρήλθε δε άπρακτος η προβλεπομένη εις το άρθρον 100 παρ. 3 ν. 4548/2018 10ήμερη προθεσμία από της ως άνω δημοσιεύσεως.

 

.