BYTE COMPUTER ABEE (KO)

2.93€
Μεταβολή -0.34%
Τελ. ενημ: 17:25:03 - 2022-05-19
 • Άνοιγμα 2.91
 • Όγκος 3.951
 • Αγορά 0,00€
 • Αριθμος Μετοχών 15816009
 • Υψηλό 3.82
 • Τζίρος 11368.355
 • Πώληση 2,93€
 • Κεφαλαιοποίηση 46340906.37
 • Χαμηλό 2.06
 • Κλείσιμο 2.94
 • Πράξεις 30

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες2,8502,9801,7420.91516315.208
30 Ημέρες2,8003,370-11,75247.7211.47439.690
3 Μήνες2,6103,550-10,67959.2475.14851.691
6 Μήνες2,6003,710-3,622.258.90710.51460.000
12 Μήνες2,0503,71024,684.482.32920.83351.842

Ανακοινώσεις

2022-04-28 | 17:40:15
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

                          «ΒΥΤΕ  COMPUTER A.B.E.E.»

                                           ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

                      ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/

                       ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Η Ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000), και τον διακριτικόν τίτλον «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.E(εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει, συμφώνως προς την παράγραφον 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2022 απεφάσισε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως 2021 και ειδικώτερα απεφάσισε την καταβολή ποσού 1.581.600,90 ευρώ (μικτόν ποσόν), ήτοι μέρισμα (προ φόρου) 0,10 ευρώ ανά μετοχήν, εκ του οποίου παρακρατείται, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του υπό του ν. 4646/2019, ο αναλογών επί του μερίσματος φόρος εκ ποσοστού 5% και, συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενον ποσόν  του μερίσματος ανέρχεται εις 0,0950 ευρώ ανά μετοχήν, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 12-05-2022, ημέρα Πέμπτη.

Δεδομένου ότι, συμφώνως προς τον Κανονισμόν του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται βάσει του Κανόνος «record date» και συνακολούθως δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως (ήτοι εν προκειμένω της διανομής μερίσματος της χρήσεως 2021) είναι οι επενδυτές, οι  οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), δικαιούχοι του μερίσματος του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date, ήτοι την 13-05-2022, ημέρα Παρασκευή.

Η ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρωτρίας τραπέζης «ALPHA BANK», η οποία και θα το καταβάλει, συμφώνως προς την υποβληθείσα προσφοράν της, επί ένα έτος από της ενάρξεως πληρωμής του , ως εξής:

1.- Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων  εις το Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες, συμφώνως προς τα ισχύοντα εις τον Κανονισμό Λειτουργίας της  ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2.- Ειδικώς, στις  περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται εις τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας των εις το Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμόν της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποιήσεως των κληρονόμων.

Μετά δε την παρέλευσιν του έτους από της ενάρξεως της πληρωμής η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται υπό της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210-900.2270.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «ALPA BANK» είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Επενδυτικών Προϊόντων, Λεωφ. Αθηνών 103, Τ.Κ. 104 47 , τηλέφωνα επικοινωνίας 210- 343 6820 – FAX. 210 343 6823.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2027, παραγράφονται (άρθρον 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον, συμφώνως προς το άρθρον 1 του ν. δ. 1195/1942.

 

2022-04-28 | 17:20:53
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΒYTE COMPUTER A.B.E.EΤΗΣ 28-04-2022

Επραγματοποιήθη σήμερα, 28ην Απριλίου 2022 και ώρα 15.00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000) στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ.  98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.518.533 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 72,828% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων. 

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν παμψηφεί και ομοφώνως οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2021 έως 31/12/2021, η ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας, καθώς και η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και η ‘Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και απεφασίσθη η διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,         εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533.                                    .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533.

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

2.- Ενεκρίθη παμψηφεί και ομοφώνως η διάθεση κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και η διανομή μερίσματος ποσού 1.581.600,90 ευρώ (μικτόν ποσόν), ήτοι μέρισμα (προ φόρου) 0,10 ευρώ ανά μετοχήν, εκ του οποίου παρακρατείται, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του υπό του ν. 4646/2019, ο αναλογών επί του μερίσματος φόρος εκ ποσοστού 5%, με ημερομηνίαν αποκοπής του μερίσματος την 12-05-2022, ημέραν Πέμπτην και, ως εκ τούτου, δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως (ήτοι εν προκειμένω της διανομής μερίσματος της χρήσεως 2021) θα είναι οι επενδυτές, οι  οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), ήτοι την 13-05-2022, ημέραν Παρασκευήν και, τέλος, ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 18-05-2022, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρωτρίας τραπέζης «ALPHA BANK».

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

3.- Απηλλάγησαν παμψηφεί και ομοφώνως τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι:  11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                 .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων: 0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

4- Εξελέγησαν παμψηφεί και ομοφώνως Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022 και καθωρίσθη η αμοιβή των. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 01.01.2021 - 31.12.2021 οι:  α) Ηρακλής  Βαρλάμης του Βασιλείου και της Ευθαλίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού αριθ. 34 (Τ.Κ. 15451), Α.Μ. ΣΟΕΛ 60741, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2914 Α.Δ.Τ. Φ 094650/18-06-2001 Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 133218950), ως τακτικός ελεγκτής και β) Ιωάννης Ρέππας του Αναστασίου και της Αναστασίας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αριθ. 19 (Τ.Κ. 11147), Α.Μ. ΣΟΕΛ 59141, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2948, Α.Δ.Τ ΑΟ 110670/07-11-2019 Τ.Α. Γαλατσίου ( Α.Φ.Μ. 127811788), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της στην πόλη των Αθηνών και επί της οδού Πατησίων αριθ. 81 και  Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» (ΓΕΜΗ 153478203000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  191, Α.Μ. ΕΛΤΕ 062). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές για την χρήση 2021.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533,           εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων 11.518.533,

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):      0

5.- Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες κατά την χρήσιν από 01-01-2021 έως 31-12-2021 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές των για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών των, καθώς και τίς αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, και απεφασίσθη η προέγκριση των ανωτέρω αμοιβών, κατά την οικονομική χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022, συμφώνως προς την σχετική εισήγηση - πρόταση της «Επιτροπής Αμοιβών και Υποδείξεως Υποψηφίων Μελών Δ.Σ..

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533, εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533                                    .

Αριθμός θετικών ψήφων:      11.488.169

Αριθμός αρνητικών ψήφων:         30.364

Αριθμός αποχών (παρών):                0

6.- Παρεσχέθη η αδεία, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

Αριθμός  μετοχών, για τις οποίες εδόθησαν  έγκυρες ψήφοι: 11.518.533, εκπροσωπούσες ποσοστόν μετοχικού κεφαλαίου  72,828 %

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 11.518.533,                                   .

Αριθμός θετικών ψήφων     11.518.533

Αριθμός αρνητικών ψήφων:  0

Αριθμός αποχών (παρών):     0

7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

 

 

                                                   Με εκτίμηση

                                                 Ο Πρόεδρος

                                         της Γενικής Συνελεύσεως

 

 

 

                                           Εμμανουήλ Σ. Κοκκινάκης

2022-04-01 | 14:37:31
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

         

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αριθ. ΓΕΜΗ  83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 21-03-2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1802 /21-03-2022) και της αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2022 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. 1808/01-04-2022), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ην Απριλίου 2022, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:                                                                    

1.- ΄Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- 'Εγκριση διαθέσεως κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και Διανομής Μερίσματος προτεινομένου ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχήν (προ φόρου).

3.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

5.- ‘Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους, καθώς και των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου, κατά την οικονομική χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2022 έως 31/12/2022.

6.- Παροχή αδείας, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

7.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.      

 Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 13ην Μαίου 2022, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 15.00, εις τα αυτά ως άνω γραφεία και έδραν της εταιρείας.

Συμφώνως προς το άρθρον 121 του ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται, συμφώνως προς το Καταστατικόν της εταιρείας, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στον οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφου βεβαιώσεως του ως άνω φορέως, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, η ιδιότης του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 23ην Απριλίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής).

Δια την τυχόν α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένου ότι η ημεροχρονολογία αυτής έχει ορισθεί δια της παρούσης, κατά τα ανωτέρω, εις χρόνον μικρότερον των 30 ημερών από την αρχικήν ημερομηνίαν, ως ημερομηνία καταγραφής ισχύει η ως άνω αρχική ορισθείσα (23-04-2022).   

          Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 124 και 128 του ν. 4548/2018, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή του μόνον δια σπουδαίον λόγον δικαιολογούντα την άρνησή της.

            Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικόν διάστημα, το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

           

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

            Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πρό της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναληπτικών αυτής, δηλαδή μέχρι την 26-4-2022 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, και μέχρι την 11-05-2022 δια την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμόν του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένον και δεόντως υπογεγραμμένον το σχετικόν έντυπον αντιπροσωπεύσεως, το οποίον είναι διαθέσιμον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).

            ΄Εκαστος μέτοχος δύναται να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

            Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση, ορίζοντα ως εκπροσώπους των μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

            Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσο-τέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχον να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες εις έκαστον λογαριασμόν αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

            Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους δύναται να ψηφίζει διαφορετικώς δι΄ έκαστον αντιπροσωπευόμενον μέτοχον.

            Η παροχή της ανωτέρω πληρεξουσιότητος είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητή.

            Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκε-κριμένον γεγονός, το οποίον μπορεί να είναι χρήσιμον στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή είναι άλλο νομικόν πρόσωπον ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχον αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος, η οποία ελέγχεται από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος ελεγχομένης από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα  στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπον διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

 

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας να εγγράψει εις την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέ-ματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμ-βούλιον δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 13-04-2022. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 15ην Απριλίου 2022, και ταυτοχρόνως τίθεται στην διάθεση των μετόχων εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 141 παρ. 2,3, 6 και 7 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει.

            2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει εις το Δ..Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ., το Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα  εις το άρθρον 141 παρ.3 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 128 παρ. 3 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 22-04-2022) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη. 

            3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-04-2022, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας, καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον (ως π.χ. ότι οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται εις το Δ.Σ. και, συνεπώς, γνωρίζουν τις ως άνω πληροφορίες), ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να απαντήσει ενιαίως σε  αιτήσεις μετόχων με το αυτό περιεχόμενον.

            4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 22-04-2022, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέ-λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

            Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική των ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου 3 (εδ. ά παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται δια παντός νομίμου μέσου και πάντως βάσει ενημερώσεως, την οποίαν λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών εις το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).       

                                        Αθήνα,  1η  Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

                                  

 

 

                                    Σπυριδογεώργης Βυζάντιος

2022-03-28 | 17:32:07
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28/03/2022

Ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της Byte το 2021

 

 • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 26%
 • Ενίσχυση μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες
 • Άνοδος 62% στα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο EBITDA
 • Υπερδιπλασιασμός των κερδών προ φόρων
 • Πρωταγωνιστικός ρόλος στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 

Η επίδραση της πανδημίας στην ανθρώπινη δραστηριότητα συνέχισε να είναι διακριτή και να επηρεάζει κάθε δραστηριότητα τη χρονιά που πέρασε, σαφώς όμως σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2020. Η Byte κατάφερε και το 2021 να σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά στην οικονομική της απόδοση, βάζοντας πάντα σε πρώτο πλάνο αφενός την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της και των συνεργατών της και αφετέρου την απρόσκοπτη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς τους πελάτες της τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε στο επίπεδο των €39.785 χιλ. έναντι €31.669 χιλ. την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 25,9%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €9.167 χιλ. από €6.059 χιλ. το 2020, αυξημένα κατά 51,31%. Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους το 2021 ενισχύθηκε κατά περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 23,0% έναντι 19,1% το 2020, αντικατοπτρίζοντας την στροφή της Byte σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε €5.629 χιλ. έναντι €3.473 χιλ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 62,1%. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των €4.281 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 120,9% σε σχέση με το 2020 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των €3.125 χιλ. καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 86,36% σε σχέση με πέρυσι.

 

Αξίζει να σημειωθεί οτι, για μια ακόμα χρονιά, ο δανεισμός της Byte παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας το 31% περίπου των ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα ενοποιημένα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα του συνολικού τραπεζικού δανεισμού.  

Και το 2021 η Byte υλοποίησε σημαντικό αριθμό έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Μεταξύ άλλων, η Byte συμμετείχε στην προσαρμογή του μητρώου ασθενών Covid-19,  αλλά και στη δημιουργία της πλατφόρμας διαχείρισης αποθεμάτων, διανομής, διάθεσης και ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούχων των αυτοδιαγνωστικών τεστ ελέγχου της νόσησης από Covid-19.

Παράλληλα, η εφαρμογή “myHealth” που υλοποιήθηκε από την Byte -ως μέλος ένωσης εταιρειών - δίνει στους πολίτες, για πρώτη φορά, άμεση πρόσβαση στις συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις στο κινητό τους τηλέφωνο.  

Ο κομβικός ρόλος της Byte στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο το 2021 μέσα από την επέκταση των ψηφιακών υπογραφών που διέθεσε η εταιρεία σε ευρύ φάσμα εταιρειών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο πρόεδρος της Byte κ. Σπύρος Βυζάντιος δήλωσε σχετικά: “ Η αμεσότητα της αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανομένων αναγκών λόγω της πανδημίας, αλλά και η σταθερή προσήλωση στην προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών και στηρίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης δραστηριότητας των εταιρειών  στη χώρα, απέδειξαν οτι και το 2021 οι άνθρωποι της Byte έδωσαν ακόμα μια φορά το στίγμα της αποτελεσματικής συμβολής τους στη δημιουργία της σύγχρονης ψηφιακής Ελλάδας»

 

Η Byte, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες  παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000, η εταιρεία έχει καταγράψει δυναμική πορεία ανάπτυξης που υπογράφεται από διαρκείς επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και από ισχυρές στρατηγικές συνέργειες με κορυφαίες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που εξασφαλίζουν στους πελάτες της την πρόσβαση σε προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Η Byte σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στον ιδιωτικό τομέα που πιστοποιούνται από ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ανεπτυγμένων λύσεων σε πελάτες από πολλαπλούς καθετοποιημένους επιχειρησιακούς τομείς. Παράλληλα, η Byte συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους παρόχους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που υλοποιούν έργα υποδομής εδραιώνοντας την ψηφιακή λειτουργία του Δημόσιου Τομέα της χώρας.

 

2022-03-21 | 14:37:42
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

                                              «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

                                      Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, εγκύρου και εγκαίρου ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς τα άρθρα 4.1.2. (παρ. 1 περ. 2) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022, το οποίον έχει ως ακολούθως:

• Ημερομηνία ανακοινώσεως και δημοσιεύσεως των Ετησίων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), τα οποία συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 (μετά το πέρας της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών), και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

•  Ημερομηνία Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων:   Πέμπτη 28 Απριλίου 2022.  

• Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσεως 2021: Πέμπτη 12 Μαϊου 2022.

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσεως 2021: Παρασκευή 13 Μαϊου 2022 (record date).

•   Ημερομηνία ενάρξεως καταβολής Μερίσματος χρήσεως 2021: Τετάρτη 18 Μαϊου 2022.

Ειδικώτερες λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικώς με τα ανωτέρω θα δοθούν με νέες ανακοινώσεις της εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρων ημερομηνιών ,θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.