ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

0.43€
Μεταβολή -1.38%
Τελ. ενημ: 15:55:46 - 2021-09-24
 • Υψηλό Ημέρας 0.52
 • Χαμηλό Ημέρας 0.35
 • Άνοιγμα 0.43
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.436
 • Όγκος 1.900
 • Τζίρος 817
 • Αγορά 0,41€
 • Πώληση 0,41€
 • Κεφαλαιοποίηση 7559294.22
 • Αριθμος Μετοχών 17579754
 • Κωδ. ISIN GRS135003002
 • BBGID BBG000DKDYH3
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,4200,4500,0028.121383.071
30 Ημέρες0,4080,488-10,29270.8113095.250
3 Μήνες0,4080,550-12,45776.1138265.595
6 Μήνες0,3700,5509,001.499.0761.6275.590
12 Μήνες0,0680,550412,943.600.0563.1555.244
2021-09-03 | 17:21:42
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3 Σεπτεμβρίου 2021

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι  οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 05.08.2021  Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα  χιλιάδες εξακόσιες τριάντα εννέα  (7.240.639) ψήφους, ποσοστό 41,186% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Υφισταμένης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ως ακολούθως:

 

Επί του πρώτου θέματος  της ημερησίας διατάξεως [Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2020 (01.01.2020 μέχρι 31.12.2020) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση] η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2020 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2020] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2020.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών] αποφασίζεται ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22631 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως [Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2021 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2020] o Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έλαβαν αμοιβές κατά τη χρήση 2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 100.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2021.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [ Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία]  η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Αντικατάστασης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018] και κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την οριστική απόδοση της ιδιότητας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη και Δέδε Γρηγορίου, στους κ.κ.:

-      Γονιδάκη Φραγκίσκο του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο - ΑΕΙ, &

-      Βαρσάμη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, Οικονομολόγο – ΑΕΙ

και μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 11.01.2027, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 11.01.2021.

Τα ως άνω μέλη εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, πληρούν τα κριτήρια επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, ήθους και φήμης. Τεκμηριώθηκε δε ότι δεν υφίστανται στα πρόσωπα των ως άνω υποψηφίων τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου] και κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης προς τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Γονιδάκη Φραγκίσκου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος Α. Τσαγκαρογιάννη.

Στο πλαίσιο της εκλογής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο) είχε εξακριβώσει ότι ο εν λόγω κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 44, παρ.1 εδ. δ. ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρο 4 ν.3016/2002 και το καταστατικό της Εταιρείας και δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις και παράλληλα διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας αλλά και στην ελεγκτική και λογιστική.

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμόν 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε με την από 5236/4.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλότητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

Επί του ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών] η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε παμψηφεί την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018 και εγκρίθηκε με την από 5235/4.8.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πολιτική Αποδοχών ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

 Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως [Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις]

ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

 

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με 7.240.639 ψήφους υπέρ, ήτοι με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου και πλειοψηφία 41,186% του μετοχικού κεφαλαίου

 

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

2021-08-05 | 13:16:17
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρία»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

«ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

(ΑΡ. Μ.Α.Ε.  6048/06/Β/86/138 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 2654401000)

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευτυχίδου αριθμ. 45) και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5.8.2021, καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9η πρωινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.     Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2020 (01.01.2020 μέχρι 31.12.2020) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2.     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2020.

3.     Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.     Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2021 και έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  χρήσης 2020.

5.     Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6.     Έγκριση Αντικατάστασης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018

7.     Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου

8.     Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας

9.      Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.", στην οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 29.08.2021 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 03.09.2021, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 31.08.2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή εναλλακτικά η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» με τα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπως αυτή προβλέπεται στο αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018.

Για την Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15.9.2021, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο στα γραφεία της εταιρείας, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 29.08.2021 (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 03/09/2021, (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική).


Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018 όπως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,  γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Η μη συμμόρφωση του Αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018. 

 

Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bioter.gr) το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρίας  (Ευτυχίδου, αριθ. 45, Αθήνα, 116 34 - 2ος όροφος) ή αποστέλλεται στο fax: 210/7215658  τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210/7248762-66 (κας Κωνσταντίας Παπά ή κας Γεωργίας Σερβετά).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των Μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

(α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19.08.2021 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 21.08.2021 δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018,  το αργότερο μέχρι την 28.08.2021, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27.08.2021, δηλαδή επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 29.08.2021, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 29.08.2021, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.bioter.gr). Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας  (Ευτυχίδου 45- Αθήνα, 2ος όροφος).

 

   Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

 

                                                                                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο

2021-08-04 | 15:50:58
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Ανακοίνωση Υιοθέτησης και Εφαρμογής Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ 2021) και Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ 5234/4.8.2021 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας και στα πλαίσια των απαιτήσεων του ν. 4706/2020, άρθρο 17 αποφάσισε την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ 2021), που έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).

 Ο υιοθετηθείς Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 Εν συνεχεία ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου.

 Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

2021-08-04 | 14:11:46
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Ανακοίνωση Εκλογής Ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της και εκλογής Προέδρου αυτής

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 4ης Αυγούστου 2021 απόφασής του, εξέλεξε τριμελή ενιαία  Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από  τους κ.κ.:


1.ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΓΟΝΙΔΑΚΗ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. 2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΡΣΑΜΗ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

3.ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

 

Η  θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα είναι μέχρι την 11.01.2027, ότε λήγει και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.01.2021.

Επιπλέον, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα (04.08.2021) συνεδρίασε η εκλεγείσα Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, της οποίας πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ιδία δε του  ν. 3016/2002,  του ν. 4449/2017, του ν. 4706/2020 και του ν. 4548/2018, με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και την εκλογή Προέδρου αυτής. Κατά τη συνεδρίαση, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και σύμφωνα με τον Κανονισμό της, εκλέχτηκε ομόφωνα ο κ. Γονιδάκης Φραγκίσκος του Κωνσταντίνου ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

 

2021-08-03 | 13:47:50
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 3ης Αυγούστου 2021,

 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.  την εκ νέου ανασυγκρότηση του σε σώμα και τον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών αυτού ως ακολούθως:

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΟΣ του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2.  όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημόσιου, των Τραπεζών, καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολό της δραστηριότητάς της  οι κ. Δημήτριος Μπέρσος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από κοινού με την κα. Αντωνία Κατσαρού του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

 

Η θητεία του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.01.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι μέχρι την 11.01.2027.

 

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού