ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

0.47€
Μεταβολή -17.54%
Τελ. ενημ: 12:54:16 - 2022-01-21
 • Υψηλό Ημέρας 0.68
 • Χαμηλό Ημέρας 0.456
 • Άνοιγμα 0.47
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 0.57
 • Όγκος 1
 • Τζίρος 0.47
 • Αγορά 0,57€
 • Πώληση 0,57€
 • Κεφαλαιοποίηση 8262484.38
 • Αριθμος Μετοχών 17579754
 • Κωδ. ISIN GRS135003002
 • BBGID BBG000DKDYH3
 • Κλάδος Κατασκευές

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5150,59014,00104.8378814.320
30 Ημέρες0,3300,59054,89351.6032918.106
3 Μήνες0,3000,59069,64545.6785153.815
6 Μήνες0,3000,59018,751.285.3661.3144.457
12 Μήνες0,2800,59061,932.596.4892.8284.528
2021-12-03 | 11:11:18
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." σε συνέχεια της από 9/11/2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το Γ' τρίμηνο της χρήσης 2021.

α) Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου: 

ΟΜΙΛΟΣ

    

 Ποσά σε χιλ. ευρώ

01.01.-30.9.2021

01.01.-30.9.2020

01.07-30.09.2021

01.07-30.09.2020

ΕΣΟΔΑ

144

34

48

2

Ζημιές προ τόκων & φόρων ΕΒΙΤ

(945)

(154)

(710)

(63)

Ζημιές προ τόκων φόρων & αποσβέσεων ΕΒΙΤDΑ

(851)

(107)

(679)

(45)

 

β) Σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή και στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης 

Κατά την 30/9/2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή και στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2021.

Επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19 και την ενεργειακή κρίση

 Η Διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 που αφορούν κυρίως την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ήδη περιορισμένου αριθμού των εργαζομένων της, τα οποία είναι σύμφωνα προς τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, εξασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη επιχειρηματική και επιχειρησιακή λειτουργία της.

Η εταιρεία, έχοντας ήδη περιορισμένη δραστηριότητα (κύκλο εργασιών), εκτιμά πως η επίδραση της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές δραστηριότητές της είναι ήσσονος σημασίας.

Αθήνα, 3/12/2021

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.