BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Χαρτοφυλάκιο 142 εκατ. ευρώ – Τα logistics και το deal με ICI

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Χαρτοφυλάκιο 142 εκατ. ευρώ – Τα logistics και το deal με ICI
Πώς διαμορφώθηκαν επενδυτικό portfolio, έσοδα και μεγέθη στο πρώτο «μισό» του 2023. Εν αναμονή ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ. Η αγορά ακινήτων και οι προοπτικές.

Ο κύριος στόχος της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, συμφερόντων του επιχειρηματία Θ. Φέσσα (όμιλος Quest) για το 2024 είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Intercontinental International ΑΕΕΑΠ.

Η εισηγμένη, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος Άννα Αποστολίδου, συνεχίζει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της με την προσθήκη δεύτερου κτιρίου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ 2) επιφάνειας 19.236 τ.μ. στο Logistics Park του Ασπρόπυργου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο 3ο τρίμηνο του 2024, την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο και την κατασκευή ενός νέου ακινήτου γραφείων επιφάνειας 2.424 τ.μ. με πιστοποίηση LEED επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα. «Παράλληλα, προσπαθούμε να διαχειριστούμε ορθά την μεγάλη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού που μειώνει την τελική απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία», ανέφερε η CEO του ομίλου.

Τα έσοδα και το χαρτοφυλάκιο των 142,1 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του A΄ εξαμήνου 2023, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 4,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Α’ εξαμήνου του 2022. Εξ αυτών, τα 2,34 εκατ. προήλθαν από τα logistics, τα 1,16 εκατ. από τον τομέα γραφείων και μικτής χρήσης, 766 χιλ. ευρώ από τα ξενοδοχεία.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA του πρώτου εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε € 3,5 εκ. έναντι €3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκ. έναντι € 2,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 11%. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 4,9 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε σε € 142,1 εκ. έναντι € 136,3 εκ. την 31.12.2022. Tην 30η Ιουνίου 2023, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλάμβανε 26 ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν στις θυγατρικές εταιρείες, συνολικής επιφάνειας 147.719 τ.μ..

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2023 η ΑΕΕΑΠ πραγματοποίησε € 3,4 εκ. επενδύσεις σε υπάρχοντα ακίνητα, ενώ τα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων ανήλθαν σε € 2,4 εκ. Η κατανομή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων στις 30.06.2023 ανά κατηγορία κλάδου ακίνητης περιουσίας ήταν 50% σε κτίρια αποθήκευσης και διανομής (logistics), 27% σε κτίρια γραφείων, 20% σε ξενοδοχεία και 3% σε λοιπές κατηγορίες ακινήτων.

Η χρηματοοικονομική θέση

Όπως αναφέρεται στην 6μηνιαία οικονομική έκθεση, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου που αντιστοιχούν σε μετόχους για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2023 ανέρχεται σε € 99.062 χιλ. από € 98.225 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2023 ανέρχονται σε € 2.587 χιλ. έναντι € 3.324 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2022. Την 30 Ιουνίου 2023 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 36.582 χιλ. έναντι € 34.577 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο δείκτης L.T.V. (Δάνεια / Επενδύσεις σε ακίνητα) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2023 ανερχόταν σε 26,15% και το Net L.T.V. ((Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα)/Επενδύσεις σε ακίνητα) σε 24,3%, ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανερχόταν σε 25,6% και 23,2% αντίστοιχα.

BriQ: Αύξηση 11% των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο

Η Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.) που αντιστοιχεί σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Ιούνιου 2023 ανερχόταν σε € 99.062 χιλ. και η Εσωτερική Λογιστική Αξία (N.A.V.) ανά μετοχή σε € 2,80 ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανερχόταν σε € 98.225 χιλ. και € 2,78 αντίστοιχα.

Οι προοπτικές για τη συνέχεια

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, παρά τις αβεβαιότητες που αναδύθηκαν από τις αρχές του 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις αυξήσεις των επιτοκίων και τις επιβαρύνσεις στο κόστος ενέργειας και υλικών, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να αναπτύσσεται κατά τους πρώτους μήνες του 2023 και διατηρήθηκαν οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, ως αποτέλεσμα της έντονης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς χώρων με σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. Logistics). Η χαμηλή προσφορά σύγχρονων και ενεργειακά αναβαθμισμένων ακινήτων αλλά και η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, οδήγησαν σε αυξήσεις τιμών για τα σύγχρονα ακίνητα και σε διατήρηση των αποδόσεων για τα ακίνητα αυτά στα επίπεδα του 2022.

Βασική προτεραιότητα της Εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 είναι η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των 17 ακινήτων, Στάδιο Α της Συναλλαγής που αφορά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής εκτιμάται ότι σύνολο των επενδυτικών ακινήτων της ενοποιημένης πλέον Εταιρείας θα ανέρχεται σε τουλάχιστον € 260.000 χιλ. , με βάση τις εκτιμήσεις των ακινήτων των δύο εταιρειών της 30.06.2023.

Επίσης σημαντική προτεραιότητα της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 είναι η εφαρμογή των επενδυτικών της σχεδίων, ο σχεδιασμός για την σταδιακή ενεργειακή αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και η συνετή διαχείριση των διαθεσίμων και δανειακών κεφαλαίων με στόχο την διατήρηση της μερισματικής απόδοσης στους μετόχους.

Το deal με ICI ΑΕΕΑΠ

Ως γνωστόν, στις 23η Φεβρουαρίου 2023 υπεγράφησαν συμβατικά κείμενα μεταξύ α) της BriQ, β) της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «Ajolico Trading Limited», κυρίας μετόχου της ICI με ποσοστό περίπου 78,78% και γ) της ICI, με αντικείμενο τους βασικούς όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία και η ICI θα προβούν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ. Ειδικότερα, η Συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω σταδίων:

Α. Μεταβίβαση δεκαεπτά (17) ακίνητων της ICI στην BriQ αξίας € 60.577 χιλ. με βάση τις εκτιμήσεις 30.06.2022, έναντι συνολικού ισόποσου τιμήματος. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και του ποσού αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων που βαραίνει τα συγκεκριμένα ακίνητα πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της ICI δια μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομής προσωρινού μερίσματος ( «Στάδιο Α»).

Β. Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου Α, η Ajolico θα μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην BriQ, μετοχές έκδοσης της ICI, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 26% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις διανομές του Σταδίου Α έναντι ποσού €10.200 χιλ., συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της BriQ στην απόληψη μερίσματος της ICI για τη χρήση 2022 ( «Στάδιο Β»).

Γ. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του Σταδίου Β, τα μέρη θα προχωρήσουν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, με σχέση ανταλλαγής που έχει καταρχήν συμφωνηθεί ως μία (1) μετοχή έκδοσης ICI για κάθε 1,41787307238 νέες μετοχές έκδοσης BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν.

Η αγορά των εν λόγω 17 ακινήτων καθώς και των μετοχών της ICI θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό, ενώ η συγχώνευση δια απορρόφησης της ICI από τη BriQ θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών. Η ολοκλήρωση και η σχέση ανταλλαγής θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών κειμένων και θα τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές που θα οριστούν όπως προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σταϊκούρας - Υποδομές: Τα έργα θα γίνουν κανονικά, να «βάλουν πλάτη» στις ζημιές οι εταιρείες – Τι ζητάει ο κατασκευαστικός κόσμος

ΣΔΙΤ: Σημαντικό εργαλείο, αλλά πεπερασμένες οι πληρωμές διαθεσιμότητας – Έρχονται αλλαγές στις Πρότυπες Προτάσεις

Ελλάκτωρ: «Στρώνει δρόμο» για παροχή μερίσματος - Η Αττική Οδός, η ΑΚΤΩΡ, η μαρίνα Αλίμου

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider