ΕΣΠΑ: Tα SOS του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ» των 300 εκατ. ευρώ – Οι προθεσμίες και τα κριτήρια αξιολόγησης

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
ΕΣΠΑ: Tα SOS του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ» των 300 εκατ. ευρώ – Οι προθεσμίες και τα κριτήρια αξιολόγησης
Οι τέσσερις ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς. Πώς κατανέμονται τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ. Οι προθεσμίες και οι όροι συμμετοχής. Τα «μπόνους» στις πατέντες και τα όρια στις δαπάνες.

Προθεσμία σχεδόν ενάμιση μήνα θα έχουν οι επιχειρήσεις για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί έργα έρευνας και καινοτομίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις αιτήσεις να ανοίγουν στις 6 Ιουνίου και να ολοκληρώνονται μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Βασικός στόχος είναι η διασύνδεση της «έρευνας» με την «αγορά». Για αυτό το λόγο η μερίδα του λέοντος του προγράμματος -τα 180 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 300 εκατ. της δημόσιας δαπάνης- κατευθύνεται στην ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών για την δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ως πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το «Ερευνώ – Καινοτομώ» ενισχύει κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σ.σ. με τον ευρωπαϊκό ορισμό των επιχειρήσεων που έχουν έως 200 εργαζομένων και τζίρου έως 50 εκατ. ευρώ), βάζοντας ως όριο ενίσχυσης ανάλογα το σκοπό της έρευνας (πχ βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη κλπ), το μέγεθος των επιχειρήσεων (μικρότερη επιχειρήσεις λαμβάνει υψηλότερες επιδοτήσεις αλλά και με μέγιστο ποσό επιδοτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που υποβάλλουν το αίτημα χρηματοδότησης.

Ακόμη, το πρόγραμμα ενισχύει τα έργα που θα οδηγήσουν σε ευρωπαϊκές πατέντες, ενώ πριμοδοτείται και η συμμετοχή ομάδων και εταιρειών που έχουν ήδη πατέντες σε άλλα έργα καθώς «επιβεβαιώνει τη ικανότητα του ετέρου/των ετέρων να εκτελέσουν επιτυχώς ερευνητικά έργα».

Οι τέσσερις δράσεις του προγράμματος

Το Ερευνώ-Καινοτομώ έχει «σπάσει» σε τέσσερις διαφορετικές δράσεις. Η πρώτη δράση χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά βάση για την δημιουργία θέσεων εργασίας ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού. Η δεύτερη δράση που είναι και η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό (180 εκατ. ευρώ) χρηματοδοτεί συνεργατικά επενδυτικά σχέδια μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Η τρίτη δράση χρηματοδοτεί την αξιοποίηση ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί ώστε αυτά να βρουν εφαρμογή στην παραγωγή. Η τέταρτη δράση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Seal of Excellence» του Horizon Europe και είχαν μείνει εκτός χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος «Ερευνώ – Καινοτομώ»:

Η παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» έχει ενδεικτική δημόσια δαπάνη 60 εκατ. ευρώ, τα 13,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων κατευθύνονται σε Αττική και Νότιο Αιγαίο (Περιφέρειες σε Μετάβαση) και τα υπόλοιπα 46,8 εκατ. ευρώ στις άλλες Περιφέρειες της χώρας (Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες).

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι 800 χιλιάδες ευρώ.

Η παρέμβαση ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» έχει δημόσια δαπάνη 180 εκατ. ευρώ. Τα 39,6 εκατ. ευρώ πάνε στις Περιφέρειες σε Μετάβαση και τα 140,4 εκατ. ευρώ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Στόχος της συγκεκριμένος παρέμβασης είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι 2 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 39 εκατ. ευρώ. Τα 8,58 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες σε Μετάβαση και τα 30,42 εκατ. ευρώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι 2 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Η παρέμβαση IV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 21 εκατ. ευρώ. Τα 4,62 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες σε Μετάβαση και τα υπόλοιπα 16,38 εκατ. ευρώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Η παρέμβαση στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜΜΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότησης, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το Horizon Europe.

Οι προθεσμίες

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

- για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

- για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

- για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Τα κριτήρια αξιολόγησης – Μπόνους στις «πατέντες»

Στην Παρέμβαση I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» και στην Παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική. Αυτό σημαίνει πως τα σχέδια που θα εξεταστούν θα λάβουν χρηματοδότηση με σειρά βαθμολογίας βάσει τριών κριτηρίων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Το πρώτο κριτήριο είναι η επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence) των επενδυτικών σχεδίων. Το δεύτερο κριτήριο είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (Impact) επιπλέον βαθμοί δίνονται σε έργα για τα οποία υπάρχει η δέσμευση ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μια αίτηση διπλώματος ευρυσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τρίτο κριτήριο είναι η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation). Στο τρίτο κριτήριο πριμοδοτείται η κατοχή διπλώματος/των ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (Patent Cooperation Treaty - PCT) από συμμετέχουσα επιχείρηση στην αίτηση Χρηματοδότησης η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος «επιβεβαιώνει τη ικανότητα του ετέτου/των ετέρων να εκτελέσουν επιτυχώς ερευνητικά έργα».

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση (FiFo) στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εφορία: Συναγερμός για τους «ξεχασιάρηδες» οφειλέτες - Έρχεται τον Ιούνιο το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης

Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερ αποκτά η ΑΑΔΕ

Τράπεζες: Ανοίγει το κεφάλαιο για τις επόμενες κινήσεις του ΤΧΣ στην Εθνική και στην Attica Bank

gazzetta
gazzetta reader insider insider