Κατατέθηκε η τροπολογία για τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Οι τρεις αλλαγές που έρχονται

Newsroom
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Κατατέθηκε η τροπολογία για τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας – Οι τρεις αλλαγές που έρχονται
Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Κώστας Σκρέκας.

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Κώστας Σκρέκας.

Ειδικότερα, θεσπίζονται: Πρώτον, η υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων από τα supermarket στο υπουργείο Ανάπτυξης. Δεύτερον, η πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» τουλάχιστον 5% για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Τρίτον, η υποχρέωση των supermarket να κοινοποιούν στο υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές λιανικής στα βασικά φρούτα και λαχανικά.

Η τροπολογία με τις νέες διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών», το οποίο εισάγεται αύριο, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων

1. Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

2. Οι ανακοινώσεις αύξησης τιμών της παρ. 1 αξιοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της παρ. 1, στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων με σκοπό τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση ατελειών της αγοράς.

3. Τα στοιχεία που παρέχονται διά των ως άνω ανακοινώσεων παραμένουν εμπιστευτικά για τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των επιχειρήσεων της παρ. 1, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22α του ν. 1733/1987 (Α’ 171).

4. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1 ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 4, επιβάλλεται εις βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, κάθε φορά που αυτό αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τις ανακοινώσεις της παρ. 1 ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητά τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, να καθορίζονται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 5 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Άρθρο 2

Επισήμανση προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής – Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εφόσον αποστείλουν, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει:

α) τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, και

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» με μέριμνα των επιχειρήσεων της περ. β) της παρ. 1.

3. Οι επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1 μεταφέρουν πλήρως τις μειωμένες τιμές πώλησης των προμηθευτών τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα της παρ. 1 εφαρμόζεται ο έλεγχος του μέγιστου περιθωρίου κέρδους του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α΄ 136), για το χρονικό διάστημα της παρ. 6. Ειδικά, για τα προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών κατά το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, κατά την εφαρμογή του παρόντος το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραφης δέσμευσης της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού σήματος, από τις επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1, σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. Η αντιποίηση της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής» ή η απομίμηση του ειδικού σήματος της παρ. 2 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα. Τα ως άνω πρόστιμα δεν αποκλείουν την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να προβλέπονται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να καθορίζονται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των έγγραφων δεσμεύσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3, οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της επισήμανσης της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Άρθρο 3

Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων

1. Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «e-katanalotis».

3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους υπόχρεους της παρ. 1, κάθε φορά που δεν προβαίνουν στις ανακοινώσεις λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκτός αν η παράλειψη της ανακοίνωσης τιμών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους τεχνικής αδυναμίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, να καθορίζονται η διαδικασία, τα χρονικά διαστήματα αποστολής και η διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

O Πειραιάς στο top 10 της παγκόσμιας ναυτιλίας – Γιατί κερδίζει συνεχώς έδαφος ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο

Δημογραφικό: «Βόμβα» για το ασφαλιστικό σύστημα η υπογονιμότητα και η ατεκνία - Τι προτείνει η επιτροπή σοφών

Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Στα σκαριά παράταση στην προθεσμία – Τα voucher λήγουν στις 4 Οκτωβρίου

gazzetta
gazzetta reader insider insider