ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Μυτιληναίος «χτυπούν» το ΣΔΙΤ ύδρευσης Κέρκυρας των 255 εκατ. ευρώ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, Μυτιληναίος «χτυπούν» το ΣΔΙΤ ύδρευσης Κέρκυρας των 255 εκατ. ευρώ
Τρία ήταν τα ενδιαφερόμενα κατασκευαστικά σχήματα που κατέθεσαν προ ημερών προσφορές στον διαγωνισμό για την «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μέσω ΣΔΙΤ. Το έργο, η διάρκεια της σύμβασης, οι υποχρεώσεις του ιδιώτη, τα οφέλη και το «νότιο τμήμα».

Τρία ήταν τα ενδιαφερόμενα κατασκευαστικά σχήματα που κατέθεσαν προ ημερών προσφορές στον διαγωνισμό για την «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μέσω ΣΔΙΤ και με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χρ. Κωνσταντινίδης, την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 206 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, άρα με ΦΠΑ κοντά στα 255 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε τριάντα έτη. Ενδεικτικά εκτιμάται σε 4 έτη για τη μελέτη και κατασκευή (περίοδος κατασκευής) και 26 έτη λειτουργίας (περίοδος υπηρεσιών).

Όπως αναφέρονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού, η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει καταρχήν με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του υποψηφίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί, στο ποσό των 146.150.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σε όρους καθαρής παρούσας αξίας σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα στη Σύμβαση Σύμπραξης. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν στον Ι.Φ.Σ. θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού και θα συμπεριληφθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β΄ Φάσης.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.
 • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.
 • Τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.
 • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.
 • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.
 • Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).
 • Τη λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).
 • Την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.
 • Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Οι υποχρεώσεις του ιδιώτη φορέα σύμπραξης

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των έργων που αποτελούν αντικείμενο αυτής. Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει: την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την κατασκευή του Έργου, τη χρηματοδότηση του Έργου (σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου), όπως θα προκύψει βάσει οριστικού σχεδιασμού, τη λειτουργία και συντήρηση του Έργου, την επιστροφή του Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.

Η λειτουργία του συστήματος υδροδότησης

Η λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος υδροδότησης του νησιού βασίζεται στην αρχή της συλλογής επιφανειακών υδάτων στους δύο προτεινόμενους ταμιευτήρες στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα (Μελισσούδι και Παν. Καλαμιώτισσα) κατά τους υγρούς χειμερινούς μήνες. Το νερό των ταμιευτήρων θα διατίθεται κυρίως την περίοδο της αιχμής ζήτησης, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες.

Το χειμώνα θα λειτουργεί σε συνεχή βάση η ΕΑΝ Χρυσηίδας και θα ενισχύονται από την ΕΚΝ Μελισσουδίου, η οποία θα επεξεργάζεται το νερό της εκτροπής Κυπριανάδων. Κατά τους χειμερινούς μήνες, από τα ανωτέρω έργα, θα υδροδοτούνται με το «Βόρειο Υδραγωγείο», οι Δημοτικές Ενότητες της Βόρειας Κέρκυρας, με διατήρηση των πηγών και γεωτρήσεων καλής ποιότητας νερού, ενώ η Κεντρική Κέρκυρα θα τροφοδοτείται από τη συνεχή λειτουργία της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας, με ενίσχυση, μέσω του «Κεντρικού και Νότιου Υδραγωγείου», από τα ανωτέρω έργα της Βόρειας Κέρκυρας.

Κατά τους θερινούς μήνες, οπότε η ζήτηση υπερδιπλασιάζεται, οι αυξημένες ανάγκες θα καλύπτονται από το νερό των δύο ταμιευτήρων, Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας. Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό υδροδότησης, η πόλη της Κέρκυρας, που είναι ο μεγάλος καταναλωτής, τροφοδοτείται από τα έργα στη Βόρεια Κέρκυρα (φράγματα) και την ΕΑΝ Χρυσηίδας.

Επιπλέον, εάν παραστεί ανάγκη, θα μπορεί να τροφοδοτηθεί και από το φράγμα Καλαμιώτισσας, λειτουργώντας το υδραγωγείο αντίστροφα (Δεξαμενή Στρογγύλης-Δεξαμενή Ποταμού ή/και Δεξαμενές Ανάληψης).

Η προαίρεση

Επίσης, υπάρχει η πρόβλεψη σχετικού δικαιώματος προαίρεσης για:

 • Έργα υδροηλεκτρικής παραγωγής με εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού των ταμιευτήρων σε κατάλληλες θέσεις επί των έργων απόληψης και μεταφοράς.
 • Έργα πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στις επιφάνειες εκάστου ταμιευτήρα.
 • Άλλα έργα για ενεργειακή εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων των έργων.

Στο αντικείμενο της σύμπραξης δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω έργα, ωστόσο, υπάρχει, όμως, η δυνατότητα πρόβλεψης του ως άνω δικαιώματος προαίρεσης στα τεύχη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού. Τα οφέλη από τα ανωτέρω έργα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Τα έργα αυτά παραδίδονται στην αναθέτουσα αρχή μαζί με τα υπόλοιπα έργα στη λήξη της σύμβασης ΣΔΙΤ.

Το νότιο τμήμα

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας και συντήρησης του κύριου Έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, να αναθέσει, επιπρόσθετα, στον ΙΦΣ την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει συγκεκριμένα στοιχεία του Νοτίου Τμήματος του ενιαίου δικτύου ύδρευσης της Νήσου Κέρκυρας. Το Νότιο Τμήμα αναμένεται να έχει ήδη ολοκληρωθεί, εντός της περιόδου αυτής, επί τη βάση προγραμματιζόμενης σύμβασης η οποία θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου και κατόπιν χρηματοδοτικής έγκρισης της κατασκευής του από το ΕΣΠΑ. Αναλόγως των περιστάσεων που θα προκύψουν, το δικαίωμα αυτό, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, δύναται να ασκηθεί είτε μονομερώς υπό τη μορφή «δικαιώματος προαίρεσης» δια απευθυντέας στον ΙΦΣ δήλωσης, κατόπιν της κοινοποίησης της οποίας υποχρεούται να συμμορφωθεί αμελλητί, είτε συμβατικώς, με ιδιαίτερο εκτελεστικό συμφωνητικό που θα συναφθεί με τον ΙΦΣ. Ως αντιστάθμισμα για την ανάληψη των αντίστοιχων κινδύνων εκ της λειτουργίας και συντήρησης στοιχείων του Νοτίου Τμήματος, ο ΙΦΣ δικαιούται λαμβάνειν πρόσθετες αμοιβές διαθεσιμότητας. Η πάροδος της συμφωνηθείσας περιόδου λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, συνεπάγεται δίχως άλλο την ολοκλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων του ΙΦΣ να λειτουργήσει και συντηρήσει τα στοιχεία αυτά του Νοτίου Τμήματος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider