Πώς θα λειτουργήσει ο «λευκός Τειρεσίας» για τους δανειολήπτες– Όλα τα ψιλά γράμματα σε 14 ερωτήσεις/απαντήσεις

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Πώς θα λειτουργήσει ο «λευκός Τειρεσίας» για τους δανειολήπτες– Όλα τα ψιλά γράμματα σε 14 ερωτήσεις/απαντήσεις
Τι είναι, ποιους θα αφορά και πώς θα λειτουργεί το Κεντρικό Γραφείο Πιστώσεων. Ποια στοιχεία θα συλλέγει, ποια θα είναι τα δικαιώματα των δανειοληπτών/οφειλετών και ποιες οι υποχρεώσεις ΤτΕ και πιστωτών.

Με νομοσχέδιο που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών για διαβούλευση μέχρι τις 20 Αυγούστου, θα προχωρήσει η σύσταση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, μία κομβική μεταρρύθμιση που θα ολοκληρώσει το πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, συμπληρώνοντας τη μεταρρύθμιση του «Ηρακλή» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού Δικαίου (Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή 2ης ευκαιρίας).

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων αποσκοπεί εν τέλει τόσο στην ασφάλεια της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με την πρόληψη της υπερχρέωσης, όσο και στην ευχερέστερη και μεγαλύτερη ροή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το Κεντρικό Γραφείο Πιστώσεων; Το insider.gr απαντά σε 14 ερωτήσεις.

1) Τι είναι το Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων;

Tο Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο θα λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών/οφειλετών (δηλαδή τον κίνδυνο μη διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωμών για τις οποίες έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση).

Το Μητρώο θα εκδίδει Πιστωτική Έκθεση βάσει των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που θα τηρούνται σε αυτό. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης θα καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (*βλ. κατωτέρω). Η Πιστωτική Έκθεση δεν θα περιλαμβάνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.

2) Ποιοι νοούνται ως πιστωτές;

Στην έννοια του «πιστωτή» εμπίπτουν πιστωτικά ιδρύματα, υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή, πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα, επιχειρήσεις επενδύσεων, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, υποκαταστήματα στην Ελλάδα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, πιστωτικοί φορείς, ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, ιδρύματα πληρωμών εφόσον παρέχουν πίστη, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εφόσον παρέχουν πίστη, εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.

3) Ποιους θα αφορούν τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που θα συλλέγει το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων;

Τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία: α) έχουν υποβάλει αίτηση πίστωσης, β) έχουν συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης, ή γ) είναι εγγυητές.

4) Τι σημαίνει «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς»;

Ως δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες, αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.

5) Ποια δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς θα συλλέγει το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων;

Το Μητρώο θα συλλέγει:

α) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης,
β) η φύση της οφειλής,
γ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους,
δ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής,
ε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
στ) ρυθμίσεις της οφειλής,
ζ) μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
η) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.
θ) η ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως συγγνωστού και η απαλλαγή του.

6) Τι σημαίνει η κήρυξη του οφειλέτη ως συγγνωστού;

Η διάταξη του άρθρου 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει ως προϋπόθεση για την πτωχευτική απαλλαγή την κήρυξη του οφειλέτη ως συγγνωστού, πράγμα που σημαίνει αφενός ότι ο πτωχός δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί ή να διώκεται για (δόλια) χρεοκοπία, αφετέρου ότι η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες και υπερβολικά αλόγιστες ενέργειές του (π.χ. κατασπατάληση των τραπεζικών δανείων σε αντικείμενα άσχετα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, τελείως αλόγιστη επιχειρηματική πολιτική), αλλά ότι οφείλεται κυρίως σε φαινόμενα όπως η οικονομική κρίση και οι συνήθεις εμπορικές ατυχίες και αποτυχίες.

Με το νέο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπεται ότι ο πτωχός οφειλέτης εφόσον κηρυχθεί συγγνωστός, υποβάλλει αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη του στο πτωχευτικό δικαστήριο εντός δύο ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, διαφορετικά με την περάτωσή της, αν αυτή επέλθει συντομότερα.

7) Ποιες άλλες πληροφορίες θα συλλέγει το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων;

Πέρα από τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, το Μητρώο θα συλλέγει επίσης πληροφορίες ταυτοποίησης των οφειλετών και γενικές πληροφορίες.

Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών νοούνται ιδίως:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα: το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο,
β) Για τα νομικά πρόσωπα: η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.

Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται ιδίως:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
β) Για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών νοούνται ιδίως:

κδα) για τα φυσικά πρόσωπα: το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο,
κδβ) για τα νομικά πρόσωπα: η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.
λ) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται ιδίως:
λα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
λβ) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

8) Ποιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς;

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς θα έχουν μόνο:
α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αποκλειστικά και μόνο για τα δεδομένα που αφορούν στο ίδιο,
β) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος έχει συνδεθεί με το Μητρώο, προκειμένου να παρέχει, καθώς και να αντλεί, δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο,
γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο στον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση,
δ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στο πλαίσιο άσκησης ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
ε) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

9) Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στο Μητρώο;

Η ΤτΕ θα διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για το χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (*βλ. κατωτέρω), με έναρξη τον χρόνο άντλησης κάθε δεδομένου από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή για τις ανάγκες καταχώρισής του στο Μητρώο. Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, δηλ. των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, θα ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.

10) Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες/υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος;

Η ΤτΕ εγκαθιδρύει, διατηρεί και λειτουργεί το Μητρώο. Αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης του Μητρώου, τη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λοιπών δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρησή τους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο συναφές θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Γ.Κ.Π.Δ.

Η ΤτΕ δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο:

α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, δηλ. τις πληροφορίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες,
β) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή σύμβαση πίστωσης στην οποία συμβάλλεται το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης σε σχέση με την οποία το υποκείμενο των πιστωτικών πληροφοριών είναι εγγυητής,
γ) στοιχεία που συνδέουν οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει ήδη συνάψει σύμβαση πίστωσης με οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει παράσχει εγγύηση σε σχέση με την ίδια σύμβαση πίστωσης ή υπέχει επίσης υποχρεώσεις βάσει της ίδιας σύμβασης πίστωσης, και
δ) τυχόν πιστωτικές παρατηρήσεις και άλλες αναλύσεις που παράγονται από την Τράπεζα σε σχέση με ένα υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Οι πιστωτικές πληροφορίες που μπορεί η ΤτΕ να διατηρεί στο Μητρώο, περιλαμβάνουν γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την ΤτΕ και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.
Κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο για την λήψη Πιστωτικής Έκθεσης, η ΤτΕ υποχρεούται να ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

11) Ποιες είναι οι αρμοδιότητες/υποχρεώσεις των πιστωτών;

Οι πιστωτές είναι αυτοί που παρέχουν τα δεδομένα στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση, να διαβιβάζουν προς καταχώριση στο Μητρώο έγκαιρα και με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και να επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον.
Οι πιστωτές υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (* βλ. κατωτέρω) να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από την ΤτΕ στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της ΤτΕ υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.
Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση από το Μητρώο, αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα υποκείμενα των δεδομένων. Εφόσον οι πιστωτές προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από το Μητρώο, λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε σχέση δε με τη διαβίβαση στο Μητρώο των δεδομένων θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία. Προς τούτο, συνάπτουν σχετική σύμβαση με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αντίστοιχη σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ της ΤτΕ και της Τειρεσίας Α.Ε.

12) Τι θα καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος;

Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος θα καθορίζονται oι πιστωτές που θα συνδέονται με το Μητρώο, ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των δεδομένων τους, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς, το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των δεδομένων των δικαιωμάτων τους, η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο, ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας, το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της, καθώς και κάθε άλλη πρόσφορη και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.

Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου, στον οποίο εξειδικεύονται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των πιστωτών και του υποκειμένου των δεδομένων με το Μητρώο, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση της λειτουργίας του Μητρώου.

13) Ποια θα είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου (δανειολήπτη/οφειλέτη); Μπορεί να αμφισβητήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πιστωτές στο Μητρώο;

Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων, εφόσον έχει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, ο δε τρόπος άσκησής τους προσδιορίζεται στη σχετική ενημέρωση του υποκειμένου. Ανάλογα δικαιώματα αναγνωρίζονται και στα νομικά πρόσωπα.
Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δύναται να αμφισβητήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πιστωτές στο Μητρώο, καθώς και την Πιστωτική Έκθεση που εκδίδεται βάσει αυτών. Δύναται επίσης να απαιτήσει από την ΤτΕ την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, προσάγοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του αυτό. Η αίτηση εκ μέρους του υποκειμένου για διόρθωση των δεδομένων του που τηρούνται στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η ΤτΕ οφείλει να απαντά εγγράφως στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του και, εφόσον δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, οφείλει να αιτιολογεί στην απάντηση την απόφασή της αυτή. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται περαιτέρω να αξιώσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

14) Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες δεδομένων με άλλους φορείς;

Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

08:24

Google Stadia: «Τίτλοι τέλους» στην υπηρεσία cloud gaming - Θα αποζημιωθούν οι χρήστες

08:08

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Μείωση φόρου για «πράσινες», ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις

08:07

Πούτιν: Θέλει να «τελειώνει» με τις προσαρτήσεις μέσα στην ημέρα - «Ανεξάρτητα κράτη» Χερσώνα και Ζαπορίζια

07:58

REDS: Αύξηση σε τζίρο και επισκεψιμότητα στο Smart Park – Έρχονται νέες συμφωνίες

07:52

Παγκρήτια: Συνεδριάζει η Επ. Κεφαλαιαγοράς για το Ενημερωτικό – Μικρή παράταση για την υποβολή του capital plan έδωσε η ΤτΕ

07:47

Οι business της Dimand στη Βόρεια Ελλάδα – Το logistics park, οι εκτάσεις και τα γραφεία

07:41

Lamda Development: Πώς πάνε τα Malls, ξεχωρίζει το Golden Hall – Το ενδιαφέρον για τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

07:39

Κομισιόν προς Ελλάδα: Μαζεμένα δημοσιονομικά και μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στις αγορές - Μετά τις εκλογές η επενδυτική βαθμίδα

07:31

Attica Bank: «Βρείτε τα μέχρι την Κυριακή» διαμηνύει η ΤτΕ σε ΤΧΣ και Ellington - Γάμο με συστημική τράπεζα προβλέπει το plan B

07:28

ΕΡΓΟΣΕ: Νοέμβριο «πέφτουν» υπογραφές σε projects 200 εκατ. ευρώ – «Σήμα εκκίνησης» για σιδηροδρομικά έργα 4 δισ.

07:22

Σίμσον (Επ. Ενέργειας): Στη σημερινή Σύνοδο η μελέτη για τον δυναμικό δείκτη αερίου της ΕΕ

07:20

Το αγαπημένο σύννεφο του Πρωθυπουργού - Ποιος έχει την ευθύνη για τις Φοιτητικές Εστίες;

07:15

Σύνοδος υπουργών Ενέργειας: Τι προβλέπει το προσχέδιο για πλαφόν στο ρεύμα, «κλειδώνει» η φορολόγηση εταιρειών ορυκτών καυσίμων και η μείωση κατανάλωσης

07:06

Κληρώνει για Attica και Pancreta - Λύσεις αλά Πορτογαλικά - Το μήνυμα από τα άλευρα

07:04

Μια υπόσκαφη βίλα 7,5 εκατ. ευρώ στην Αντίπαρο ψάχνει ιδιοκτήτη μέσω Sotheby's

07:01

PrEp: Και στην Ελλάδα η προφυλακτική θεραπεία κατά του HIV/AIDS

07:01

Ο κόμπος των γερμανικών ομολόγων έφτασε... στο χτένι;

23:59

Μετσόλα: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη

23:46

Διάστημα: Νέες ενδείξεις για την ύπαρξη υγρού νερού κάτω από τον νότιο πόλο του Άρη

23:31

Φινλανδία-Σουηδία-Λιθουανία: Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη διαρροή στον Nord Stream

23:23

Πατούλης: «Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 η Περιφέρεια Αττικής να διαθέτει ψηφιακά το 80% των υπηρεσιών που προσφέρει»

23:10

Wall Street: Σε «βαθύ κόκκινο» από τις ανησυχίες για ύφεση - Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones

23:02

ΗΠΑ: Τα ψευδοδημοφίσματα διοργανώθηκαν για να συγκαλυφθεί η ρωσική προσπάθεια αρπαγής ουκρανικών εδαφών

22:52

Η Γερμανία ενέκρινε την εξαγωγή αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία

22:42

Ζελένσκι για πόλεμο: Η Ρωσία μπορεί να αποφύγει τα χειρότερα εάν ο Πούτιν σταματήσει

22:35

ΗΠΑ: Προς δίκη φρουροί του Ερντογάν για επίθεση εναντίον διαδηλωτών στην Ουάσιγκτον το 2017

22:25

Εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθηγητή Ανδρέα Ανδρεάδη

22:15

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για αποφυγή του ομοσπονδιακού shutdown - 12 δισ. δολάρια στην Ουκρανία

22:05

Πούτιν για Nord Stream: Πράξη διεθνούς τρομοκρατίας

21:53

Απώλειες για το πετρέλαιο - Στα 81 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό