ΕΕΣΥΠ: Ζητάει εταίρο για «Asset Management Services» και νέες επενδύσεις

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
ΕΕΣΥΠ: Ζητάει εταίρο για «Asset Management Services» και νέες επενδύσεις
Το Υπερταμείο «έβγαλε» πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στις 9 Σεπτεμβρίου οι προσφορές. Οι όροι του διαγωνισμού.

Διαδικασίες για την εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων τύπου… Asset Management Services, ξεκίνησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., γνωστή και ως «Υπερταμείο». Προς την κατεύθυνση αυτή την Παρασκευή δημοσιοποίησε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές καθώς οι προσφορές των ενδιαφερόμενων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Επί της ουσίας, η ΕΕΣΥΠ «ζητά προτάσεις από Εταιρεία Επενδύσεων/Κοινοπραξία που ειδικεύεται στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services) και η οποία να διαθέτει αποδεδειγμένα τις οργανωτικές, λειτουργικές, τεχνικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για την παροχή και υποστήριξη της Εταιρείας με Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services), θεσμικού χαρακτήρα, στις συγκεκριμένες επενδυτικές δραστηριότητές της είτε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (asset class) είτε μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (asset classes)».

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του μετόχου, στόχος του Υπερταμείου είναι η μακροπρόθεσμη ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της διαφάνειας, καθώς και η προώθηση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, το Υπερταμείο παρουσίασε το νέο Στρατηγικό του Σχέδιο για την περίοδο 2022 – 2024 το οποίο, μεταξύ άλλων, αποτυπώνει την πρόθεση του Υπερταμείου να αναλάβει για πρώτη φορά επενδυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

Τα ποσά προς επένδυση για το έτος 2022 ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ το Υπερταμείο στοχεύει σε άμεσες επενδύσεις, οι οποίες θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, έως το 2024. Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο, το Υπερταμείο θα ξεκινήσει θεσμικά «επενδυτικά προγράμματα» στην ελληνική αγορά. Το αντικείμενο των προγραμμάτων θα καθοριστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει κάθε πιθανή ευκαιρία που ανακύπτει στην αγορά.

Έτσι, το Υπερταμείο ενδιαφέρεται να προσλάβει μια Εταιρεία Επενδύσεων/Κοινοπραξία (εταιρεία επενδύσεων ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών επενδύσεων), για να υποστηρίξει τα θεσμικά επενδυτικά προγράμματά της, μέσω της παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Services) με τη μορφή εντολών είτε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (asset class) είτε μεταξύ πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (multi asset-class).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι υπηρεσίες που ζητούνται εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης της επενδυτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος του Υπερταμείου:

α) Υπηρεσίες Διαχείρισης & Θεματοφυλακής (administrative & custody) χαρτοφυλακίου σε σχέση με επενδύσεις.

β) Επενδυτικές υπηρεσίες πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων (multi-asset class investment services):

i. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων μεταξύ κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή κεφαλαίων ή εντολής ii. Υπηρεσίες κατανομής περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων του Υπερταμείου παράλληλα με τη βέλτιστη διαχείριση κινδύνου για την εκάστοτε κατηγορία.

γ) Στρατηγικές Επενδυτικές Συμβουλές εστιάζοντας σε:

Ø Έρευνα στην ελληνική αγορά επενδύσεων όσον αφορά τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που ανακύπτουν Ø Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών που μπορεί να είναι επιλέξιμες για το Υπερταμείο Ø Νέες Επενδύσεις – διατύπωση προτάσεων για τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια του 2022, με το βέλτιστο προφίλ επενδυτικής απόδοσης - κινδύνου και αξιολόγηση προτάσεων που ενδεχομένως να προταθούν στο Υπερταμείο Ø Σύνταξη τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων, σύμφωνα με τις πρακτικές του κλάδου και παρουσίαση στο Υπερταμείο Ø Εξειδικευμένες Επενδυτικές Υπηρεσίες: i) υποβολή επενδυτικών ιδεών εναρμονισμένων με τους στόχους του Υπερταμείου, ii) παρακολούθηση της κατανομής περιουσιακών στοιχείων (asset allocations), iii) υποβολή προτάσεων προς το Υπερταμείο για κατάλληλες αλλαγές, που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα επίτευξης των επενδυτικών στόχων / ευκαιριών, iv) προτάσεις ανάπτυξης δεικτών για συγκριτική ανάλυση (benchmarking) για χρήση στην ελληνική αγορά.

δ) Επενδυτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες κατηγορίες επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων:

i. Υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων σε μια επιλεγμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή κεφαλαίων ή εντολής ii. Κατανομή περιουσιακών στοιχείων εντός μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των κατηγοριών επιμέρους περιουσιακών στοιχείων (sub-asset classes), σε συνάρτηση με βέλτιστη διαχείριση κινδύνου iii. Για ιδιωτικές επενδύσεις: πρόσβαση, κατάρτιση και διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδύσεων με τη μορφή κεφαλαίων ή πλατφόρμα για άμεσες συν-επενδύσεις ή συμφωνίες ενώσεων/ κοινοπραξιών.

ε) Εκτέλεση επενδύσεων, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών:

i. Υπηρεσίες Εξωτερικού Διευθυντή Επενδύσεων (Outsourced Chief Investment Officer - OCIO) για τη βέλτιστη εκτέλεση και παρακολούθηση των επενδύσεων. ii. Υποβολή αναφορών (Reporting) – αλληλεπίδραση με την Διοίκηση και την Επιτροπή Επενδύσεων του Υπερταμείου, όπως χρειαστεί, υποβολή μηνιαίων αναφορών απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων απόδοσης και ανάλυσης για το σύνολο των νέων επενδύσεων του Υπερταμείου, μεμονωμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης απόδοσης και προσδιορισμού κινδύνων (return and risk attribution analysis), χαρακτηριστικά χαρτοφυλακίου, τύπους και ανάλυση κινδύνων (style and risk analysis), συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σε σε επίπεδο holding έναντι των δεικτών αναφοράς (benchmarks).

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους για την Επενδυτική Ανάθεση του Υπερταμείου για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  • Συγκεντρωτικά κεφάλαια (Capital Sums): Το Υπερταμείο θα διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ για την πραγματοποίηση των πρώτων επενδύσεών του το 2022
  • Απόδοση Επένδυσης (Return on Investment): Ανταγωνιστικές αποδόσεις με μακροπρόθεσμο προφίλ κινδύνου
  • Γεωγραφία (Geography): Εντολή εγχώριας εμβέλειας - 100% εστίαση στην Ελλάδα
  • Χρονικός ορίζοντας (Time horizon): Μακροπρόθεσμος
  • Νόμισμα αναφοράς (Reporting Currency): € (ευρώ)
  • Κατηγορία(-ες) Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Class(es): Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Υπερταμείο δύναται να επενδύει σε διαφορετικές επιλέξιμες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων βάσει συγκεκριμένων κανόνων, δεικτών αναφοράς και κατανομών, και προφίλ ανάληψης κινδύνων, μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων που καθορίζονται από το Υπερταμείο.

Διάρκεια σύμβασης - Οικονομική προσφορά

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, αποκλειστικά βάσει σχετικής δήλωσής του, για ακόμα δώδεκα (12) μήνες, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Συμβούλου, τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω Υπηρεσιών ανέρχεται σε € 150.000, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠA, και αντιστοιχίζεται σε 1,5% του διαθέσιμου ποσού κεφαλαίων. Το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την ανταμοιβή καλής απόδοσης με τη μορφή success fee το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των € 50.000 και θα συναρτάται με συγκεκριμένους στόχους που θα συμφωνηθούν μετά την επιλογή και ανάθεση. Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβάλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ορίζουν τη ζητούμενη αμοιβή για τη συνολική εκτέλεση του έργου και να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έξοδα κάθε είδους. Προσφορές που αναφέρουν ζητούμενη συνολική αμοιβή ποσού άνω του τιθέμενου προϋπολογισμού δεν θα εξεταστούν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

18:01

Ρωσία: Συνεχίζονται οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

17:49

Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου

17:42

Διακοπές στην Πελοπόννησο; Το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε!

17:40

Μίνι ράλι στο Χρηματιστήριο με το βλέμμα στις 900 μονάδες - «Κλειδί» οι τράπεζες

17:30

Θετική στον κορονοϊό η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν

17:21

Handelsblatt: Οι ελπίδες της Κύπρου για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

17:11

Κομισιόν: Απορρίφθηκε το γερμανικό αίτημα για απαλλαγή από την εισφορά φυσικού αερίου

17:01

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από νοσοκομείο στο Μέμφις - Έξι τραυματίες

17:00

O φαύλος κύκλος πληθωρισμού – φοροεσόδων έχει και τα... καλά του

16:54

Ted Baker: Συμφωνία εξαγοράς από την Authentic Brands Group αξίας 211 εκατ. στερλίνων

16:43

Νευρικότητα στην Wall Street, με την προσοχή στο λιανεμπόριο - Μεγάλη άνοδος για την Walmart

16:42

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ακροδεξιός κατήφορος της ΝΔ συνεχίζεται με σπασμένα τα φρένα

16:30

Μικρή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ τον Ιούλιο

16:29

Τουρκία: Υπεγράφη η συμφωνία παραλαβής της δεύτερης παρτίδας S-400 από τη Ρωσία

16:25

Πυροσβεστική: Φωτιές σε Πρέβεζα και Τρίπολη - Ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα

16:14

Gazprom: «Απειλεί» με αύξηση κατά 60% των ευρωπαϊκών τιμών του φυσικού αερίου

16:05

ΗΠΑ: Πραγματοποιήθηκε η δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III

15:57

Ζελένσκι: «Πυρηνική τρομοκρατία» από τη Ρωσία - Τι συζήτησε με τον Μακρόν

15:52

Chainalysis: Κρυπτονομίσματα αξίας 1,9 δισ. δολαρίων «χάθηκαν» το πρώτο επτάμηνο του έτους

15:46

Κορονοϊός: Μείωση 27% σε θανάτους και κρούσματα - Στους 118 οι διασωληνωμένοι

15:42

ΗΠΑ: Απρόσμενη μείωση στις ενάρξεις κατοικιών τον Ιούλιο

15:18

Θεοδωρικάκος για Έβρο: Η Ελληνική Αστυνομία προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας

15:10

DW: Οι «χρυσές» επιχειρήσεις της πανδημίας σε κρίση

15:09

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Κάηκαν 6,6 εκατ. στρέμματα - Έκταση ίση με το 50% της Βόρειας Ιρλανδίας

14:49

Σολτς: Αισιόδοξος για γρήγορη επικύρωση της ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

14:37

Γερμανία: Πτώση 15% στην κατανάλωση αερίου για το α' εξάμηνο

14:30

Προς έσοδα ρεκόρ βαδίζει ο ελληνικός τουρισμός

14:29

Φινλανδία: 90% λιγότερες άδειες εισόδου σε Ρώσους από 1η Σεπτεμβρίου

14:19

Η Σκωτία γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που διανέμει δωρεάν προϊόντα υγιεινής

14:18

Walmart: Στα 152 δισ. δολάρια τα έσοδα στο β' τρίμηνο - «Στροφή» των καταναλωτών στα εκπτωτικά προϊόντα