Eurobank Research: Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη λίστα μεταρρυθμίσεων και ορόσημα

Newsroom
Μοιράσου το
Eurobank Research: Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη λίστα μεταρρυθμίσεων και ορόσημα
H μεγάλη λίστα των μεταρρυθμίσεων και τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται στο επίκεντρο του τελευταίου Δελτίου «7 Ημέρες Οικονομία» της Eurobank Research.

H μεγάλη λίστα των μεταρρυθμίσεων και τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται στο επίκεντρο του τελευταίου Δελτίου «7 Ημέρες Οικονομία» της Eurobank Research.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, μετά από μια δεκαετία προσαρμογής, ύφεσης και στασιμότητας και μια διετία πρωτοφανούς κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη της Ελλάδας για μια ισχυρή ανάκαμψη και σύγκλιση του εγχώριου κατά κεφαλήν εισοδήματος στον μέσο όρο της ΕΕ-27. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα πρέπει να επιτευχθεί πλήθος φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να γίνει πιο βιώσιμη, ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που διαρθρώνονται στους εξής 4 πυλώνες: 1ον πράσινη μετάβαση, 2ον ψηφιακή μετάβαση, 3ον απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή και 4ον ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας.

Η Ελλάδα αναμένει συνολικά πόρους €30,5 δισ. για την περίοδο 2021-2026, εκ των οποίων €18,1 δισ. σε επιχορηγήσεις και €12,4 δισ. σε δάνεια. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η πλήρης απορρόφηση των προαναφερθέντων κεφαλαίων έως το 2026 είναι ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει εγκαίρως όλα τα σχετικά ορόσημα και στόχους που έχουν τεθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 9 Αυγούστου 2021, εκταμίευσε στην Ελλάδα με τη μορφή προχρηματοδοτήσεων το ποσό των €3,96 δισ. (που αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων), ως εναρκτήριο λάκτισμα για την εφαρμογή των απαιτούμενων κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων. H πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους €3,6 δισ., εκ των οποίων €1,72 δισ. αφορά επιδοτήσεις και €1,84 δισ. δάνεια, εκταμιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2022, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς η χώρα ολοκλήρωσε με επιτυχία τα δεκαπέντε (15) ορόσημα που συνδέονταν με το πρώτο αίτημα πληρωμής. Τα ορόσημα αυτά συνδέονταν με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης αποβλήτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των δημόσιων μεταφορών, καθώς και του συστήματος λογιστικών και λοιπών ελέγχων της Ελλάδας για την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπληρώσει επιπλέον εξήντα πέντε (65) ορόσημα έως το τέλος του 2022, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει ακόμα 2 δόσεις συνολικού ύψους €5,3 δισ. Αναλυτικότερα, η δεύτερη δόση ύψους €1,72 δισ. αφορά μόνο επιδοτήσεις και συνδέεται με εικοσιπέντε (25) ορόσημα, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2022. Κάποια από τα εν λόγω ορόσημα έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ή/και τείνουν να ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας, όπως η μεταρρύθμιση για την απλούστευση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ μέσω συστήματος κουπονιών (voucher), το στρατηγικό σχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και διά βίου μάθηση, ο καθορισμός των προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και των POS με την ΑΑΔΕ, η παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών των ΜμΕ, ο οικονομικός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα και η δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων. Η τρίτη δόση ύψους €3,6 δισ., εκ των οποίων €1,72 δισ. αφορά επιδοτήσεις και €1,84 δισ. δάνεια, συνδέεται με την επίτευξη επιπλέον σαράντα (40) ορόσημων έως το τέλος του 4ου τρίμηνου του 2022, γεγονός που καθιστά την έγκριση της εκταμίευσής της ακόμα πιο απαιτητική.

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους συνοψίζονται στους εξής άξονες: ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας (ήτοι δεύτερος και τρίτος κύκλος του εξοικονομώ) και κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων κατ’ εφαρμογή της πολεοδομικής μεταρρύθμισης, θέσπιση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και εφαρμογή νέας ρύθμισης της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας από λεωφορεία, νέο δίκτυο οπτικών ινών σε κτίρια και κατοικίες, νέα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων για την εφαρμογή βιώσιμης υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης (χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων και των μετάλλων, του χαρτιού, του γυαλιού και του πλαστικού έως το τέλος του 2022) και μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ύδατα για την αειφόρο χρήση των πόρων, ψηφιοποίηση αρχείων και συναφών υπηρεσιών, παροχή «πελατοκεντρικών» υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, μέσω της απλούστευσης και της βελτίωσης των διαδικασιών, των βελτιώσεων στα συστήματα και της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ψηφιακή μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υγειονομικής περίθαλψης, νέο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διαφθοράς, βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης, νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα και δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροτοδιατροφικού τομέα (ήτοι ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής γεωργικής υποδομής και γνωστικού γεωργικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων).

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και του ευρύτερου προγράμματος μεταρρυθμίσεών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαικής Επιτροπής στα πλαίσια της 14ης έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας, η οποία δημοσιεύτηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Όπως συμπεραίνει και η Κομισιόν, οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχουν τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που είχαν στους τομείς της δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης, ενώ συμφώνησαν και για την επέκταση της εντολής (mandate) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, η χώρα ολοκλήρωσε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων και τη δημιουργία τμήματος Στατιστικής Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ως συνέπεια, η Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στις 20 Αυγούστου του 2022. Ωστόσο, υπάρχουν και εκκρεμείς δεσμεύσεις, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, του κτηματολόγιου, της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας και της επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Οκτώβριο του 2022.

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα παρά τη προσήλωση της στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, έχει μπροστά της μια μεγάλη λίστα από ορόσημα/δεσμεύσεις τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγικότητα, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ψηφιοποίησης του κράτους και της οικονομίας, να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντος και να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό. Η πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή η χρήση του συνόλου της χρηματοδότησης και η πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι πολύ σημαντική, καθώς δύναται να συνεισφέρει σημαντικά στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια (κατά 6,9% σε σχέση με το σενάριο βάσης βάσει των εκτιμήσεων της ΤτΕ ή 7,3% βάσει των εκτιμήσεων του ΣΟΕ).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

10:51

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αντίδραση στον φόβο της ύφεσης βγάζουν οι αγοραστές

10:45

Δίκη Χρυσής Αυγής: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αποφυλάκισης του Γιάννη Λαγού και άλλων 3 κατηγορουμένων

10:30

«Παράθυρο» Γεωργιάδη για πρόωρες εκλογές: Δεν ξέρω εάν είναι η εφικτή η εξάντληση της 4ετίας

10:24

Γερμανία: Απρόσμενη άνοδος στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Μάιο

10:24

FedHATTA: Ζητά τη άρση των υποχρεωτικών τεστ κορονοϊού στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

10:21

Χαλκός: Διευρύνονται οι απώλειες καθώς η απειλή της ύφεσης πλήττει τα βιομηχανικά μέταλλα

10:11

Σκέρτσος: Ο Μητσοτάκης βασικός εκφραστής του εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα

10:02

Έρευνα: Τα εισπνεόμενα εμβόλια προσφέρουν καλύτερη προστασία από αυτά σε μορφή ρινικού σπρέι

10:00

7 προτάσεις για αξέχαστες διακοπές στη Σκιάθο

09:52

Ξεπέρασαν τους 52.000 οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Ελλάδα

09:40

Οικονόμου: Ενισχύουμε την κοινωνική προστασία με πόρους 2,3 δισ. ευρώ

09:35

Περ. Αττικής: 7 αλήθειες για το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

09:22

Βρετανία: «Game over» για τον Μπόρις Τζόνσον; - Οι απαντήσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων

09:16

PeopleCert: Εξαγορών συνέχεια από τον πρώτο ελληνικό μονόκερο και στο βάθος... decacorn

09:16

Η NASA έχασε επαφή με το μικρό σκάφος Capstone που κατευθύνεται στη Σελήνη

09:12

Τρ. Πειραιώς: Συμφωνία για τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ

09:05

Επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία του βουλευτή της ΝΔ, Μπάμπη Παπαδημητρίου - Καταδικάζει η κυβέρνηση

09:05

Τζανάκης: Πάνω από 50.000 τα πραγματικά κρούσματα ημερησίως 

09:04

Δ. Μωραΐτης (ΕΦΕΧ): Η πανδημία ήταν η αφορμή για να πάρει ο καταναλωτής την υγεία στα χέρια του

09:04

Πέθανε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ Μοχάμαντ Μπαρκίντο

08:58

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στο επίκεντρο το αίτημα αναστολής ποινών και η αναβολή που ζήτησε ο Μιχαλολιάκος

08:50

Νορβηγία: Μέτρα της κυβέρνησης για να σταματήσει η απεργία που απειλεί τις εξαγωγές αερίου

08:45

Φορο-καμπάνες έως 5.000 ευρώ σε 15 κατηγορίες επαγγελματιών για μη έκδοση αποδείξεων

08:43

Συνάντηση των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και της Κίνας στην G-20 - Ρωσία και Ταϊλάνδη στο επίκεντρο

08:31

Εξάρχεια: Τραυματισμοί αστυνομικών μετά από επιθέσεις με μολότοφ - 33 προσαγωγές

08:29

Στη Βουλή ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα για τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης

08:27

Πύργος: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή

08:25

Ουκρανία: Η Σλοβιάνσκ νέος στόχος της Ρωσίας στο Ντονμπάς - Σφοδροί βομβαρδισμοί

08:17

ΗΠΑ: Επιστολή βουλευτών - H αναβάθμιση των τουρκικών F-16 θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους και καταστροφή

08:14

Βρετανία: Ο Ναντίμ Ζαχάουι νέος ΥΠΟΙΚ, εν μέσω πολιτικής κρίσης στην κυβέρνηση Τζόνσον