Ομπρέλα προστασίας 15 μηνών στην πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών  

Νένα Μαλλιάρα
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Ομπρέλα προστασίας 15 μηνών στην πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών  
Τι περιλαμβάνει η τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ομπρέλα προστασίας διάρκειας 15 μηνών, μέχρι τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του νέου πτωχευτικού νόμου, θεσπίζεται για τους ευάλωτους οφειλέτες με την τροπολογία που κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, το Δημόσιο θα συνεισφέρει για διάστημα 15 μηνών στις δόσεις των οφειλετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 (σ.σ. ευάλωτοι) προκειμένου να αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από επισπεύδοντα πιστωτή κατά της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ή η διαδικασία εκποίησης της κύριας κατοικίας στο πλαίσιο της πτώχευσης.

Η προθεσμία των δεκαπέντε μηνών της συνεισφοράς του Δημοσίου θα ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του οφειλέτη. Όπως προβλέπει το άρθρο 18 του ν/σ και της σχετικής τροπολογίας, με την οριστική υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη, αυτή θα διαβιβάζεται στον επισπεύδοντα πιστωτή (σ.σ. τράπεζα, εταιρεία διαχείρισης), ο οποίος θα μπορεί δύναται να προβεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, σε περαιτέρω διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης. Εάν, κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια, είτε για τον χαρακτηρισμό του ως ευάλωτου είτε για την επιλεξιμότητά του και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα, θα αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, η διαδικασία θα περαιώνεται και η αίτηση θα θεωρείται απορριφθείσα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα γίνεται δεκτή και θα αποστέλλεται ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προκειμένου στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να εκδώσει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών την απόφαση έγκρισης της συνεισφοράς Δημοσίου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου θα παύει αυτοδικαίως είτε με το πέρας των δεκαπέντε (15) μηνών είτε από τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί. Η παύση της κρατικής επιδότησης του 15μήνου θα σημαίνει ότι θα παύει και η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη στο πλαίσιο της πτώχευσης, η οποία θα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου του.

Όσον αφορά το ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου προς τους ευάλωτους οφειλέτες των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε, στο άρθρο 20 της τροπολογίας προβλέπονται τα εξής:

α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.
β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης. Το υπόλοιπο ποσό βαραίνει τον οφειλέτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 21:

α) Να καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή που πραγματοποιείται το αργότερο έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής που έχει ορίσει κατά περίπτωση είτε ο επισπεύδων πιστωτής είτε ο σύνδικος.
β) Να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του, καθώς και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητηθούν από το Δημόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του, ο ευάλωτος οφειλέτης εκπίπτει αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου και τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη. Επίσης ο οφειλέτης εκπίπτει από το δικαίωμα να προβεί στη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και παύει αυτοδικαίως η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της πτώχευσης, η οποία συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider