Οικονομία | Ελλάδα
01-12-2021 | 16:00

Τράπεζες: Τι έδειξαν στα αποτελέσματα 9μήνου - Υπό πίεση τα έσοδα τόκων, ανοδικά τα έσοδα από προμήθειες

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Τι έδειξαν στα αποτελέσματα 9μήνου - Υπό πίεση τα έσοδα τόκων, ανοδικά τα έσοδα από προμήθειες
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με υποχώρηση του δείκτη NPE που οδεύει ταχέως σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022 (η Eurobank πέτυχε ήδη μονοψήφιο δείκτη NPE στο εννεάμηνο 2021), τη συνακόλουθη σημαντική μείωση του κόστους των προβλέψεων, αλλά και τις επιπτώσεις της μεγάλης μείωσης των NPE στο συνολικό αποτέλεσμα των τραπεζών, έδειξαν οι ανακοινώσεις 9μήνου των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης τη συρρίκνωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, η οποία έχει ως αντίβαρο τη σημαντική αύξηση των εσόδων προμηθειών. Οι τράπεζες καταγράφουν επιδόσεις στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, ενώ η κεφαλαιακή τους επάρκεια παραμένει αρκετά πάνω από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Αναλυτικά κατά σειρά ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων:

Τράπεζα Πειραιώς

Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 489 εκατ. ευρώ. από 285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020, παρουσίασε στο εννεάμηνο 2021 η Τράπεζα Πειραιώς. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε - 3,0 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο.

Η Τράπεζα μείωσε τον δείκτη NPE στο 16% από 46% πριν από έξι μήνες και βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη. Ως αποτέλεσμα της μείωσης των NPE, αξιοσημείωτη μείωση επήλθε και στις οργανικές προβλέψεις δανείων, στις 57 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.091 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2021, ελαφρώς μειωμένα  κατά 1% ετησίως. Επιτάχυνση σημειώθηκε στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, στα 279 εκατ. ευρώ, με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το 3ο τρίμηνο 2021 ήταν το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς.

Η Τράπεζα μείωσε τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2%,  στα 672 εκατ. ευρώ. Βελτίωση υπήρξε στον δείκτη κόστους προς έσοδα, ο οποίος σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο του 2020.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις ισχύουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Eurobank

Η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα που επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη NPE, στο 7,3% όπως ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2021. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 318 εκατ. ευρώ  το εννεάμηνο του 2021.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 298 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να ανέρχονται σε 216 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα περιλαμβάνει ζημία ύψους 72 εκατ. ευρώ από την τιτλοποίηση Mexico. 

Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 357 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Κερδοφόρες ήταν οι δραστηριότητες στο εξωτερικό, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 111 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο και 37 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.  Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση, σε 137 εκατ. ευρώ.

Στο εννεάμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0%, σε 1,0 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. 
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 326 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του  β΄ τριμήνου 2021, σε 117 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε 1.326 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.391 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10,0% σε ετήσια βάση.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 650 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%. Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,3% και 15,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

Εθνική Τράπεζα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 18,1 % σε ετήσια βάση, σε 701 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων και το όφελος από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III). 

Κεφαλαιοποιώντας το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού και την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν το γ’ τρίμηνο 2021 (+5% σε τριμηνιαία βάση), συντελώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 11% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2021, με σημαντική αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες προμηθειών (Λιανική Τραπεζική, Εταιρική Τραπεζική και μη παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες).

Δραστική ήταν η αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της σημαντικής περιστολής των δαπανών προσωπικού (-15% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 50,2% κατά το εννεάμηνο 2021.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 413 εκατ. το εννεάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου).

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου έπεσε κάτω από τις 100 μ.β. το γ’ εξάμηνο 2021 και διαμορφώθηκε στις 94 μ.β. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 50% σε ετήσια βάση, σε 341 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2021, αποτυπώνοντας την ανάκαμψη σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οδήγησε τον δείκτη NPE στο 11,9%. 

O δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,4% το εννεάμηνο 2021, ενισχυμένος κατά 70 μ.β. από την αρχή του έτους, αντανακλώντας την κερδοφορία της περιόδου. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 14,2%, επίσης αυξημένος κατά περίπου 140μ.β. από την αρχή του έτους. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 17,0%. 

Alpha Bank

To γ’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων της Alpha Bank ανήλθε σε 191,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 16,4% ή 37,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy και της βελτίωσης των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων μετά την απόσχιση της Cepal. 

Σε ετήσια βάση, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε αμετάβλητο και ανήλθε σε 657,8 εκατ. ευρώ (+0,3%). 

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 14,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε  318,5 εκατ. ευρώ, λόγω της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy και του αναδρομικού οφέλους του Προγράμματος TLTRO-III που καταγράφηκε το β’ τρίμηνο. 

Tο γ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της απόσχισης της Cepal. Το εννεάμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει το 50% του τεθέντος στόχου μείωσης του κόστους για τα έτη 2021-2024. 

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 200,9 εκατ. ευρώ έναντι 246,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, επίδοση που οφείλεται στην αποαναγνώριση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Galaxy. Το γ΄ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ, έναντι 127,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 354,5 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, σχετιζόμενων κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών Cosmos και Orbit, εκ των οποίων η αναταξινόμηση της περιμέτρου των δανείων της πρώτης στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» πραγματοποιήθηκε το γ΄τρίμηνο. Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν περαιτέρω το γ’ τρίμηνο του 2021 σε  59 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) να διαμορφώνεται σε 60 μονάδες βάσης. 

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανέρχεται σε 16,5%, και ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τη συναλλαγή Cosmos και αναμένεται να λογιστικοποιηθεί το δ’ τρίμηνο, οι εν λόγω Δείκτες διαμορφώνονται σε 17,2% και 14,5%, αντιστοίχως.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.