Καλό... Δεκέμβριο (και αν) για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Καλό... Δεκέμβριο (και αν) για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
Προσφυγές και άλλες αιτίες μεταφέρουν, εκ νέου, την προθεσμία για τις προσφορές. Μπαράζ παρατάσεων στον διαγωνισμό των 112 εκατ. ευρώ.

Όταν τελικά υποβληθούν οι προσφορές για την κατασκευή της «πολύπαθης» μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Γραμματικό θα πρόκειται για… επιτυχία ή μάλλον περί «θαύματος».

Ο ΕΔΣΝΑ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη στον διαγωνισμό, θέτοντας αυτή τη φορά ως ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των προσφορών τις 09/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών τις 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα.

Πρόσφατα, στα τέλη Οκτωβρίου, ο ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να ορίζει νέα (επίσης μετά από παράταση) καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα, 22.11.2021 και νέα ημερομηνία αποσφράγισης την Τρίτη, 23.11.2021. Άλλωστε, τα διευκρινιστικά ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους, τα αιτήματα παράτασης που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς και οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά της διακήρυξης βοήθησαν στο συνεχές «ξεχείλωμα» του χρονοδιαγράμματος.

Ωστόσο, ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα… κράτησε πολύ. Όπως προκύπτει, από την πρόσφατη (27η) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του φορέα στις 8 Νοεμβρίου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών υποχρέωσε τον ΕΔΣΝΑ να μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, όπως αναφέρονταν, την Παρασκευή 5.11.2021 υποβλήθηκε νέα προδικαστική προσφυγή η βασική αιτίαση της οποίας συνίσταται στο ότι οι διευκρινίσεις που χορηγήθηκαν στις 26.10.2021 συνιστούν τροποποίηση και έπρεπε να αναρτηθεί εκ νέου το σύνολο της διακήρυξης.

Έτσι, ορίστηκε το νέο χρονοδιάγραμμα για τον Δεκέμβριο, εφόσον βέβαια τηρηθεί, καθώς αρχικά οι προσφορές αναμένονταν για το καλοκαίρι, πήγαν το φθινόπωρο και ήδη η διαδικασία μετράει 3-4 κύκλους παρατάσεων.

Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση του διαγωνισμού για τη «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» που πηγαίνει από παράταση σε παράταση, με τον διαγωνισμό να γίνεται με δημόσιο μοντέλο, αν και οι άλλοι 3 διαγωνισμοί για ΜΕΑ (Σχιστό, Φυλή, Θεσσαλονίκη) προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα: α) ΤΜΗΜΑ 1: την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ ΜΕΒΑ) β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 69.515.668 ευρώ. Όμως, η αναθέτουσα αρχή (Ε.Δ.Σ.Ν.Α) διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη, συνολικής δαπάνης 25.186.737 ευρώ προ Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 100% από ιδίους πόρους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Η συνολική αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 42.624.084,40 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24%. Άρα, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 112.139.753,28 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Διάρκεια σε μήνες: ενενήντα έξι (96) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι Εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής». Η σύμβαση (ως προς το έργο) χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά 89,66% και κατά τα λοιπά από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Το Ταμείο Συνοχής συμμετέχει με ποσοστό 85% στην χρηματοδότηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ».

Μια και ο λόγος περί ΕΔΣΝΑ, ο φορέας προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρα) επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ), συγκροτώντας και σχετική Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

Στην πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής επισημαίνεται ότι «έχει προβλεφθεί προαίρεση δυνατότητας μετεγκατάστασης της μονάδας αποτέφρωση, όποτε κριθεί αναγκαίο σε άλλο χώρο, σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για απομάκρυνση της εν λόγω μονάδας όταν εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος». Επίσης, σημειώνεται ότι «η Εγκατάσταση Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του ΕΔΣΝΑ αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση στη χώρα για την επεξεργασία του συνόλου των ΕΑΥΜ και των προσομοιαζόντων με αυτά με τη μέθοδο της αποτέφρωσης συμβάλλοντας θεμελιωδώς στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η «μαύρη τρύπα» της μονάδας αποβλήτων στο Γραμματικό

gazzetta
gazzetta reader insider insider