Ελλάδα
21-09-2021 | 21:08

Attica Bank: Τι θα ισχύσει για τα warrants με ορίζοντα την 30ή Σεπτεμβρίου

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Attica Bank
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην αυτοδίκαιη απομείωση των 992.512.679 warrants που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της είσπραξης 152 εκατ. ευρώ από απαιτήσεις αναβαλλόμενου φόρου, προχώρησε η Attica Bank μετά το reverse split των μετοχών της. 

Όπως ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό η Τράπεζα:

- Η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

- Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 31-08-2021 έως και την 15-09-2021.

- Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 475.067 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 32.980 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, τρίτοι επενδυτές απέκτησαν 19.600 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 527.647 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 991.985.032 τίτλοι.

- Το Δ.Σ. της 20-09-2021, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. της 15-09-2021 για αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), διαπίστωσε και ανακοινώνει την αυτοδίκαιη απομείωση των άνω τίτλων δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1). Ειδικότερα, οι 992.512.679 τίτλοι με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η τιμή εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά αναπροσαρμοσμένο τίτλο. Εκ των τίτλων αυτών παραμένουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 16.533.102 τίτλοι και αποκτώνται από μετόχους ή/και τρίτους 8.776 τίτλοι.

Η ανωτέρω διαπίστωση απομείωσης, η κατανομή και το καταβλητέο στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό, θα τεθεί υπόψη και του Συμμετέχοντα του Δημοσίου.

- Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους ή/και τρίτους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.

- Οι 16.541.878 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι (όπως έχει προσαρμοσθεί κατά τα παραπάνω) 9,18 ευρώ ανά τίτλο, οι δε τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο θα τεθούν προς διαπραγμάτευση.

- Η διαπραγμάτευση των τίτλων θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Στη συνέχεια οι άνω τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

- Για την εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό για τυχόν προσαρμογές στη διαδικασία και στο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση «Omega»