«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Μπαράζ» παρατάσεων στον διαγωνισμό για τη μονάδα αποβλήτων στο Γραμματικό
Μεταφέρθηκε και πάλι, για τις 27/10, από τον ΕΔΣΝΑ η υποβολή προσφορών για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στη ΒΑ Αττική.

Για την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε από τον ΕΔΣΝΑ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την κατασκευή «ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», δηλαδή στο Γραμματικό, προκειμένου να χορηγηθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να διαμορφώσουν τις προσφορές τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν προσαρμογές που υποχρεώθηκε να κάνει ο φορέας επί των τευχών δημοπράτησης κι ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για την τύχη της διαδικασίας.

Χτες, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) σε σχετική της συνεδρίασης αποφάσισε να «παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 27.10.2021 και ώρα 20:00. Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2.11.2021 και ώρα 10:00 π.μ., εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση επί της με αριθμό Ε. 948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού να ορίσει νέα ημερομηνία αποσφράγισης, μετά την έκδοση της απόφασης».

Η κατασκευή της μονάδας έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, περιβαλλοντικών συλλόγων και φορέων της Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος είχε προχωρήσει παλιότερα σε προσφυγή στο ΣτΕ κατά της δημοπράτησης έργων στον ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Γραμματικού.

Αλλά φαίνεται ότι έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λόγους όμως που σχετίζονται με τις συνεχείς αναβολές και τις καθυστερήσεις. Για την ώρα πάντως η Κομισιόν φέρεται να… αποδέχεται το γαϊτανάκι των παρατάσεων για λόγους ανωτέρας βίας (προσφυγές κ.α.) πλην όμως, καταγράφει τις αρρυθμίες και τα προβλήματα. Το θέμα πλέον είναι κατά πόσο οι συναρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν τελικά τον διαγωνισμό τόσο σε επίπεδο υποβολής προσφορών όσο και σε σχέση με την… ολοκλήρωση του project σε βάθος ετών.

Ο διαγωνισμός… «λάστιχο», λόγω των συνεχών αναβολών και παρατάσεων, είναι ύψους σχεδόν 95-100 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 60.000 τόνων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων ανά έτος. Περιλαμβάνει δε όλες τις αναγκαίες υποδομές. Επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για την επεξεργασία οργανικών απόβλητων, με χωριστή συλλογή των οργανικών απόβλητων από μαζικά σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών απόβλητων (πράσινα κ.λπ.), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Τόπος εκτέλεσης είναι η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο, ενώ οι άλλες δύο, μεγαλύτερες μονάδες σε Φυλή και Σχιστό θα υλοποιηθούν μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και εκτιμώμενο κόστος κοντά στα 760 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί βέβαια ότι και πάλι εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ. Ανεξάρτητα από διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η αποσφράγιση των προσφορών να λάβει χώρα μετά την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως του ΕΔΣΝΑ, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ στις 5.10.2021.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαγωνισμό έχει προηγηθεί μπαράζ αναβολών και παρατάσεων, καθώς η αρχική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν για τον περασμένο Μάρτιο. Κατά της διακήρυξης ασκήθηκαν ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) προδικαστικές προσφυγές, χορηγήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ νέες παρατάσεις αλλά και διευκρινήσεις, πλην όμως στην πορεία έγιναν δεκτές από την ΑΕΠΠ οι προσφυγές. Ο ΕΔΣΝΑ με τη σειρά του άσκησε αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για να μεταφερθεί ο διαγωνισμός για τις 20/10.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της χτεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, προ ολίγων ημερών δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο των αποφάσεων της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι «…πρέπει να ανασταλεί εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης 773/2021 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της με αριθμό Ε.948/2021 αιτήσεως ακυρώσεως, που έχει ήδη ασκήσει η αναθέτουσα αρχή κατά της ως άνω πράξης της ΑΕΠΠ. Η έννοια της διατασσόμενης με την παρούσα εν μέρει αναστολής είναι ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η τυχόν επαναπροκήρυξη του επίδικου διαγωνισμού με εν μέρει διαφορετικούς όρους, σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης της ΑΕΠΠ. Περαιτέρω, όμως, η Επιτροπή Αναστολών, μετά στάθμιση των εκατέρωθεν συμφερόντων, αποφασίζει, ως μέτρο, ότι ο αιτών Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διενεργήσει, εντός ευλόγου χρόνου από τότε που θα καταστεί δυνατή η χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης αποφάσεως, τον επίδικο διαγωνισμό χωρίς, όμως, να εφαρμοσθούν οι ρήτρες εκείνες της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού που ακυρώθηκαν με την προσβαλλόμενη πράξη και δεν πιθανολογήθηκε σοβαρά η βασιμότητα των προβληθεισών με την κρινόμενη αίτηση σχετικών αιτιάσεων …».

Ετσι, όπως αναφέραμε, ο ΕΔΣΝΑ, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη συντομότερη δυνατή διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας», επεξεργάστηκε τα διακήρυξη και προχώρησε στην προσαρμογή / τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης (τεχνικά και οικονομικά ζητήματα) ώστε να αφαιρεθούν οι κρίσιμοι όροι και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις σε αντικατάσταση αυτών. Μεταφέροντας παράλληλα τη διαδικασία για μια εβδομάδα αργότερα, για τις 27/10, πάντα περιμένοντας το ΣτΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΔΣΝΑ: Το ακίνητο για τη μονάδα σε Ραφήνα-Πικέρμι και οι mega διαγωνισμοί αποβλήτων στην Αττική

Όλες οι ειδήσεις

19:15

Κομισιόν: Πώς θα επιταχυνθούν «πράσινες» επενδύσεις 1,1 τρισ. ευρώ για την απεξάρτηση από τη Ρωσία

18:58

Θεσσαλονίκη: Στην πλατεία Αριστοτέλους μέχρι αύριο το ΔΕΗ e-bike Festival

18:33

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει την πρόταση Μακρόν για ένταξη στην «ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα»

18:15

Ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην Ισπανία

18:04

Εκλογές στην Αυστραλία: Θέλω να ενώσω τη χώρα, λέει ο αρχηγός των Εργατικών

17:54

NATO: Επικοινωνία Ερντογάν με Στόλτενμπερκ, μετά από τις επαφές με Σουηδία και Φινλανδία

17:42

Ευλογιά των πιθήκων: Πάνω από 100 κρούσματα στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες

17:30

Φραγκογιάννης: Σε εξέλιξη πολλά εγχειρήματα ενίσχυσης της Ελλάδας στην ενέργεια

17:24

Η Ινδία μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό

17:10

Σαχινίδης για Ταμείο Ανάκαμψης: Οι πόροι να έχουν το σημαντικότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

17:01

Επιμένει ο Ερντογάν προς Σουηδία και Φινλανδία: «Σταματήστε τη στήριξη σε τρομοκράτες»

16:52

Διαμανταπούλου για ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Χρειάζονται νέοι τρόποι, ιδέες και πολιτικές συνεργασίες

16:42

Γαλλία: Προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης η μείωση του χρέους και η ενεργειακή κρίση

16:32

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι η εφοριακός και οι δύο λογιστές για την υπόθεση με το «φακελάκι»

16:21

Περιοδεία Στυλιανίδη στη Κω - Να μειωθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς

16:11

Εκλογές στην Αυστραλία: Παραδέχτηκε την ήττα του ο πρωθυπουργός Μόρινσον

16:08

«Κονταίνουν» την ανεργία οι προσλήψεις σε τουρισμό και εστίαση - Ποια προγράμματα βοηθούν τις επιχειρήσεις

15:50

Αφγανιστάν: Οι τηλεπαρουσιάστριες αψηφούν την εντολή να καλύπτουν τα πρόσωπά τους

15:41

Κορονοϊός: 3.424 τα νέα κρούσματα - 156 οι διασωληνωμένοοι, 21 νεκροί στο 24ωρο

15:35

Κατάρ: «Πλαφόν» για τις προμήθειες LNG στη Γερμανία

15:25

Μπακογιάννης: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί την Ε.Ε σε αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής»

15:11

Κυρώσεις: Η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε Μπάιντεν και Μπλίνκεν

15:00

Με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας ο καιρός της Κυριακής

14:56

Βενιζέλος: Ενθαρρυντικά μηνύματα από τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

14:44

Εκλογές στην Αυστραλία: Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία

14:32

Σκέρτσος: Ποια είναι η αλήθεια για τη διαχείριση της πανδημίας

14:21

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν υπέγραψε το πακέτο ενίσχυσης 40 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία

14:13

Καταδίκη του ΥΠΕΞ στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια

14:01

Παπανδρέου για ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Όχι σε συγκυβέρνηση με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

13:57

Ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο NATO: Μύδροι Bloomberg κατά της άρνησης Ερντογάν