Ελλάδα
21-09-2021 | 14:55

Ποιους όρους πρέπει να πληρούν οι επενδυτές για να πάρουν δάνεια 12,7 δισ. του Ελλάδα 2.0

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Ποιους όρους πρέπει να πληρούν οι επενδυτές για να πάρουν δάνεια 12,7 δισ. του Ελλάδα 2.0
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Κάλυψη  του 30%  - 50% του κόστους επενδυτικών σχεδίων 5 κατηγοριών με αξιολόγηση από ανεξάρτητους ελεγκτές προβλέπουν οι όροι για τη διανομή των δανείων 12,7 δις ευρώ του Ελλάδα 2.0. Υπάρχει απαίτηση για τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και συμμετοχή τουλάχιστον 30% πόρων τρίτων.

Το κείμενο των «επιλεξιμοτήτων» όπως ονομάζονται οι εν λόγω προϋποθέσεις έγκρισης για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων δόθηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Θεόδωρο Σκυλακάκη σε δημόσια διαβούλευση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 8 έως 12 έτη. Παρέχεται η δυνατότητα ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και μέγιστης διάρκειας 15 ετών ανάλογα με τη φύση της επένδυσης και κατά την κρίση του τραπεζικού ιδρύματος.

Στο κείμενο, περιγράφονται αναλυτικά ποιες δραστηριότητες αποκλείονται και ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες σε μία επένδυση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28/9/21 και στη συνέχεια μέχρι τις 30/9/21 θα ακολουθήσει σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπισή τους.

Οι 5 κατηγορίες

Πιο ευνοημένοι είναι όσοι επενδυτές καλύπτουν παραπάνω από 1 κατηγορίες. Τα δάνεια θα κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε 5 συνολικά κατηγορίες:

α) ψηφιακός μετασχηματισμός,

β) πράσινη μετάβαση,

γ) εξωστρέφεια,

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Στο Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης διευκρινίζεται πως τα δάνεια δύναται να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται και τηρούνται οι κανόνες της ΕΕ. 

Τα τραπεζικά ιδρύματα αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, ενώ πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων και ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κ.λπ.).

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται σε δύο στάδια:

α.     Από το τραπεζικό ίδρυμα που υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.

β.      Από τον πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος αξιολογεί τα παρακάτω, κατόπιν της προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα ΕΤ.

Η αξιολόγηση του πιστοποιημένου ανεξάρτητου ελεγκτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου, την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH), την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους 5 επενδυτικούς στόχους.

Επίσης, αξιολογεί τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβασή του για τη στήριξη για την ψηφιακή μετάβαση. Όπως και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget).

Αξιολογείται και η συμβατότητα του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, ως προς τον κανονισμό De Minimis 1407/2013 και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

ΟΙ ελεγκτές θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Ανεξάρτητων Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Κάθε πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής που θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με αλγόριθμο και εφόσον ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με το τραπεζικό ίδρυμα και τον επενδυτή, θα αναλαμβάνει και θα διενεργεί την αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση

Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται ως προς την ύπαρξη επιλέξιμης επένδυσης, με βάση τον κατάλογο αποκλειόμενων δραστηριοτήτων και τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες.  Οι αποκλειόμενες δραστηριότητες είναι:

1.      Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

2.      Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

3.      Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.

4.      Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

5.      Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

6.      Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

7.      Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

8.      Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

9.      Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.

10.   Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες Τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

11.   Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

12.   Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου.

13.   Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων.

14.   Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας 

15.   Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

1.      Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων

2.      Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

3.      Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

4.      Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

5.      Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

6.      Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ)

7.      Μετακινήσεις / εξοδολόγια

8.      Υπηρεσίες τρίτων

9.      Αναλώσιμα

10.   Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)

11.   Κόστος κεφαλαίων

12.   Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)

13.   Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Σημειώνεται ότι η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Η Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης
Ελέγχεται η ύπαρξη Υπεύθυνης Δήλωσης από τον επενδυτή στην οποία αναφέρεται ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει λάβει υπόψη τις απαιτήσεις και συμμορφώνεται με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον.

Ελέγχεται η πρόβλεψη συμμόρφωσης της επενδυτικής δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου με τα κριτήρια «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπως τεκμηριώνεται είτε σε Μελέτη που έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς είτε σε Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή.

Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο των 10 εκατ. ευρώ ελέγχεται η ύπαρξη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της επενδυτικής δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του κανονισμού InvestEU, σύμφωνα με τα κριτήρια για την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική ουδετερότητα, όπως περιγράφεται στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης σχετικά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU.

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση.

Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

40% 

70%

100%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Β - Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

20%

40%

100%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Γ - Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας  – έρευνας & ανάπτυξης

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

20%

40%

100%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Δ – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.

Υφιστάμενες συνεργασίες

Νέες συνεργασίες και εξαγορές / συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχε΄διου

30%

40%

Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας

Ύπαρξη εναλλακτικά:

α.      Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)

β.      Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Εναλλακτικά:

α.      Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ((οικονομικά στοιχεία τριετίας)

β.      Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

20%

40%

60%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50%.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά πυλώνα του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ είναι:

Πυλώνας δανειακού προγράμματος ΤΑΑ

Κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Πράσινη μετάβαση,

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣ. Οι δείκτες είναι:

Δείκτες Καινοτομίας:

·        Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το ΕΣ

·        Ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ

·        Επενδυτικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν (όχι νέο brand)

·        Επενδυτικο σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέα υπηρεσία (όχι νέο brand)

·        Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε μια χώρα του συστήματος MADRID, εφόσον δημιουργεί νέο προϊόν ή νέα υπηρεσία

·        Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης design σε μια χώρα του συστήματος HAGUE

·        Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30

·        Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό υπηρεσιών από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης:

·        Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe

·        Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας (RIS3)

·        Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή / και πειραματικής ανάπτυξης.

·        Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη ερευνητική ομάδα με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου.

·        Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στην δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών.

·        Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία νέων ή στη σημαντική βελτίωση υφισταμένων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και εφαρμογής των προϊόντων  / υπηρεσιών.

·        Ο επενδυτής ή / και οι κύριοι ερευνητές της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία πριν την αίτηση δανειοδότησης.

·        Ο επενδυτής έχει λάβει βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από την ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), κατά την πενταετία πριν την αίτηση δανειοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες των κυρίων ερευνητών της ερευνητικής ομάδας.

·        Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT

Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (προμηθευτικές συνεργασίες, εξαγωγικές συνεργασίες, συμβολαιακή γεωργία, δικαιόχρηση (franchise), κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων), είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται ως εξής:

Συνεργασίες (υφιστάμενες)

·        Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία.

·        Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

·        Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Συνεργασίες (νέες)

·        Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συμμετέχει σε νέο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία.

·        Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

·        Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

·        Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.

·        Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο. 

Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών (τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων τουριστικών κατοικιών)

Η επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών στόχων, υπολογισμός συνεισφοράς

Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για την παροχή δανείου ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώσει τι ποσοστό του προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες:

α.     Πράσινης μετάβασης, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή παραπάνω πεδία παρέμβασης του πίνακα του παραρτήματος VI του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

β.      Ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή περισσότερα πεδία παρέμβασης του πίνακα του Παραρτήματος VII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/241 σχετικά με τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αξιολόγηση συμβατότητας επιτοκίου

Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται ως προς τη συμβατότητα με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Καταρχήν εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από το επενδυτικό σχέδιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008 / C 14/02), του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το δάνειο του ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά η αξιολόγηση συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.

 Επίσης, ελέγχεται εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης του δανείου ΤΑΑ ξεπερνά τη μέγιστη κρατική ενίσχυση των ενισχυόμενων δαπανών, εάν δεν το ξεπερνά, η κρατική ενίσχυση κρίνεται ως συμβατή με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και ολοκληρώνεται η αξιολόγηση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.