Ελλάδα
25-06-2021 | 07:53

Τι αλλάζει στις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων – Έρχεται επιτάχυνση και στις διαδικασίες επενδύσεων

Ρομίνα Νικηφόρου
Μοιράσου το
Τι αλλάζει στις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων – Έρχεται επιτάχυνση και στις διαδικασίες επενδύσεων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Απλούστερη και ταχύτερη γίνεται η διαδικασία αδειοδότησης και ίδρυσης για μία σειρά από επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων» το οποίο ψηφίστηκε επί της αρχής την Πέμπτη.

Ουσιαστικά, αποτελεί τη συνέχεια του νόμου 4796/2021 που είχε ψηφιστεί πρόσφατα και εντάσσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αρμοδιότητας τριών υπουργείων (Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Τουρισμού).

Οι νέες οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

  • Επιχειρήσεις και συνεργάτες οδικής βοήθειας
  • Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
  • Κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
  • Σχολές και Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
  • Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες
  • Εργαστήρια αισθητικής
  • Τουριστικά γραφεία
  • Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών
  • Μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας.

Η απλούστευση της διαδικασίας αφορά κυρίως την υπαγωγή των συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων στο καθεστώς της γνωστοποίησης, χωρίς την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος στο δημόσιο συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της απλής γνωστοποίησης, υπάγεται στο καθεστώς της προηγούμενης έγκρισης και προβλέπεται για λόγους ασφαλείας έγκριση από την αρμόδια Αρχή.

Η διαδικασία ανά επιχειρηματική δραστηριότητα

Για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και συνεργατών βοήθειας οχημάτων, τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών αρμόδια αρχή αδειοδότησης ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας και προβλέπεται η διαδικασία της γνωστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας είναι εφοδιασμένος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρεί στην έδρα ή τον χώρο άσκησης της δραστηριότητας και τα οποία είναι διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).

Και για τις σχολές και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ορίζεται η ίδια αρχή αδειοδότησης στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως προβλέπεται καθεστώς έγκρισης. Η διαδικασία της έγκρισης διεκπεραιώνεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.. Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, η έγκριση εκδίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, ορίζονται η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ανά άτομο, ο χρόνος ισχύς της έγκρισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσής της.

Καθεστώς γνωστοποίησης , η οποία υποβάλλεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. προβλέπεται επίσης για τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία, τις πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες και τα εργαστήρια αισθητικής, με αρμόδια αρχή τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας περιφέρειας ή περιφερειακής ενότητας. Ωστόσο, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Αντίστοιχα και για τις μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, με αρμόδια αρχή την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και για τα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, με αρμόδια αρχή την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Παράλληλα ορίζεται ότι για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, απαιτείται γνωστοποίηση, η οποία αποτελεί τμήμα της γνωστοποίησης της κύριας δραστηριότητας. Επιπλέον επαναπροσδιορίζεται και απλοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ορίζεται ο χρόνος και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας, απόσυρσης και διαγραφής από το ειδικό μητρώο, εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις του δικαιώματος αντικατάστασης των οχημάτων και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας.

Επιχειρηματικά Πάρκα

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζεται η αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας και η εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι στα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης αλλά και στα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας δεν είναι εφικτή η τροποποίηση των ορίων, των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κατά τη διαδικασία εκπόνησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των φορέων ανάπτυξης/διαχείρισης και των αρμόδιων υπηρεσιών που ενέκριναν την ανάπτυξη των ΕΠΕ και ΕΠΜΜΜ και προβλέπεται η δυνατότητα καθ’ ύψος υπέρβασης στα Κέντρα Αποθήκευσης Διανομής και η διεύρυνση του περιεχομένου των «μεμονωμένων μεγάλων μονάδων» στις οποίες μπορεί να ιδρυθεί σχετικό Επιχειρηματικό Πάρκο, με τη συμπερίληψη των μεγάλων μονάδων εφοδιαστικής.

Επιτάχυνση διαδικασιών στις επενδύσεις στον νέο αναπτυξιακό νόμο

Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τις επενδύσεις που θα προβλέπει.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης «με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που θα φέρουμε με τον κύριο Παπαθανάση θα επιταχύνουμε πάρα πολύ όλες αυτές τις διαδικασίες και θα γίνονται όλα σχεδόν αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό». Προανήγγειλε δε, ότι θα δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους επενδυτές και «από το κινητό τηλέφωνο θα παρακολουθείς που είναι ο φάκελός σου, σε ποιον υπάλληλο και πόσο χρονοδιάγραμμα έχει για να υπογράψει».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Βουλή: Πέρασε το ν/σ για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης