Ελλάδα
17-05-2021 | 21:10

Στη Βουλή η τροπολογία για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις

Newsroom
Μοιράσου το
Στη Βουλή η τροπολογία για το ακατάσχετο και αφορολόγητο των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στη Βουλή κατατέθηκε η διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.

Στην ίδια τροπολογία, ορίζεται και το  αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τη χρηματοδότηση/επιχορήγηση που λάθουν οι επιχειρήσεις εστίασης για την αγορά θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Αναλυτικά, οι προτεινόμενες διατάξεις:

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

1. Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α'242) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης "Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου"

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 7141/1576/Α3/30.12,2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α' 242) και στις κατ' εφαρμογή αυτού ήδη εγκριθείσες ή/και καταβληθείσες ενισχύσεις.

3. Το άρθρο 112 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) καταργείται.

Άρθρο 4

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Διαλειτουργικότητα του ΓΕΜΗ

Στην ίδια τροπολογία, συμπληρώνεται το άρθρο 91 του ν.4635/2019 αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και συγκεκριμένα, προτείνονται διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται ότι το ΓΕ.Μ.Η. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του κόστους χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο ΙΈ.Μ.Η. (παρ.ΐβ του άρθρου 113 του ν.4635/2019) καθώς και επιμέρους πολιτικών χρήσης των δεδομένων, των διαδικασιών συναίνεσης κ.λπ.

Επιχορήγηση δικηγόρων και επιδότηση γυμναστηρίων, παιδότοπων

Εξάλλου, στην τροπολογία προβλέπεται ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»,

«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και

«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων»

δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

Προβλέπεται ότι, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 καθώς και κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, οι εν λόγω ενισχύσεις είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Απαλλάσσονται οι δικαιούχοι των εν λόγω ενισχύσεων από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Γώγος: Μέσα με τέλη Ιουνίου θα επανέλθει η μουσική στην εστίαση - Πότε θα πετάξουμε τις μάσκες

Υπό εξέταση ενίσχυση για ένδυση, υπόδηση και εποχικές επιχειρήσεις – Με ταχείς ρυθμούς οι αιτήσεις στην εστίαση

Επιπλέον ενίσχυση 520 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ - Τι προβλέπεται για τα 2 προγράμματα

MUST READ

Υπό εξέταση ενίσχυση για ένδυση, υπόδηση και εποχικές επιχειρήσεις – Με ταχείς ρυθμούς οι αιτήσεις στην εστίαση

Η αφορολόγητη «προίκα» των 150.000 ευρώ