Διεθνή
17-05-2021 | 16:57

Κομισιόν: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ

Newsroom
Μοιράσου το
Κομισιόν: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Την έγκριση νέων στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για ακόμη πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ, ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου η Κομισιόν. Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα κοινό όραμα ανάπτυξης του κλάδου, κατά τρόπο που συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ιδίως στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», σύμφωνα με το δελτίο, ενώ θα βοηθήσουν τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός και θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές του επιδόσεις.

Ο Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας δήλωσε τα εξής: «Η υδατοκαλλιέργεια διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων. Ο κλάδος μπορεί να προσφέρει υγιεινά τρόφιμα με γενικά χαμηλότερο κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με χερσαίες, καλλιέργειες. Με τις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίναμε σήμερα, θέλουμε να καταστήσουμε την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ παγκόσμιο σημείο αναφοράς από πλευράς βιωσιμότητας και ποιότητας, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγόμενα ιχθυοπροϊόντα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές.»

Στόχοι των κατευθυντηρίων γραμμών 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως εκείνα που εκπροσωπούνται στο γνωμοδοτικό συμβούλιο υδατοκαλλιέργειας. Θέτουν τέσσερις αλληλένδετους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση:
•    οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας
•    συμμετοχή στην πράσινη μετάβαση
•    διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και της ενημέρωσης του καταναλωτή
•    ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.
Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές θα στηρίξουν επίσης τη σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο ΕΕ. Όπως επισημαίνεται στο πρόσφατα δημοσιευθέν σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, η βιολογική υδατοκαλλιέργεια παραμένει ένας σχετικά νέος κλάδος, αλλά με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.

Σε αντίθεση με την αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια δεν αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της υδατοκαλλιέργειας για την ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει σύστημα στρατηγικού συντονισμού της πολιτικής για την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ.

Αυτή η στρατηγική προσέγγιση έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντική σήμερα, δεδομένων των δυνατοτήτων που έχει ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του κλάδου, ιδίως υπό το πρίσμα της κρίσης COVID-19. Οι νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ενσωματώσει πλήρως τους στόχους αυτούς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ και προτείνουν συγκεκριμένες δράσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χώρο και ύδατα, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της κλιματικής αλλαγής, της καλής μεταχείρισης των ζώων, του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου, καθώς και της επικοινωνίας σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την εκπόνηση λεπτομερών εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με τις ορθές πρακτικές στους σημαντικότερους τομείς και προβλέπει ειδικό μηχανισμό βοήθειας για την υδατοκαλλιέργεια που θα υποστηρίξει την εκπόνηση των εν λόγω εγγράφων καθοδήγησης, καθώς και την εφαρμογή των ορθών πρακτικών που περιγράφονται σε αυτά.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν την αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας στην (τρέχουσα) επανεξέταση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και να στηρίξουν αυτό το είδος παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με μέρος των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή στην συνέχεια του δελτίου Τύπου καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη αυτές τις νέες κατευθυντήριες γραμμές στα πολυετή εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για την ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τη στήριξή τους προς τον κλάδο στο πλαίσιο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) και άλλων ταμείων της ΕΕ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.