Ελλάδα
05-01-2021 | 08:38

Ποιοι και πως θα πάρουν τα 1,5 δισ. ευρώ της νέας Επιστρεπτέας– έως 15/1 οι αιτήσεις

Δήμητρα Καδδά
Μοιράσου το
Ποιοι και πως θα πάρουν τα 1,5 δισ. ευρώ της νέας Επιστρεπτέας– έως 15/1 οι αιτήσεις

Έως τις 15 Ιανουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και επαγγελματίες να υποβάλλουν αίτημα για την Επιστρεπτέα 5. Η σχετική απόφαση υπεγράφη από το ΥΠΟΙΚ, ενώ η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

To ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε πως οι δικαιούχοι του 5ου κύκλου μπορούν πλέον να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ η συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ.

Το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει ότι στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Αλλά και πως προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή Ιουνίου.

Ωστόσο, όπως είχε αναφέρει το insider.gr, δεν ξεκαθαρίζει όλο το τοπίο: με νέα απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την υποβολή των αιτημάτων ενδιαφέροντος, θα αποφασίσει το ΥΠΟΙΚ τον τρόπο υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα  συνοδευτικά στοιχεία θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 15η Ιανουαρίου 2021, ενώ η υποβολή αίτησης «δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις» όπως αναφέρεται.

ΤΟ ΥΠΟΙΚ εξηγεί πως «οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης».

Στελέχη του ΥΠΟΙΚ πάντως έχουν ξεκαθαρίσει πως και στον 5ο κύκλο τουλάχιστο το 50% του ποσού θα είναι μη επιστρεπτέο, δηλαδή επιδότηση. Επίσης έχει ορισθεί από τον Πρωθυπουργό ως ελάχιστο ποσό επιδότησης τα 1.000 ευρώ.

Η απόφαση αναφέρει ότι ο νέος κύκλος Επιστρεπτέας αφορά σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

 

Δικαίωμα έχουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, αλλά και νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,  αλλά και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Όπως και στους προηγούμενους κύκλους οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. Θα πρέπει επίσης να μην έχουν  ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό της ΕΕ ανώτατο όριο κρατικών ενισχύσεων, για την τριετία 2018-2020.

 

Το αίτημα

 

Ζητείται από τις  ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020. Αφορούν ανάλογα με την περίπτωση στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, στα ακαθάριστα έσοδα κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης» αναφέρεται στην απόφαση. Σημειώνεται πως ελέγχονται από τον 4ο κύκλο αρκετές εταιρείες που φάνηκε πως δήλωσαν αναληθή στοιχεία μείωσης τζίρου και θα ζητηθούν ανακτήσεις.

0 5ος κύκλος είναι συνέχεια του 4ου. Αυτό σημαίνει πως το τελικό ποσό που θα λάβει μία εταιρεία/επαγγελματίας θα προκύπτει αφού αφαιρεθεί η τυχόν επιδότηση που έλαβε στον προηγούμενο κύκλο. Ωστόσο, πρέπει να φανεί με βάση τα στοιχεία τζίρου τι ποσό προκύπτει, εξηγούν αρμόδιες πηγές, για να μην υπάρχουν αδικίες. Δηλαδή, στόχος της «άσκησης» που θα γίνει μετά την υποβολή των αιτήσεων είναι να «διορθωθεί» ο αλγόριθμος των χορηγήσεων ώστε να μην υπάρξουν πολύ χαμηλές χρηματοδοτήσεις σε εταιρείες που έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα το τελευταίο 2μηνο.

 
 

Επόμενα βήματα

 
Έχουν προαναγγελθεί και νέοι γύροι Επιστρεπτέας. Ωστόσο μένει να φανεί ποια θα είναι η πορεία των περιοριστικών μέτρων για να αποφασισθεί το περιεχόμενο τους αλλά και πως θα συνδέονται πλέον με το νέο εργαλείο στήριξης εταιρειών με μεγάλες δαπάνες το 2020 που σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου.
 
Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.