Όπως αναμενόταν, η Fed προχώρησε σε μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μονάδες βάσης που θα διαμορφώνεται πλέον στο εύρος 1,75%-2,00% αναφέρει στο οικονομικό της δελτίο η Τράπεζα Πειραιώς.

Την κίνηση αυτή απέδωσε στις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την οικονομική προοπτική και στις συγκρατημένες («muted») πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η έντονη διχογνωμία μεταξύ των μελών της επιτροπής καθώς δύο μέλη ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του παρεμβατικού επιτοκίου ως έχει, ενώ ένα άλλο τάχτηκε υπέρ μίας μεγαλύτερης μείωσης του επιτοκίου (κατά 50 μ.β.). Επιπρόσθετα, από τις δημοσιευμένες προβλέψεις προκύπτει ότι η πλειοψηφία των μελών επιθυμούν η μείωση αυτή του παρεμβατικού επιτοκίου να είναι η τελευταία (10 από τα 17 για το 2019, 9 για το 2020 και 11 για το 2021). Μάλιστα, ορισμένα εξ’ αυτών προκρίνουν συγκρατημένη αύξησή του αργότερα.

Επίσης, μείωσε το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 25 μ.β. (στο 2,50%) και το επιτόκιο στις καταθέσεις πέραν των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων (interest on excess reserves-IOER) κατά 30 μ.β. (στο 1,80%). Διατηρεί ως έχει την πολιτική επανεπένδυσης του κεφαλαίου των τίτλων που κατέχει και που λήγουν. Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του μεγέθους του ισολογισμού της Fed (μέσω μικρότερων επανεπενδύσεων) σταμάτησε την 1 η Αυγούστου.

Ωστόσο, ο πρόεδρός της Τζέρομ Πάουελ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεργοποίησης της πολιτικής επέκτασής του νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν προεξοφλώντας σχετική συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το ρυθμό ανάπτυξης ως «μέτριο» (“moderate”), τις πληθωριστικές πιέσεις ως ήπιες (“muted”) και την αγορά εργασίας ως ισχυρή. Διαπιστώνει επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών (αυξάνονται με «strong pace» αντί του «picking up»), αλλά και εξασθένηση των εταιρικών πάγιων επενδύσεων (από ήπιο-«soft» ρυθμό ανάπτυξης σε πιο γενική διατύπωση «have weakened») προσθέτοντας σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, για πρώτη φορά, και τις εξαγωγές.

Οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις προγενέστερες του Ιουνίου. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι ο οριακά υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης το 2019 και το 2021 και η πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις του παρεμβατικού επιτοκίου το οποίο σταθεροποιείται στο 1,9% έως το 2020, ενώ για τα επόμενα δύο έτη αναμένεται αύξηση 25 μ.β. ανά έτος.

Οι αποφάσεις της Fed όπως τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς συνάδουν με την εξέλιξη των στοιχείων αναφορικά με τον πληθωρισμό. Από την πλευρά του κόστους παραγωγής ασκείται πτωτική επίδραση στον πληθωρισμό, όπως και από την ενίσχυση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του USD. Από την πλευρά της αγοράς εργασίας τα στοιχεία καταδεικνύουν ανοδική επίδραση στο δομικό πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται χαμηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του και ταυτόχρονα ο ρυθμός αύξησης των μισθών υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του.

Όμως, οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των αγορών και των καταναλωτών παραμένουν αρκετά υποτονικές. Παράλληλα, τα στοιχεία της προσφοράς χρήματος φαίνεται να καταδεικνύουν ουδέτερη επίδραση στον πληθωρισμό. Συνολικά, τα στοιχεία του Αυγούστου καταδεικνύουν ελαφρώς πτωτική επίδραση στον πληθωρισμό, συνηγορώντας στις μειώσεις του παρεμβατικού επιτοκίου.