Οι 1.570.331 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που υπέβαλαν πέρυσι το φορολογικό έντυπο Ε3, δηλώνοντας όλες τις μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά τους έξοδα, παρείχαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και πλήθος άλλων πληροφοριών, όπως ο σειριακός αριθμός του POS τους, αλλά και το πιστωτικό ίδρυμα και τον λογαριασμό με το οποίο είναι αυτό συνδεδεμένο.

Και με το νέο Ε3, το οποίο δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η ΑΑΔΕ ζητεί από επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αναλυτικά στοιχεία, ειδικά για τις δαπάνες τους, προκειμένου να τα αξιοποιήσει για να «τρέξει» σύνθετες διασταυρώσεις. Για το λόγο αυτό, όπως πέρυσι, έτσι και εφέτος, η λεπτομερειακή καταγραφή των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων είναι υποχρεωτική.

Από τις διασταυρώσεις αυτές -που ήδη διενεργούνται από την ΑΑΔΕ - η φορολογική διοίκηση συλλέγει στοιχεία για τους μέσους όρους γενικών ή και ειδικών κατηγοριών δαπανών ανά κλάδο επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, εντοπίζει τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω των τερματικών POS και των συνδεδεμένων με αυτά επαγγελματικών λογαριασμών κάθε επιχείρησης, ενώ είναι σε θέση να γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις δεν καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές και ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς.

Τα διαδικαστικά

Υπενθυμίζεται πως η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3)συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων. Σε περίπτωση δε διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).

Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Τέλος, σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.