Επαναφέρεται η υπερβάλλουσα μείωση ή, αλλιώς, h προσωπική διαφορά στους μισθούς των μετατασσόμενων υπαλλήλων των ΟΤΑ και του Δημοσίου, έπειτα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατόπιν προσφυγής του δήμου Ρόδου και παρέμβασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι υπάλληλοι, που προέρχονται από μετάταξη δικαιούνται να λαμβάνουν τη διαφορά από τη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου (υπερβάλλουσα μείωση) και στη νέα τους θέση, κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας, η οποία επιβάλλει να αμείβονται με ίσες απολαβές υπάλληλοι, που παρέχουν ίδιας αξίας υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι από οποιονδήποτε φορέα σε άλλον φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται να λάβουν τόσο ποσό υπερβάλλουσας μείωσης όσο δικαιούνται και οι υπάλληλοι της θέσης του φορέα υποδοχής με τα ίδια έτη υπηρεσίας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Με την Πράξη αυτή (122/2015) ανακαλείται προηγούμενη Πράξη (135/2015), σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την υπερβάλλουσα μείωση  δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή, στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε άλλο φορέα.