Περιθώριο έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν οι εργοδότες για να δηλώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις ημέρες χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα  όσους εργαζομένους έκαναν χρήση της άδειας, μέσω του εντύπου ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας». 

Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού συνεχίζεται και τον Ιούνιο για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα ως εξής: 

- εάν τα παιδιά έχουν ενταχθεί σε υπο-τμήματα τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής και ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς, αλλά διακεκομμένα, δηλαδή μόνο για τις ημέρες που το υπο-τμήμα δεν λειτουργεί. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος θα χρειαστεί να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υπο-τμήματος της σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού του.

- εάν τα παιδιά δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων-εφόσον ο γονέας έχει υποβάλλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στη διεύθυνση του σχολείου –  επειδή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον εργοδότη του βεβαίωση της σχολικής μονάδας ότι το παιδί δεν παρακολουθεί μαθήματα.

- εάν εμφανιστεί κρούσμα κορονοϊού COVID – 19 στη σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί και επιβληθεί το μέτρο της στοχευμένης αναστολής λειτουργίας της , οι γονείς δικαιούνται επίσης να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Πως θα πληρωθεί από το κράτος

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ που υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς, η πληρωμή της άδειας θα γίνει σε τρία στάδια:

- αρχικά οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους το σύνολο των ημερομισθίων τους κανονικά, δηλαδή τόσο αυτών που πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι ως εργοδότες όσο και αυτών που καλύπτονται από το υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια θα δηλώσουν στην Α.Π.Δ  το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού. Οι μισθωτοί που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού θα πληρωθούν κανονικά από τον εργοδότη τους. 

- έως τις 15 Ιουνίου οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με έντυπο ειδικού σκοπού τις ημέρες της ειδικής άδειας που έλαβαν οι εργαζόμενοι τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Στο ειδικό έντυπο θα δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, των μικτών αποδοχών των εργαζομένων για τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο που τελεί σε τέτοια άδεια.

- το υπουργείο Εργασίας, μετά από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων που θα δηλωθούν στην ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες, θα καταβάλει το ποσό που υποχρεούται στον εργοδότη που αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζόμενου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού πλέον των εργοδοτικών εισφορών.

Η αρμόδια Διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του νέου απολογιστικού ειδικού εντύπου για την άδεια ειδικού σκοπού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται "αν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα Μαϊου υποβάλλονται ημέρες αδείας, οι οποίες δεν συμπληρώνουν τετράδα (3+1), τότε οι ημέρες αυτές θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση για τον μήνα Ιούνιο.

Βήμα - βήμα η υποβολή του εντύπου

Η υποβολή του εντύπου «Ε11.1 -ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων γίνεται με επιλογή στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] - [ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ] - [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε νέα Γνωστοποίηση Ετήσιας Άδειας, πατήστε εδώ:].

adeiaeidikoyskopou1.jpg


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξτε το παράρτημα του εργοδότη για το οποίο υποβάλλετε το έντυπο «Ε11.1:ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Τα παραρτήματα που εμφανίζονται στη λίστα είναι αυτά που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ.

Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα. Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία. Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων.

Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο «ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ] - [ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ] - [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή» κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

Εφόσον ένα έντυπο παραμείνει σε προσωρινή κατάσταση για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, τότε αυτό διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα.

[Εισαγωγή] - [ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ]

adeiaeidikousdkopou2.jpg

adeiaeidikoyskopou3.jpg

Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης - έτος - στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 

Συμπληρώστε το Έτος υποβολής.

Εφόσον στο έντυπο «Δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314) για τους οποίους και οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη» συμπληρώστε 'ναι' και στη συνέχεια καταχωρείστε τα στοιχεία της Τράπεζας και του ΙΒΑΝ (GR################) του εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώστε 'όχι'.