Εκδόθηκε η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση: δύο θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μίας θέσης Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας θέσης Ιατρού με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 10 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ένα από τα παρακάτω πτυχία:

- Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ 

- Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ 

- Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες.

Τα προσόντα που εξασφαλίζουν την επιτυχία

Από την Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεκτιμηθούν τα εξής προσόντα:

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας, η εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Για τη θέση του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η εμπειρία, η γνώση Η/Υ καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών.

Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΔΑΕ, θα «μετρήσουν» η γνώση και άλλης γλώσσας των χωρών της Ε.Ε., καθώς και η επαγγελματική, μελετητική ή ερευνητική εμπειρία πέραν της απαιτούμενης.

Τέλος για τις θέσεις των Ιατρών θα συνεκτιμηθούν η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η εμπειρία, η γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ( www.asep.gr ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει την Δευτέρα 1η Ιουνίου και λήγει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.