Ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε δύο από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του εξωτερικού, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουν Έλληνες πτυχιούχοι που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως το τέλος του μήνα.

Στην Παγκόσμια Τράπεζα, το χειμερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δέχεται υποψήφιους από τα εξής επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, δη,όσια, υγεία, εκπαίδευση, διατροφή, κοινωνικές επιστήμες, γεωργία, περιβάλλον, διαχείριση φυσικών πόρων, λογιστική, επικοινωνία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορική κ.α.

Η διάρκεια της άσκησης είναι 4 εβδομάδες, η έδρα είναι η Ουάσινγκτον και ο οργανισμός καλύπτει την αμοιβή των ασκούμενων, συν έξοδα μετακίνησης ύψους έως 3.000 δολάρια. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, έως τις 31 Οκτωβρίου, στον δικτυακό τόπο https://worldbankgroup.csod.com/ats/careersite.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό  Συνέδριο

Με 1.350 ευρώ το μήνα αμείβεται  η περίοδος πρακτική άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό  Συνέδριο. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών και ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου, την 1η Μαΐου και την 1η Σεπτεμβρίου.

Δεκτοί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης γίνονται οι υποψήφιοι οι οποίοι:

  • είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή επιτρέψει παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό·
  • είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου που τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην κατηγορία καθηκόντων AD(*), όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το Συνέδριο
  • επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σε έναν από τους τομείς δραστηριότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
  • δεν έχουν πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση σε ευρωπαϊκό θεσμικό ή άλλο όργανο
  • δηλώνουν ότι κατέχουν άριστα μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουν ικανοποιητικά τουλάχιστον μία δεύτερη.

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίζουν πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπως αυτό εκδίδεται από τις αρχές της χώρας τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε θέσεις δημόσιας διοίκησης, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, στην διεύθυνση www.eca.europa.eu.