Πεντάμηνη απασχόληση σε 728 ανέργους που επιθυμούν να δουλέψουν ως προσωπικό φύλαξης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προσφέρει η νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ.

Η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού σε δημόσιους φορείς, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή 15 Απριλίου έως και τις 25 του μήνα, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3.    Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4.    Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

5.    Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

6.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Επειδή οι θέσεις απασχόλησης αφορούν μόνο στην ειδικότητα ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μόνο εάν υπάγονται έστω σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Για παράδειγμα, ένα πτυχιούχος εγγεγραμμένος άνεργος απόφοιτος Α.Ε.Ι. π.χ. Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για θέση ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό, μόνο εάν ταυτόχρονα υπάγεται έστω σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραμμένου ανέργου, αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, μακροχρόνια άνεργος, άνω των 29 ετών κλπ), διαφορετικά αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.  

Μοριοδότηση

Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

-  Αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω

- Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

- Ηλικία

- Αριθμός ανήλικων τέκνων

- Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.