Άνοιξε αργά το βράδυ της Τρίτης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η σχετική εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις.

Το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» αναφέρεται για λόγους συντόμευσης ως Δήλωση Αναστολής Σύμβασεων Εργασίας.

Η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας υποβάλλεται από επιχειρήσεις εργοδότες, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά βάσει Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εντύπων σε διαφορετικούς χρόνους και πάντα εντός του διαστήματος από 24.3.2020 έως και 20.4.2020 (χρόνος εφαρμογής του μέτρου) από τον ίδιο εργοδότη, τμηματικά με ξεχωριστές υποβολές, ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Τα βήματα της αίτησης

Η Υποβολή της Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας πραγματοποιείται από την αρχική οθόνη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιλέγοντας από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] – [Εισαγωγή] ή εναλλακτικά από την ενότητα [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] κάνοντας κλικ στο [Για να καταχωρήσετε νέα Δήλωση, πατήστε εδώ:].
Το έντυπο υποβάλλεται μόνο από το παράρτημα της έδρας.

Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο Δήλωσης Αναστολής Δραστηριότητας ( Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας) σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη] – [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή» κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου. [Εισαγωγή] – [Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριότητας Εργοδότη]

Κύρια Οθόνη Εισαγωγής –Τύπος αναστολής «Από Δημόσια Αρχή»

Η δήλωση της επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής
Κύρια Οθόνη Εισαγωγής-Τύπος Αναστολής «Πλήττομαι Σημαντικά»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΔΙΑ «ΕΦΚΑ»
Τα πεδία «Α.Φ.Μ.», «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», «Α.Μ.Ε.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ» συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη».
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ
Επιλέγεται από λίστα η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη.

ΚΥΡΙΟ (ΚΑΔ) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Συμπληρώνεται από το σύστημα και αφορά την κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) της επιχείρησης, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο TAXIS, η οποία πρέπει να ανήκει κάθε φορά στις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν ανασταλεί από Δημόσια Αρχή ή πλήττονται σημαντικά.
Στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας.

ΜΙΣΘΩΝΩ ΑΚΙΝΗΤΑ
Επιλέγεται τιμή Ναι/Όχι και αφορά μόνο τις περιπτώσεις επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής και όχι τις περιπτώσεις που πλήττονται σημαντικά.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ
Καταχωρείστε την ημερομηνία έναρξης της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη μετά από εντολή Δημόσιας Αρχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συμπληρώστε εδώ όσες σχετικές με το προς υποβολή έντυπο πληροφορίες επιθυμείτε να συμπεριλάβετε.

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο [Έλεγχος]. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στον ΕΦΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ -ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από το
ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη»

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται αυτόματα και χωρίς δυνατότητα τροποποίησης οι απασχολούμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από την 1η έως την 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Μετά από επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθέντων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντύπων έναρξης (Ε3) και λύσης της εργασιακής σχέσης (Ε5, Ε6 και Ε7), καταρτίζεται σε πραγματικό χρόνο στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα κατάσταση απασχολούμενων εργαζομένων ανά εργοδότη, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως Τρέχουσα Κατάσταση. Ο εργοδότης μπορεί να καταχωρήσει στη Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας μόνο απασχολούμενους, που ανήκουν στην Τρέχουσα Κατάσταση. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου απασχολούμενοι δεν αναφέρονται στην Τρέχουσα Κατάσταση, για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στη Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας, θα πρέπει ο εργοδότης να απευθύνει σχετικό αίτημα στο Email ergani@yeka.gr εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ο απασχολούμενος δεν περιλαμβάνεται στην Τρέχουσα Κατάσταση, επισυνάπτοντας παράλληλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Μετά από έλεγχο των ανωτέρω το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα ενσωματώνει τους εν λόγω απασχολούμενους στην Τρέχουσα Κατάσταση και στη συνέχεια θα υποβάλλεται η σχετική Δήλωση Αναστολής Δραστηριότητας.

Για την συμπλήρωση των στοιχείων των απασχολούμενων που είναι σε αναστολή συστήνεται η χρήση της δυνατότητας για [Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση] με κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.
Αν αφήσετε κενό το πεδίο [Εισαγωγή Απασχολούμενων από τρέχουσα κατάσταση Για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος] και κάνετε κλικ στο κουμπί [Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση], τότε στο υπό υποβολή έντυπο θα συμπληρωθούν αυτόματα τα στοιχεία του συνόλου των απασχολούμενων της Τρέχουσας Κατάστασης.

Αν στο πεδίο [Εισαγωγή Απασχολούμενων από τρέχουσα κατάσταση Για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος] καταχωρήσετε τον αριθμό ενός εκ των παραρτημάτων και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουμπί [Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση], τότε στο υπό υποβολή έντυπο θα συμπληρωθούν αυτόματα τα στοιχεία των απασχολούμενων της Τρέχουσας Κατάστασης για το συγκεκριμένο παράρτημα.
Επιπλέον, με κλικ στο κουμπί [Προσθήκη] δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων ανά απασχολούμενο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ/ΤΩΝ

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Προσθήκη», ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων εκμισθωτή/των, με υποχρεωτικά τα πεδία «ΑΦΜ, «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ» για τα φυσικά πρόσωπα, «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» για τα μη φυσικά πρόσωπα, «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία οδός, αριθμός, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Τοπική/Κοινότητα. Με κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» καταχωρούνται και μπορεί αργότερα να ανασυρθούν τα σχετικά στοιχεία. Με την ίδια διαδικασία ανοίγει κάθε φορά η καρτέλα συμπλήρωσης στοιχείων νέου εκμισθωτή/των.
Τέλος, μετά από κλικ στο πεδίο [Υποβολή] πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του εντύπου και εφόσον δεν εντοπισθούν σφάλματα, αυτό οριστικοποιείται με την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και την αποτύπωση της ημερομηνίας και ώρας της υποβολής.

Μπείτε στην πλατφόρμα πατώντας εδώ