«Σβήνονται» από το χαρτοφυλάκιο του ΕΦΚΑ οφειλές ιδιωτών που δεν ξεπερνούν τα 200 ευρώ, σύμφωνα με ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που αφορά σε θέματα του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται μια πάγια διαδικασία διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα υλοποιείται κάθε χρόνο από την κεντρική υπηρεσία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Στόχος είναι η εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ από ληξιπρόθεσμες οφειλές πολύ μικρού ύψους, καθώς το κόστος είσπραξής τους προκαλεί δυσανάλογο διοικητικό βάρος και υπερβαίνει  στις περισσότερες περιπτώσεις το οφειλόμενο ποσό.

Τι προβλέπει η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας

Ειδικότερα, προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31η Ιανουαρίου του  επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρονών από το έτος βεβαίωσης, εφόσον: 

α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ ανά οφειλέτη,

β) δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά τον χρόνο της διαγραφής.

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η κατ' έτος διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να ελέγχεται o χρόνος δημιουργίας της οφειλής, ή ο χρόνος βεβαίωσής της στο ΚΕΑΟ.

Με την υλοποίηση των διαγραφών αποτρέπεται η συσσώρευση μικρών οφειλών αμφιβόλου εισπραξιμότητας, η οποία θέτει τροχοπέδη στο στρατηγικό προγραμματισμό και την εκπλήρωση των σκοπών των υπηρεσιών είσπραξης του φορέα.

Τέλος, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν θετικές επιπτώσεις και στη λειτουργικά του ΕΦΚΑ, οι οποίες συνίστανται στην εξοικονόμηση του κόστους για την έκδοση ειδοποιήσεων και την αποδέσμευση του προσωπικού από την επιδίωξη είσπραξης των εν λόγω οφειλών.