Από σήμερα προστέθηκε η δυνατότητα στην ιστοσελίδα (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις λεγόμενες «ειδικές περιπτώσεις», να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις ώστε να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου των οποίων οι συμβάσεις λύθηκαν πρόωρα λόγω της πανδημίας, εργαζόμενοι που βρήκαν δουλειά μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, μισθωτοί που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και παράλληλα εργάζονται σε άλλο εργοδότη που τους έχει θέσει σε αναστολή, είναι μερικές από τις ειδικές κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να λάβουν την αποζημίωση.

Πιο συγκεκριμένα. οι εργαζόμενοι των «ειδικών περιπτώσεων», μπορούν να προβούν από σήμερα έως τις 12 Μαίου, σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως εξής:

Σε συνέχεια της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση- εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας, όπου προσδιορίζουν την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται.

Επιπροσθέτως, θα δοθεί δυνατότητα στις υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σήμανσης ενεργής θέσης εργασίας όπως εμφανίζεται αυτόματα με βάση την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων στο ΠΣ Εργάνη, ως μη ισχύουσας, με υποχρέωση χαρακτηρισμού ως προς  την ειδική περίπτωση, μεταξύ των κάτωθι:

α) Μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002,

β) Μεταφοράς προσωπικού,

γ) Γνήσιου Δανεισμού,

δ) Γνήσιου δανεισμού κατά το παρελθόν,

ε) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α.,

στ) Απασχόλησης μέσω Ε.Π.Α στο παρελθόν,

ζ) Επίσχεσης εργασίας,

η) Υποβολής πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη  εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί δυνατότητα υποβολής δήλωσης σε όσους εργαζόμενους υπάρχει υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που τους θέτει σε αναστολή και όλες οι υπόλοιπες ενεργές θέσεις εργασίας έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες.

Εργαζόμενοι με πολλούς εργοδότες

Δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) ΥΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε περίπτωση εργαζόμενων που έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη δήλωση εργοδότη που θέτει τον εργαζόμενο σε αναστολή, αλλά υπάρχουν και άλλες ενεργές θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί σε αναστολή και δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μη ισχύουσες, των οποίων όμως οι δηλωμένες στο ΠΣ Εργάνη εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης αθροιστικά, δεν ξεπερνούν το 30% των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για όλες τις ενεργές θέσεις εργασίας από 15/3/2020 έως 20/4/2020.

Η καταβολή της  αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όλες αυτές τις περιπτώσεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 14/5 και 15/5/2020.