Δεν περιέρχονται στο Δημόσιο τα ανείσπρακτα μερίσματα, εφόσον οι δικαιούχοι τους εξατομικεύονται στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας εντός πενταετίας από την έγκριση του ισολογισμού και τη λήψη απόφασης για τη διανομή.

Ειδικότερα, μέχρι πρόσφατα, τα μερίσματα που δεν εισπράττονταν από τους δικαιούχους μέσα σε πέντε έτη, μπορούσαν να περιέλθουν στο Δημόσιο. 

Ωστόσο, εγκύκλιος της ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβαίνει εφόσον πραγματοποιείται λογιστική καταχώρηση των μερισμάτων, εντός της παραπάνω προθεσμίας, στους ιδιαίτερους λογαριασμούς υποχρεώσεων των λογιστικών βιβλίων που τηρούνται διακριτά για καθένα από τους δικαιούχους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι των μερισμάτων δε χάνουν το δικαίωμα είσπραξης και τα εν λόγω ποσά δεν περιέρχονται στο Δημόσιο. 

Δίνεται, επομένως, τέλος στον προβληματισμό που υπήρχε μέχρι σήμερα σχετικά με το αν η παραπάνω εξατομίκευση των δικαιούχων ήταν απαραίτητη ή εάν, αντίθετα, αρκούσε η γενική – χωρίς ειδική αναφορά των δικαιούχων - καταχώρηση των προς διανομή ποσών στις υποχρεώσεις της εταιρείας.