Με ποσοστό 6,33% συμμετέχει η Alpha Bank στα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι η Alpha Bank κατέχει από την 08.12.2015 άμεσα 267.008.839 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και έμμεσα μέσω της ελεγχόμενης από αυτή εταιρείας Alpha Group LTD, 139.871.368 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές, ανέρχονται συνολικά σε 406.880.207, ήτοι ποσοστό 6,33% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.