Στην υπογραφή ειδικών συμφωνιών με τις συστημικές τράπεζες προχωρεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των σκοπών και των δικαιωμάτων του, για όσο χρόνο κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα στα εν λόγω ιδρύματα.

Οι εν λόγω συμφωνίες σχετίζονται με τα σχέδια αναδιάρθρωσης που έχουν κατατεθεί από τις τράπεζες στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ρυθμίζουν τις σχέσεις του ΤΧΣ με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ESFS) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Στη βάση της συμφωνίας, το ΤΧΣ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί το βαθμό συμμόρφωσης των τραπεζών με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονομία.

Ενδεικτικά μέσω των αναθεωρημένων σχεδίων αναδιάρθρωσής τους οι τράπεζες έχουν αναλάβει τις εξής δεσμεύσεις:

1) Να εστιάσουν στην αποκατάσταση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των τραπεζικών δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, τα σχέδια αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν δέσμες μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέσης και της δομής των ισολογισμών τους.

(2) Οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα ευρύ πρόγραμμα εξορθολογισμού, με μειώσεις υποκαταστημάτων και προσωπικού στις τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητές. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των υποκαταστημάτων και του προσωπικού να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους των δραστηριοτήτων.

3) Οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησης τους, στοιχείο καθοριστικό για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας τους. Έτσι, θα πρέπει να έλθουν σε θέση να πληρώνουν ακόμη χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Οι τόκοι που καταβάλλονται για καταθέσεις (μέσος όρος των προθεσμιακών καταθέσεων, των καταθέσεων όψεως και των επιτοκίων των καταθέσεων ταμιευτηρίου) αναμένεται να μειωθούν και άλλο. Αυτή η μείωση θα επιτευχθεί κυρίως με την καταβολή πολύ χαμηλότερων επιτοκίων για τις προθεσμιακές καταθέσεις.

4) Τα σχέδια αναδιάρθρωσης προβλέπουν επίσης ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών με μείωση του καθαρού δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις και καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.