Την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών ανακοίνωσε επισήμως η Eurobank. Ταυτόχρονα όρισε στο 0,01 ευρώ ανά νέα μετοχή ή στο 1 ευρώ μετά το reverse split την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Όπως γνωστοποιεί η τράπεζα, το ποσό που συγκεντρώνει, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από την ανταλλαγή τίτλων, υπερβαίνει τα 2,098 δισ. ευρώ και συνεπώς δεν θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ.

Ειδικότερα, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση €2.038.920.000, η Eurobank ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια.

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα 0,01 ευρώ ανά Νέα Μετοχή ή 1,00 ευρώ μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, υπερβαίνει τα 2.038.920.000 ευρώ και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ.

Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά 611.676.000 ευρώ και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά 1.427.244.000 ευρώ διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.