Δύσκολο εγχείρημα για τις τράπεζες αποδεικνύεται η μείωση του χρόνου υπερημερίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω των 12 μηνών, όπως επίσης και επαναφορά του συνόλου των ρυθμισμένων δανείων σε ομαλή αποπληρωμή.

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει των στοιχείων του 9μήνου 2020, παρά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ποσοστό 64% αυτών παραμένει σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Όσο για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί, το ποσοστό όσων ξαναγίνονται κόκκινα έχει αυξηθεί στο 21,4% από 19,9% στο τέλος του 2019.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δάνεια 15,9 δισ. ευρώ (27% των ΜΕΔ) είναι αβέβαιης είσπραξης, δάνεια 30,3 δισ. ευρώ έχουν καταγγελθεί, ενώ δάνεια 7,8 δισ. ευρώ έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας.

Όπως αναφέρει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ:

 • Τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης ανήλθαν σε 15,9 δισ. ευρώ (27% των ΜΕΔ) στο τέλος του εννεαμήνου του 2020, μειωμένα κατά 21,8% σε σχέση με το τέλος του 2019 (20,4 δισ. ευρώ). Επιπλέον παρατηρείται βελτίωση του λόγου των δανείων τα οποία είναι σε καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες προς το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές). Συγκεκριμένα, ο λόγος ανήλθε σε 6,1% στο τέλος του εννεαμήνου του 2020, έναντι 12,4% στο τέλος του 2019.
 • Τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) συνέχισαν την πτωτική τους πορεία κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020 και ανήλθαν σε 12,5 δισ. ευρώ (21% των ΜΕΔ), σημειώνοντας μείωση κατά 11,0% σε σχέση με το τέλος του 2019 (14,0 δισ. ευρώ). Παρ' όλα αυτά, επισημαίνεται ότι το 64,0% των ΜΕΔ που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνεται σε 78,6% και για τα επιχειρηματικά σε 50,8%, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου το ποσοστό διαμορφώνεται σε 87,5% έναντι 80,9% στο τέλος του 2019.

 • Παράλληλα, το 52% των ΜΕΔ αφορά καταγγελμένες απαιτήσεις, οι οποίες στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 ανήλθαν σε 30,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 11,1% σε σχέση με το τέλος του 2019 (34,1 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της διαγραφής καταγγελμένων απαιτήσεων ύψους 0,9 δισ. ευρώ.
 • Το σύνολο των ρυθμισμένων (forborne) δανείων ανήλθε στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 σε 32,8 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 20,0% των συνολικών δανείων έναντι 22,8% στο τέλος του 2019 (38,6 δισ. ευρώ). Εντούτοις, το 21,4% των ήδη ρυθμισμένων δανείων εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το τέλος του 2019 (19,9%).
 • Το 43,8% των ΜΕΔ άνω των 90 ημερών δεν έχει ρυθμιστεί, έναντι 45,4% στο τέλος του 2019, ενώ τα ποσοστά για τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ανέρχονται σε 42,4%, 50,6% και 43,0% αντίστοιχα.
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 7,8 δισ. ευρώ, ήτοι 13,2% των ΜΕΔ εντός ισολογισμού, αφορούν απαιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας. Από αυτά 4,7 δισ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που είχαν ήδη καταγγελθεί. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα (π.χ. ν. 3869/201018) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν. 4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας). Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 27,1% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 17,4%.
 • Οι διαγραφές δανείων το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 0,9 δισ. ευρώ αφορούν καταγγελμένες απαιτήσεις, κυρίως επιχειρηματικών δανείων.
 • ·Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2020 τα δάνεια τα οποία κινήθηκαν από τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ήταν λιγότερα από τα δάνεια τα οποία κινήθηκαν από τα μη εξυπηρετούμενα προς τα εξυπηρετούμενα κατά 334 εκατ. ευρώ.
 • Στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 ο τριμηνιαίος ρυθμός αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) ανήλθε σε 1,3% και ο δείκτης αθέτησης (default rate) σε 0,7%. Επισημαίνεται ότι το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό αποκατάστασης (2,3%), ενώ το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο τον χαμηλότερο (0,6%).
 • Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις ανήλθε στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 σε 43,8% από 43,9% το 2019. Ειδικότερα, οι προβλέψεις που είχαν σωρευτικά σχηματίσει οι τράπεζες έως το τέλος του εννεαμήνου του 2020 για την κάλυψη των ΜΕΔ ανέρχονται στο επίπεδο των 25,8 δισ. ευρώ έναντι 30,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική συναλλαγή πώλησης μέσω τιτλοποίησης, καθώς και στις διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν εντός του εννεαμήνου. Συνολικά, επισημαίνεται ότι το επίπεδο του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις υπολείπεται του μέσου όρου των ευρωπαϊκών ομίλων μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του β΄ τριμήνου του 2020.
 • Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από εξασφαλίσεις στο τέλος του εννεαμήνου του 2020 ανήλθε σε 57,1%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το τέλος του 2019 (55,7%). Ωστόσο, ο δείκτης κάλυψης ρυθμισμένων ΜΕΔ από εξασφαλίσεις ανέρχεται σε υψηλότερο επίπεδο, ήτοι 63,4% έναντι 61,9% στο τέλος του 2019.

Διαβάστε επίσης: