Αυξημένες θα παραμείνουν για ολόκληρο το 2020 οι επιβαρύνσεις από τις επισφάλειες για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, εξαιτίας της επίπτωσης της πανδημίας όπως εκτιμά ο οίκος DBRS σε έκθεσή του με τίτλο «Greek Banks Contain COVID-19 Impact to Date, but Downside Risks Loom».

Όπως τονίζει ο οίκος οι δείκτες ποιότητας περιουσιακών στοιχείων παρέμειναν σχετικά ανεπηρέαστοι, αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα διάφορα μέτρα δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής στήριξης που ισχύουν, καθώς και του διευκολυντικού ρυθμιστικού πλαισίου για τους δανειολήπτες που επηρεάζονται από την πανδημία. Ωστόσο, όπως σημειώνει η DBRS τα εγχώρια δάνεια που φτάνουν 18 δισ. ευρώ και για τα οποία ισχύει μορατόριο πληρωμών, δημιουργούν δυνητικούς κινδύνους για τις τράπεζες, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την απόδοση αυτών των δανείων μόλις λήξουν τα μορατόρια. Η τάση για αυξημένες επισφάλειες που ανακοινώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2020 θα συνεχιστεί για ολόκληρο το έτος.

DBRS

O οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως παρά τη σημαντική απώλεια που είναι πιθανό να προκαλέσουν οι περισσότερες από τις τιτλοποιήσεις που «τρέχουν» οι ελληνικές τράπεζες, θεωρεί την πρόσφατη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης «Cairo» της Eurobank ύψους 7,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020 ως σημαντικό de-risking βήμα. Αυτή η συναλλαγή, η οποία ήταν η πρώτη που χρησιμοποίησε το σχέδιο «Ηρακλής», είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των NPE της Eurobank σε 6,2 δι. ευρώ στο τέλος του α' εξαμήνου 2020 από 13,0 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Επιπλέον, η Alpha Bank καταγράφει πρόοδο στο κλείσιμο της τιτλοποίησης «Galaxy» (δάνεια με ακαθάριστη λογιστική αξία (GBV) 10,8 δισ. ευρώ) και στοχεύει σε μια δεσμευτική συμφωνία έως το τέλος του 2020, καθώς οι συνθήκες της αγοράς συνεχίζουν να προχωρούν προς την εξομάλυνση και οι διεθνείς επενδυτές φαίνεται να διατηρούν το ενδιαφέρον τους για την ελληνική αγορά «κόκκινων δάνειων».

Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον αποδεικνύεται και από τις δεκμευτικές συμφωνίες για την τιτλοποίηση «Icon» της Εθνικής Τράπεζας ύψους 1,6 δισ. ευρώ, και του «Phoenix» και «Iris» της Τράπεζας Πειραιώς των 1,9 δισ. ευρώ και 0,6 δισ. δανείων GBV αντίστοιχα που έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες.

Εάν όλες οι προαναφερθείσες συναλλαγές ολοκληρωθούν εντός του εξαμήνου 2020, οι τράπεζες θα έχουν καταφέρει να μειώσουν τα NPEs σε πάνω από 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2020. Ωστόσο, η DBRS θεωρεί ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης είναι υψηλότερος για τις συναλλαγές στις οποίες δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόμα σχετικά ασταθείς συνθήκες της αγοράς και ότι το αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις αποτιμήσεις.

DBRS

H DBRS αναφέρει στη συνέχεια πως ο οργανικός σχηματισμός NPEs παραμένει αρνητικός μέχρι στιγμής φέτος. Ωστόσο, μια πιθανή αλλαγή προς μια πιο «συντηρητική» προσέγγιση για τη διαχείρηση των δανείων με μορατόριο, τα οποία επί του παρόντος ταξινομούνται σε μεγάλο βαθμό ως δάνεια «πρώτου σταδίου», θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σημαντική αύξηση στα δάνεια του «δεύτερου σταδίου», δηλαδή τα δάνεια για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Αυτά τα δάνεια, τα οποία θεωρούνται πρώιμοι δείκτες επιδείνωσης της ποιότητας των assets, έχουν αυξηθεί σε μέτριο βαθμό κατά 1,1 δισ. ευρώ για τις τέσσερις τράπεζες από το τέλος του 2019.

Στην ανάλυση του ο οίκος επισημαίνει πως στο τρέχον στάδιο, είναι πολύ αβέβαιο να προσδιοριστεί ποιο ποσοστό δανείων με μορατόριο θα μπορεί να εξυπηρετείται μόλις λήξει η περίοδος αναστολής πληρωμών με το τοπίο να ξεκαθαρίζει το α' εξάμηνο του 2021.