Την ένταξη των μετοχών της CairoMezz στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα, η  Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. 

Σημειώνεται ότι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezz είναι η 23.09.2020 και από την επόμενη ημέρα (24.09.2020) οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,22 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι της Eurobank Holdings που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.09.2020 (recorddate) θα είναι δικαιούχοι της διανομής μετοχών έκδοσης της Cairo Mezz κατά τα ανωτέρω.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Holdings, που συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020, μεταξύ άλλων ενέκρινε:

  1. τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά 0,0155 ευρώ και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc με έδρα στην Κύπρο αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και
  2. την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους 20.400.390,19 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.