Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα υλοποιήσει η Τράπεζα Πειραιώς τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ, όπως διαβεβαίωσε ο CEO Χρήστος Μεγάλου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα α΄τριμήνου.

Η Διοίκηση βρίσκεται σε επαφή με τους επενδυτές για τα δύο επιμέρους πακέτα, το Phoenix ύψους 2 δισ. ευρώ και το Vega ύψους 5 δισ ευρώ. Όπως είπαν τα στελέχη της τράπεζας, στόχος είναι η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2020, το αργότερο αρχές του 2021. Τόνισαν δε ότι η πανδημική κρίση δεν έχει επίπτωση στην τιμολόγηση των συναλλαγών, αλλά ούτε και στην περίμετρό της.

Το χαρτοφυλάκιο Phoenix βρίσκεται σε πιο ώριμη φάση ως προς τη διαδικασία της τιτλοποίησης. Θυμίζεται ότι περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια, ενώ το Vega αποτελείται από δάνεια με εξασφαλίσεις σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα. Και οι δύο συναλλαγές θα ενταχθούν, όπως είναι επόμενο, στη λύση «Ηρακλής».

Πέραν, όμως, των δύο τιτλοποιήσεων, η Πειραιώς σχεδιάζει και την πώληση δύο πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων, Iris και Trinity. Το χαρτοφυλάκιο Iris περιλαμβάνει μη εξασφαλισμένα NPEs ύψους 600 εκατ. ευρώ και έχει ήδη ληφθεί προτιμητέα προσφορά. Το Trinity απαρτίζεται από μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε η διοίκηση της τράπεζας, έχει ήδη υπογραφεί η συμφωνία για το πρώτο κομμάτι 100 εκατ. ευρώ και έχουν ληφθεί οι προσφορές για το δεύτερο κομμάτι.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός

Παράλληλα, όμως, με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί τον μετασχηματισμό της εταιρικής της δομής -κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει ήδη υλοποιήση η Eurobank. Ουσιαστικά πρόκειται για «hive-down», δηλαδή διαχωρισμό των τραπεζικών υπηρεσιών με τη σύσταση εταιρείας holding η οποία θα είναι αυτή που θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η νέα Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία θα μεταφερθούν οι τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου μαζί με τη συντριπτική πλειονότητα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τράπεζας συν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, θα διακρατήσει τους τίτλους υψηλής διασφάλισης (senior) και τουλάχιστον το 5% των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.