Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης των εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στο πρόγραμμα «Ηρακλής» προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να εξετάζει κάθε αίτημα παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για να διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις παροχής εγγύησης, να μελετά και επεξεργάζεται τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία του διαχειριστή, του αποκτώντος και τυχόν λοιπών φορέων της δομής της τιτλοποίησης απαιτήσεων, να μελετά ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και συνδέονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους, να σταθμίζει το μέγεθος του αναλαμβανόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο κινδύνου και να εισηγείται για την παροχή ή μη της σχετικής εγγύησης.

Διαβάστε επίσης:

Με την απόφαση Ζαββού αποσαφηνίζονται τα εξής:

«Άρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που μετέχουν στο πρόγραμμα «Ηρακλής» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

2. Τα μέλη της Επιτροπής λειτουργούν συλλογικά, προάγουν την πολύπλευρη έρευνα των υπό εξέταση ζητημάτων συμβάλλοντας με την ειδική εμπειρία καθενός βάσει του φορέα προέλευσης και των ειδικότερων αρμοδιοτήτων που δίνει σε αυτόν ο νόμος και διασφαλίζουν την αμεροληψία, τον αμοιβαίο έλεγχο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κλάδων της διοίκησης και των αρχών που μετέχουν στην Επιτροπή. Η εκπροσώπηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των λοιπών αρχών και φορέων στην Επιτροπή του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 δεν υποκαθιστά τις κατά νόμο αρμοδιότητες καθενός εξ αυτών. Ομοίως, η Επιτροπή δεν ασκεί αρμοδιότητες που ο ν. 4649/2019 ή η κείμενη ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία έχει αναθέσει σε άλλα πρόσωπα ή όργανα.

3. Μέλη της Επιτροπής του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 που μετέχουν βάσει της ιδιότητάς τους (ex officio) και στην Επιτροπή του άρθρου 97 του ν. 4549/2018, εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 δεν μπορούν να μετέχουν στη συζήτηση της συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 97 του ν. 4549/2018 που εξετάζει το ίδιο αίτημα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις του ν. 4649/2019.

4. Η Επιτροπή ασκεί το έργο της εντός των προθεσμιών που τίθενται στο νόμο. Οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές, ωστόσο η μη τήρησή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή η καθυστέρηση δικαιολογείται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η προθεσμία διακόπτεται, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει πλημμέλειες στα υποβαλλόμενα έγγραφα και ζητήσει τη συμπλήρωσή τους.

Για κάθε καθυστέρηση στην εξέταση των φακέλων που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 2

Χρήση ειδικής πλατφόρμας διακίνησης υλικού

1. Η διακίνηση των αιτημάτων, εγγράφων και φακέλων μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.

2. Έως τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για τη διαβίβαση των εγγράφων και φακέλων (εικονικό δωμάτιο δεδομένων-VDR) μεταξύ των αιτούντων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής και κάθε διακίνηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, αυτή διενεργείται με φυσικό τρόπο ή με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης.

3. Όλα τα έγγραφα είναι εμπιστευτικά. Η παραβίαση του απορρήτου διώκεται πειθαρχικά και ποινικά.

4. Οι αιτούντες την εγγύηση του ν. 4649/2019, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ή της Επιτροπής του άρθρου 17 ν. 4649/2019 και προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα και εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των σχετικών αιτημάτων τους, υποχρεούνται να δώσουν πρόσβαση σε ειδικώς καθορισμένα άτομα των ανωτέρω υπηρεσιών στα δικά τους εικονικά δωμάτια δεδομένων (VDR).

Άρθρο 3

Υποστήριξη της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής την πρόσληψη εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου της, τόσο στο στάδιο της προέγκρισης όσο και στο στάδιο της παρακολούθησης, περιγράφοντας το αντικείμενο του έργου.

2. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Υπουργείου Οικονομικών, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και οι λοιπές διευθύνσεις και τα ιδιαίτερα γραφεία του Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, παρέχοντας νομικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές κατά λόγο αρμοδιότητας. Η διοικητική, γραμματειακή και υλικοτεχνική υποδομή παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει ερωτήματα δια του Προέδρου της σε κάθε υπηρεσία των παραπάνω φορέων, καθώς και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας ή μέσω του υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4. Η Επιτροπή, μπορεί επίσης να αξιοποιήσει ad hoc εξειδικευμένες συμβουλές που παρέχει άλλος Σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος ενεργεί στο πλαίσιο εκτέλεσης άλλου έργου, εφόσον η σχετική υπηρεσία ήδη παρέχεται προς το Δημόσιο, δεν συνιστά νέο έργο, καλύπτεται από τη σχετική σύμβαση και υπάρχει η συναίνεση του Συμβούλου. Άρθρο 4 Συνεργασία και παροχή στοιχείων 1. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ανεξάρτητο Επόπτη του άρθρου 16 του ν. 4649/2019 και παρέχει σε αυτόν κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Η Επιτροπή ενημερώνει τον υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εγγράφως τουλάχιστον ανά τετράμηνο και σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί εκτάκτως για την πρόοδο των εργασιών της και παρέχει στατιστικά στοιχεία για κάθε τιτλοποίηση που έχει λάβει την εγγύηση του ν. 4649/2019, τη διαχείριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα που αφορά το έργο της.

3. Η Επιτροπή επιτρέπεται να παρέχει ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, τη Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών και τη Διεύθυνση Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος για την εκπόνηση ειδικών μελετών που συντάσσουν στο πλαίσιο του έργου τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».