Στο 31,71% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax στην Eurobank στις 7 Νοεμβρίου, με το ποσοστό να βρίσκεται κάτω του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό 31,71% αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, ότι με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε η Eurobank από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited (εφεξής «Fairfax»), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, κατήλθε στις 07.11.2019 του ορίου του 1/3 επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Fairfax διαμορφώθηκε σε 31,71%, που αντιστοιχεί σε 1.159.833.335 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank.

Η αλυσίδα των ελεγχόμενων θυγατρικών της Fairfax, οι οποίες κατέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

1

Για έμμεσες συμμετοχές, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνονται τα κατωτέρω:

 • η Fairfax (Barbados) International Corp. ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd.,
 • η FFHL Group Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 • η Wentworth Insurance Company Ltd. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 • η TIG Insurance (Barbados) Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax (Barbados) International Corp. (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 • η Northbridge General Insurance Corporation ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation,
 • η Northbridge Financial Corporation ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 • η Federated Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge Financial Corporation (βλέπε σημείο 6 ανωτέρω),
 • η Verassure Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Northbridge General Insurance Corporation (βλέπε σημείο 5 ανωτέρω),
 • η Zenith Insurance Company (Canada) ανήκει κατά 100% στην Verassure Insurance Company (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω),
 • η United States Fire Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Crum & Forster Holdings Corp.,
 • η Crum & Forster Holdings Corp. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc.,
 • η Fairfax (US) Inc. ανήκει κατά 93,56% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω) και 6,44% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 • η TIG Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 • η The North River Insurance Company ανήκει κατά 100% στην United States Fire Insurance Company (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω),
 • η Odyssey Reinsurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Group Holdings Inc.,
 • η Odyssey Group Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Odyssey US Holdings Inc.,
 • η Odyssey US Holdings Inc. ανήκει κατά 100% στην Fairfax (US) Inc. (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω),
 • η Zenith Insurance Company (California) ανήκει κατά 100% στην Zenith National Insurance Corp.,
 • η Zenith National Insurance Corp. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax (US) Inc., (91,93%) (βλέπε σημείο 12 ανωτέρω), United States Fire Insurance Company (1,90%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), The North River Insurance Company (0,10%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), και Odyssey Reinsurance Company (6,07%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 • η RiverStone Insurance (UK) Limited ανήκει κατά 100% στην RiverStone Holdings Limited,
 • η RiverStone Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 • η Allied World Assurance Company, Ltd. ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, Ltd,
 • η Allied World Assurance Company Holdings, Ltd ανήκει κατά 100% στην Allied World Assurance Company Holdings, GmbH,
 • η Allied World Assurance Company Holdings, GmbH ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH,
 • η Fairfax Financial Holdings (Switzerland) GmbH ανήκει κατά 67,80% στην 1102952 B.C. Unlimited Liability Company,
 • η 1102952 B.C. Unlimited Liability Company ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 • η Greystone Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 • η Hudson Insurance Company ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 • η Odyssey Re Europe S.A. κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Odyssey Reinsurance Company (0,01%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω) και Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. (99,99%),
 • η Odyssey Re Europe Holdings S.A.S. ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 • η Newline Corporate Name Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited,
 • η Newline Holdings UK Limited ανήκει κατά 100% στην Odyssey Reinsurance Company (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω),
 • η Newline Insurance Company Limited ανήκει κατά 100% στην Newline Holdings UK Limited (βλέπε σημείο 32 ανωτέρω),
 • η Brit Syndicates Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited,
 • η Brit Insurance Holdings Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Limited,
 • η Brit Limited ανήκει κατά 88,85% στην FFHL Group Ltd. (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 • η Brit Reinsurance (Bermuda) Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
 • η HWIC Global Equity Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (65,70%) (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), Advent Capital (No.3) Limited (29,25%) και Brit UW Limited (5,05%),
 • η Advent Capital (No.3) Limited ανήκει κατά 100% στην Advent Capital (Holdings) LTD,
 • η Advent Capital (Holdings) LTD κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: Fairfax Financial Holdings Limited (56,61%), United States Fires Company (10,84%) (βλέπε σημείο 10 ανωτέρω), Odyssey Reinsurance Company (15,69%) (βλέπε σημείο 15 ανωτέρω), The North River Insurance Company (1,84%) (βλέπε σημείο 14 ανωτέρω), TIG Insurance Company (13,84%) (βλέπε σημείο 13 ανωτέρω) και Fairfax (Barbados) International Corp. (1,18%) (βλέπε σημείο 1 ανωτέρω),
 • η Brit UW Limited ανήκει κατά 100% στην Brit Insurance Holdings Limited (βλέπε σημείο 35 ανωτέρω),
 • η Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund είναι ένα συνταξιοδοτικό πλάνο για πρώην εργαζόμενους συγκεκριμένων θυγατρικών της Fairfax,
 • η The Sixty Three Foundation είναι ένας αυτόνομος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση φιλανθρωπικών χορηγιών,
 • η CRC Reinsurance Limited ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 • η Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna ανήκει κατά 100% στην Fairfax Financial Holdings Limited,
 • η Colonnade Insurance S.A. ανήκει κατά 100% στην Fairfax Luxembourg Holdings Sarl,
 • η Fairfax Luxembourg Holdings Sarl ανήκει κατά 100% στην FFHL Group Ltd (βλέπε σημείο 2 ανωτέρω),
 • η HWIC Value Opportunities Fund κατέχεται από τους ακόλουθους μετόχους: 2,18% από την Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spólka Akcyjna (βλέπε σημείο 45 ανωτέρω), 1,11% από την Odyssey Re Europe S.A. (βλέπε σημείο 29 ανωτέρω), 1,66% από την Newline Corporate Name Limited (βλέπε σημείο 31 ανωτέρω), 0,61% από την Newline Insurance Company Limited (βλέπε σημείο 33 ανωτέρω), 18,50% από την Brit Reinsurance (Bermuda) Limited (βλέπε σημείο 37 ανωτέρω), 8,16% από την Brit Syndicates Limited (βλέπε σημείο 34 ανωτέρω), 29,04% από την RiverStone Insurance (UK) Limited (βλέπε σημείο 20 ανωτέρω), 15,23% από την Colonnade Insurance S.A. (βλέπε σημείο 46 ανωτέρω), και
 • η The Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund, η Sixty Three Foundation και η HWIC Value Opportunities Fund διαχειρίζονται από την Fairfax Financial Holdings Limited.

Τέλος, στην ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση που ελήφθη από τη Fairfax, σημειώνεται ότι η Fairfax δεν είναι ελεγχόμενη επιχείρηση από κανένα πρόσωπο, όπως ορίζεται η έννοια της ελεγχόμενης επιχείρησης στο ν. 3556/2007.