Στη σύσταση δύο νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία αφενός της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 για την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων και αφετέρου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 για τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών προχώρησε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός.

Οι δύο πολυπληθείς επιτροπές θα πρέπει να ολοκληρώσουν το έργο της σύνταξης και κατάρτισης των δύο νομοσχέδιων έως τις 28 Ιουνίου 2020 , προκειμένου οι δύο οδηγίες να ενσωματωθούν έγκαιρα στην ελληνική έννομη τάξη.

Ο στόχος της πρώτης οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί ότι οι συστημικά σημαντικές τράπεζες διαθέτουν την αναγκαία ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης ώστε, κατά την εξυγίανση και αμέσως κατόπιν, τα εν λόγω ιδρύματα να μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν κρίσιμες λειτουργίες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα χρήματα των φορολογουμένων.

Η δεύτερη οδηγία έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των θεμάτων που τίθενται όσον αφορά τις διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ οι οποίες αποδείχτηκε ότι δεν ήταν επαρκώς σαφείς και, ως εκ τούτου, στάθηκαν ανοιχτές σε διαφορετικές ερμηνείες ή διαπιστώθηκε ότι ήταν υπερβολικά επαχθείς για ορισμένα ιδρύματα. Πρέπει να σημειωθεί πως οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών μπορούν να αποτελούν τις μητρικές επιχειρήσεις τραπεζικών ομίλων και ως εκ τούτου απαιτείται η εφαρμογή απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας βάσει της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης των εν λόγω εταιρειών συμμετοχών.