Ένα χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ανακοίνωσε νωρίτερα η Eurobank, εξέδωσε η τράπεζα. 

Αναλυτικά: 

1. Ποιους αφορά το Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Eurobank που:

 A. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης

 B. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης):

o Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα των παρακάτω Νομών:

 • Αιτωλοακαρνανίας 
 • Άρτας 
 • Αχαΐας
 • Βοιωτίας
 • Ευβοίας
 • Θεσπρωτίας
 • Θεσσαλονίκης
 • Ιωαννίνων
 • Καρδίτσας 
 • Λάρισας 
 • Λευκάδας 
 • Μαγνησίας 
 • Πρέβεζας 
 • Τρικάλων 
 • Φθιώτιδας 
 • Φωκίδας

-Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

-Τομέας Προμηθειών Ομίλου

-Τομέας Group Loan Administration

-Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

-Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου

-Μονάδα Customer File Completion

Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου). Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

2. Ποιοι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την 01.05.2019

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019 

Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019.

Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα.

Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019 (οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 συμμετέχουν ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης). 

Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι Διευθυντές Περιφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

3. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική;

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Η Τράπεζα επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

4. Ποια είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα από τους ενδιαφερόμενους;

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 έως και την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019.

5. Πώς θα ενημερωθεί ο εργαζόμενος που δε διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί;

Οι Διευθυντές όλων των Μονάδων της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση όλων των εργαζόμενων του τομέα ευθύνης τους που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και:

απουσιάζουν με κανονική, αναρρωτική ή άλλη άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών

δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα λάβουν Αίτηση Συμμετοχής μέσω της οποίας θα ενημερώνονται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που τους αναλογεί.

6. Τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα:

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Οι εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής τους κατ’ αρχήν μέσω φαξ στο 210 3357320 και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, Διεύθυνση Compensation, Benefits & Budgeting, Σανταρόζα 7.

7. Ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει ακόμα και εάν δεν θέλει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα;

Οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δεν οφείλουν να ενημερώσουν.

8. Υπάρχει μέγιστο ή και ελάχιστο όριο παροχών του Προγράμματος;

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών του Προγράμματος τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των €160.000 για όσους επιλέξουν την παροχή του Εφάπαξ Ποσού Α και των €180.000 για όσους επιλέξουν την παροχή του Εφάπαξ Ποσού Β, ενώ ως ελάχιστο όριο και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις τίθεται των μικτό ποσό των €20.000. Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10% Για όσους επιλέξουν τις επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών δεν υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο μικτό ποσό, εκτός εάν η λύση της σύμβασης εργασίας επέλθει νωρίτερα της αρχικής ημερομηνίας λήξης. Για όσους επιλέξουν τις επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000. Μέγιστο όριο τίθεται επίσης και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας νωρίτερα από την αρχική ημερομηνίας λήξης

9. Πώς υπολογίζεται ο φόρος στο ποσό των συνολικών παροχών του Προγράμματος;

Η κλίμακα φόρου των αποζημιώσεων (εφάπαξ ποσό) είναι αυτοτελής και υπολογίζεται σήμερα ως ακολούθως:

 • 0% φόρος για το τμήμα της χρηματικής παροχής από € 0 – € 60.000
 • 10% φόρος για το τμήμα της χρηματικής παροχής από € 60.000,01 - € 100.000
 • 20% φόρος για το τμήμα της χρηματικής παροχής από € 100.000,01 – € 150.000
 • 30% φόρος για το τμήμα της χρηματικής παροχής € 150.000,01 και άνω Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει επιπλέον παρακράτηση φόρου λόγω εισφοράς αλληλεγγύης.

Όσον αφορά την Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Όσον αφορά την Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που θα αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και στο 50% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, θα καταβληθεί στην έναρξη της 5ετίας και θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Εν πάση περιπτώσει ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις για τα παραπάνω θέματα.

10. Πότε θα υπογραφεί το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας του συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα;

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και επιλογής του εφάπαξ ποσού, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας τους με ισχύ την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Τράπεζα. Σε περίπτωση επιλογής της Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, ομοίως οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα το ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προβλέπεται η λύση της σύμβασης εργασίας μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Αναγκαστικής Άδειας θα καθοριστεί από την Τράπεζα.

11. Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή του ποσού των συνολικών παροχών από τη συμμετοχή του εργαζομένου στο Πρόγραμμα;

Σε περίπτωση επιλογής του εφάπαξ ποσού της Επιλογής (Α) ή της Επιλογής (Δ), το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των παροχών του Προγράμματος θα καταβληθεί μέσω πίστωσης στο λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου σε προκαθορισμένη ημερομηνία που θα αναφέρεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης. Σε περίπτωση επιλογής της Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών, ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα καταβάλλεται σταδιακά (μηνιαίως) για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ το 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α), θα καταβληθεί ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας κατά την έναρξη της διετίας σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου. Σε περίπτωση επιλογής της Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών, ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα καταβάλλεται σταδιακά (μηνιαίως) για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ το επιπλέον μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α), σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και το 50% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 κατά την 01.05.2019, θα καταβληθούν ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας κατά την έναρξη της πενταετίας. Τα υπόλοιπα των δανείων προσωπικού, τυχόν προκαταβολές μισθών, λοιπά δάνεια που καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης, κλπ., κάθε άλλη αποζημίωση ή / και κάθε άλλη παροχή πάσης φύσεως τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσα από την Τράπεζα στον εργαζόμενο, θα συμψηφιστούν ολικά με το συνολικό καθαρό ποσό παροχών που προκύπτει από το Πρόγραμμα.

12. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα πότε θα αποχωρήσει ο εργαζόμενος;

ε περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού, η Τράπεζα θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης κάθε εργαζόμενου που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ανάλογα με τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες της. Σε περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας οι εργαζόμενοι θα λάβουν υποχρεωτική άδεια για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος που επιθυμούν και η λήξη της σύμβασης εργασίας τους με την Τράπεζα θα επέλθει μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

13. Ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης της σύμβασης εργασίας του μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του;

Σε περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού, ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα υποχρεούται να παρέχει πλήρως και ικανοποιητικώς τις υπηρεσίες του στην Τράπεζα, εκτός μόνο εάν η Τράπεζα θέλει να χορηγήσει στον εργαζόμενο τυχόν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή άλλη υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών την οποία ο εργαζόμενος αποδέχεται για όλο ή μέρος του ενδιάμεσου διαστήματος, δυνατότητα την οποία ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα θεωρείται ότι αποδέχεται μέσω της αίτησής του στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας οι εργαζόμενοι θα λάβουν υποχρεωτική άδεια για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος που επιθυμούν και η λήξη της σύμβασης εργασίας τους με την Τράπεζα θα επέλθει μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

14. Θα αλλάξουν οι προνομιακοί όροι προσωπικού στα υφιστάμενα δανειακά προϊόντα των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα;

τεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 30.04.2019, θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 30.04.2019 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας). Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

15. Μετά την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής της;

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

16. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο προϊστάμενος του συμμετέχοντα για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα;

Ο προϊστάμενος του συμμετέχοντα θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο HR Business Partner του κάθε χώρου για τη συμμετοχή των υφισταμένων του στο Πρόγραμμα.

17. Πότε θα γίνει η καταβολή του συσσωρευμένου δικαιούμενου ποσού του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού στον δικαιούχο συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα;

 καταβολή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την προγραμματισμένη ημερομηνία αποχώρησης.

18. Πότε θα γίνει η εκκαθάριση μισθών, δώρων, υπολοίπων αδείας κλπ. στον δικαιούχο συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα;

Η εκκαθάριση μισθών θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα που έπεται της αποχώρησης σε περίπτωση επιλογής του εφάπαξ ποσού, ενώ η εκκαθάριση δώρων, υπολοίπων αδείας κλπ. θα γίνεται στις ήδη προβλεπόμενες ημερομηνίες εντός του έτους (π.χ. Δώρο Πάσχα τον Απρίλιο, κλπ.) Σε περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας, η εκκαθάριση μισθών και δώρων θα γίνεται στις προβλεπόμενες μηνιαίες μισθοδοσίες και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ανάλογα με την επιλογή του προγράμματος που έχει γίνει.

19. Θα μπορεί ο συμμετέχων που αποχωρεί να αιτηθεί επίδομα ανεργίας;

Η συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης κάθε εργαζομένου και συνεπώς δε θα δικαιούται επίδομα ανεργίας.