Από το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου στις 23.00 έως τις 30 Απριλίου και ώρα 12:00 αναστέλλονται οι εργασίες στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΥΑ, ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα στα οποία, κατά τη δημοσίευση της απόφασης,
διέμεναν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τίθεται σε ισχύ από τις 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης επιτρέπεται η λειτουργία ενός τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα ενώ ειδικώς για τις περιφερειακές ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η λειτουργία τριών τουριστικών
καταλυμάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού.

Επιπλέον, από την ΚΥΑ προβλέπεται ότι μπορεί να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση  τα τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση: 

  • προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, 
  • πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού
  • προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών,
  • προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών,
  • προσφύγων ή αιτούντων άσυλο,
  • φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή,
  • εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Να σημειωθεί ότι τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ενώ με την ίδια απόφαση δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των ανωτέρω τουριστικών καταλυμάτων