Στα 103.064.385,90 ευρώ ανέρχεται πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, διαιρεμένο σε 343,5 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, μετά τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου ύψους 70.124.679,90 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την ομολογιούχο Newco United Group Hellas S.a.r.l. 85.181.719 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά 25.554.515,70 ευρώ και εκδίδονται συνολικά 85.181.719 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές», σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 542/01.12.2020 απόφασή του, διαπίστωσε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές  αυτού αποφάσεις.

Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.